งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระการประชุมงานสร้างสุขภาพ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โสพิน พิมเทพา นว. สาธารณสุขชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระการประชุมงานสร้างสุขภาพ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โสพิน พิมเทพา นว. สาธารณสุขชำนาญการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระการประชุมงานสร้างสุขภาพ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โสพิน พิมเทพา นว. สาธารณสุขชำนาญการ

2 หัวข้อที่จะแจ้ง รายงาน ผลการประกวดชมรมผู้สูงอายุ ไป R2R ( รายละเอียด ) พร้อมกันที่ สสอ. 06.00 น. ใส่เสื้อสีม่วง รายละเอียด ศึกษาดูงาน รพ. สต. บ้านด่าน พร้อมกันที่ เวลา 08.00 น. ใส่เสื้อ สีฟ้า รพ. สต.( รายละเอียด ) รายละเอียด เกณฑ์ Ranking คร.

3 ผลการประกวดชมรมผู้สูงอายุ ชนะเลิศ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกันทร ลักษณ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ชมรมผู้สูงอายุตำบลกู่ อำเภอปรางกู่ รองชนะเลิศอันดับ 2 ชมรมผู้สูงอายุตำบล เมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์

4 งานที่ลงตรวจสถานที่จริง ระหว่างวันที่ 25,26,28,29 กค.54 ( ตาม แผนในเว็บ สสอ.) งาน PCU งานแพทย์แผนไทย งานคบส.( สุ่มตรวจร้านค้า ) คลังยา ทันตะ

5 การส่งเอกสาร งาน เบาหวาน ความดันฯ ยาเสพติด สุขภาพจิต ( ธัญมัย ) ส่งวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 ( ห้องตรวจตา รพ.) งานการเงิน ( ปัทมาวรรณ ) ส่งวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 ที่ห้องประชุมจึงสมาน งานอนามัยแม่และเด็ก ( บงกชรัตน์ ) วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2554 – 28 กค. 54 อีหล่ำ โคกหล่าม โนนแตน หัวช้าง แต้ ตาเกษ โพธิ์ชัย รังแร้ง ขะยูง ปะอาว –29 กค. 54 น้ำท่วม แข้ อ้อมแก้ว โคกจาน ก้านเหลือง ทุ่งไชย หนองหัวหมู หนองแคน พง พรต หนองไฮ ยางเอือด

6 การส่งเอกสาร งาน TB AIDS ( วิมาลัย ) ส่งวันที่ 29 กค. 54 ( ห้อง ให้คำปรึกษา AIDS) งานคบส. ส่งวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2554 ที่ห้องประชุมสสอ. –26 กค. 54 อีหล่ำ โคกหล่าม โนนแตน หัวช้าง แต้ ตาเกษ โพธิ์ชัย รังแร้ง ขะยูง ปะอาว –27 กค. 54 น้ำท่วม แข้ อ้อมแก้ว โคกจาน ก้านเหลือง ทุ่งไชย หนองหัวหมู หนองแคน พง พรต หนองไฮ ยางเอือด –29 กค. 54 งานสุขศึกษา ส่งที่ห้องประชุม หลวงปู่เครื่องฯ

7 การส่งเอกสาร งานควบคุมโรค ( วีระพล ) ส่งวันที่ 31 กค - 1 สค 2554 ที่ห้องประชุมสสอ. –29 กค. 54 อีหล่ำ โคกหล่าม โนนแตน หัวช้าง แต้ ตาเกษ โพธิ์ชัย รังแร้ง ขะยูง ปะอาว –30 กค. 54 น้ำท่วม แข้ อ้อมแก้ว โคกจาน ก้านเหลือง ทุ่งไชย หนองหัวหมู หนองแคน พง พรต หนองไฮ ยางเอือด

8 การส่งเอกสาร งานจริยธรรม / โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ( โสพิน ) ส่งวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ที่ ห้องประชุมสสอ. เช้า อีหล่ำ โคกหล่าม โนนแตน หัวช้าง แต้ ตา เกษ โพธิ์ชัย รังแร้ง ขะยูง ปะอาว บ่าย น้ำท่วม แข้ อ้อมแก้ว โคกจาน ก้านเหลือง ทุ่งไชย หนองหัวหมู หนองแคน พงพรต หนอง ไฮ ยางเอือด

9 การส่งเอกสาร งาน สร้างสุขภาพ / ( โสพิน ) ส่งวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2554 ที่ห้องประชุมสสอ. –30 กค. 54 น้ำท่วม แข้ อ้อมแก้ว โคกจาน ก้านเหลือง ทุ่งไชย หนองหัวหมู หนองแคน พงพรต หนองไฮ ยาง เอือด –31 กค. 54 อีหล่ำ โคกหล่าม โนนแตน หัวช้าง แต้ ตา เกษ โพธิ์ชัย รังแร้ง ขะยูง ปะอาว งาน ยุทธศาสตร์ งานแผนงาน สำรวจความพึง พอใจ ลดขั้นตอน ประหยัดพลังงาน ( บัวทอง ) ส่ง วันที่ 1 สค. 54 ห้องประชุมสสอ. งาน PCA เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พร้อมกันเวลา 10.00 น. วันที่ 1 สค.54 ที่ห้องประชุม สสอ.

10 งานที่ตรวจสอบข้อมูลไม่ลงพื้นที่ งานประกันสุขภาพ งาน 18 แฟ้มดูในเว็บฯ งานภาคประชาชนดูในเว็บฯ ( ลงพื้นที่ รพ. สต. โพธิ์ชัย )

11 รายชื่ออบรมหลักสูตรพนักงานจุล ทัศนากร ( ฟื้นฟู ) 1 นายภมรรักษ์ สายสิญจน์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน รพ. สต. อี่ห ล่ำ 2 นายสุวรรณ โสพัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ. สต. โนน แตน 3 นายเรวัติ สิงห์ ดง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ. สต. รัง แร้ง 4 นายกล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ. สต. ตา เกษ 5 นายณรงค์ นาม วงษ์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการรพ. สต. แต้ 6 นายศราวุธ สิงห์ จานุสงค์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ. สต. น้ำ ท่วม

12 7 นายสมลักษ์ ชำนิกุล นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ. สต. ปะ อาว 8 นายบุญส่ง จันทร์ฉาย นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ. สต. อ้อม แก้ว 9 นายณรงค์ วรา พุฒิ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ. สต. ขะยูง 10 นายเกษมสันต์ วันสาย นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ. สต. หนองไฮ 11 นายวรเศรษฐ ขอร่ม เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน รพ. สต. ยาง เอือด - อบรม 14-15 ก. ค.54 ณ อาคารส่งเสริม สุขภาพ สสจ. ศรีสะเกษ - เบิกค่าใช้จ่ายได้ จาก สสจ. ศรีสะเกษ


ดาวน์โหลด ppt วาระการประชุมงานสร้างสุขภาพ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โสพิน พิมเทพา นว. สาธารณสุขชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google