งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระการประชุมงานสร้างสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระการประชุมงานสร้างสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระการประชุมงานสร้างสุขภาพ
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โสพิน พิมเทพา นว.สาธารณสุขชำนาญการ

2 หัวข้อที่จะแจ้ง รายงาน ผลการประกวดชมรมผู้สูงอายุ
ไป R2R (รายละเอียด) พร้อมกันที่ สสอ น. ใส่เสื้อสีม่วง ศึกษาดูงาน รพ.สต.บ้านด่าน พร้อมกันที่ เวลา น.ใส่เสื้อ สีฟ้า รพ.สต.(รายละเอียด) เกณฑ์ Ranking คร.

3 ผลการประกวดชมรมผู้สูงอายุ
ชนะเลิศ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกันทรลักษณ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ชมรมผู้สูงอายุตำบลกู่ อำเภอปรางกู่ รองชนะเลิศอันดับ 2 ชมรมผู้สูงอายุตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์

4 งานที่ลงตรวจสถานที่จริง
ระหว่างวันที่ 25,26,28,29 กค.54 (ตามแผนในเว็บ สสอ.) งาน PCU งานแพทย์แผนไทย งานคบส.(สุ่มตรวจร้านค้า) คลังยา ทันตะ

5 การส่งเอกสาร งาน เบาหวาน ความดันฯ ยาเสพติด สุขภาพจิต (ธัญมัย) ส่งวันที่ 19 กรกฎาคม (ห้องตรวจตา รพ.) งานการเงิน (ปัทมาวรรณ) ส่งวันที่ 25 กรกฎาคม ที่ห้องประชุมจึงสมาน งานอนามัยแม่และเด็ก (บงกชรัตน์)วันที่ กรกฎาคม 2554 28 กค. 54 อีหล่ำ โคกหล่าม โนนแตน หัวช้าง แต้ ตาเกษ โพธิ์ชัย รังแร้ง ขะยูง ปะอาว 29 กค. 54 น้ำท่วม แข้ อ้อมแก้ว โคกจาน ก้านเหลือง ทุ่งไชย หนองหัวหมู หนองแคน พงพรต หนองไฮ ยางเอือด

6 การส่งเอกสาร งาน TB AIDS (วิมาลัย) ส่งวันที่ 29 กค. 54 (ห้อง ให้คำปรึกษา AIDS) งานคบส. ส่งวันที่ กรกฎาคม ที่ห้องประชุมสสอ. 26 กค. 54 อีหล่ำ โคกหล่าม โนนแตน หัวช้าง แต้ ตาเกษ โพธิ์ชัย รังแร้ง ขะยูง ปะอาว 27 กค. 54 น้ำท่วม แข้ อ้อมแก้ว โคกจาน ก้านเหลือง ทุ่งไชย หนองหัวหมู หนองแคน พงพรต หนองไฮ ยางเอือด 29 กค งานสุขศึกษา ส่งที่ห้องประชุม หลวงปู่เครื่องฯ

7 การส่งเอกสาร งานควบคุมโรค (วีระพล) ส่งวันที่ 31 กค-1 สค ที่ห้องประชุมสสอ. 29 กค. 54 อีหล่ำ โคกหล่าม โนนแตน หัวช้าง แต้ ตาเกษ โพธิ์ชัย รังแร้ง ขะยูง ปะอาว 30 กค. 54 น้ำท่วม แข้ อ้อมแก้ว โคกจาน ก้านเหลือง ทุ่งไชย หนองหัวหมู หนองแคน พงพรต หนองไฮ ยางเอือด

8 การส่งเอกสาร งานจริยธรรม /โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (โสพิน) ส่งวันที่ 29 กรกฎาคม ที่ห้องประชุมสสอ. เช้า อีหล่ำ โคกหล่าม โนนแตน หัวช้าง แต้ ตาเกษ โพธิ์ชัย รังแร้ง ขะยูง ปะอาว บ่าย น้ำท่วม แข้ อ้อมแก้ว โคกจาน ก้านเหลือง ทุ่งไชย หนองหัวหมู หนองแคน พงพรต หนองไฮ ยางเอือด

9 การส่งเอกสาร งาน สร้างสุขภาพ / (โสพิน) ส่งวันที่ กรกฎาคม ที่ห้องประชุมสสอ. 30 กค. 54 น้ำท่วม แข้ อ้อมแก้ว โคกจาน ก้านเหลือง ทุ่งไชย หนองหัวหมู หนองแคน พงพรต หนองไฮ ยางเอือด 31 กค. 54 อีหล่ำ โคกหล่าม โนนแตน หัวช้าง แต้ ตาเกษ โพธิ์ชัย รังแร้ง ขะยูง ปะอาว งาน ยุทธศาสตร์ งานแผนงาน สำรวจความพึงพอใจ ลดขั้นตอน ประหยัดพลังงาน (บัวทอง) ส่งวันที่ 1 สค. 54 ห้องประชุมสสอ. งาน PCA เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พร้อมกันเวลา น. วันที่ 1 สค.54 ที่ห้องประชุม สสอ.

10 งานที่ตรวจสอบข้อมูลไม่ลงพื้นที่
งานประกันสุขภาพ งาน 18 แฟ้มดูในเว็บฯ งานภาคประชาชนดูในเว็บฯ (ลงพื้นที่ รพ.สต.โพธิ์ชัย)

11 รายชื่ออบรมหลักสูตรพนักงานจุลทัศนากร(ฟื้นฟู)
1 นายภมรรักษ์ สายสิญจน์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน รพ.สต.อี่หล่ำ 2 นายสุวรรณ โสพัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต.โนนแตน 3 นายเรวัติ สิงห์ดง รพ.สต.รังแร้ง 4 นายกล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์ รพ.สต.ตาเกษ 5 นายณรงค์ นามวงษ์ รพ.สต.แต้ 6 นายศราวุธ สิงห์จานุสงค์ รพ.สต.น้ำท่วม

12 - อบรม 14-15 ก.ค.54 ณ อาคารส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ศรีสะเกษ
7 นายสมลักษ์ ชำนิกุล นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต.ปะอาว 8 นายบุญส่ง จันทร์ฉาย รพ.สต.อ้อมแก้ว 9 นายณรงค์ วราพุฒิ รพ.สต.ขะยูง 10 นายเกษมสันต์ วันสาย รพ.สต.หนองไฮ 11 นายวรเศรษฐ ขอร่ม เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน รพ.สต.ยางเอือด - อบรม ก.ค.54 ณ อาคารส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ศรีสะเกษ - เบิกค่าใช้จ่ายได้ จาก สสจ.ศรีสะเกษ


ดาวน์โหลด ppt วาระการประชุมงานสร้างสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google