งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. รายการเปลี่ยนแปลง (Transaction) 1. รายการเปลี่ยนแปลง (Transaction) 2. ปัญหาการใช้ระบบ ฐานข้อมูล 2. ปัญหาการใช้ระบบ ฐานข้อมูล 3. การควบคุมการใช้ระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. รายการเปลี่ยนแปลง (Transaction) 1. รายการเปลี่ยนแปลง (Transaction) 2. ปัญหาการใช้ระบบ ฐานข้อมูล 2. ปัญหาการใช้ระบบ ฐานข้อมูล 3. การควบคุมการใช้ระบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. รายการเปลี่ยนแปลง (Transaction) 1. รายการเปลี่ยนแปลง (Transaction) 2. ปัญหาการใช้ระบบ ฐานข้อมูล 2. ปัญหาการใช้ระบบ ฐานข้อมูล 3. การควบคุมการใช้ระบบ ฐานข้อมูล 3. การควบคุมการใช้ระบบ ฐานข้อมูล 4. การสำรองข้อมูลและ การกู้คืนข้อมูล 4. การสำรองข้อมูลและ การกู้คืนข้อมูล 5. การรักษาความ ปลอดภัยของฐานข้อมูล 5. การรักษาความ ปลอดภัยของฐานข้อมูล

2 1. รายการเปลี่ยนแปลง (Transaction) 1.1 ความหมายของรายการ เปลี่ยนแปลง 1.2 คำสั่งที่ใช้ในการควบคุม รายการเปลี่ยนแปลง 1.3 คุณสมบัติของรายการ เปลี่ยนแปลง (Transaction Properties)

3 2. ปัญหาการใช้ระบบฐานข้อมูล 2.1 ปัญหาจากการเข้าถึงฐานข้อมูลพร้อมกัน (Database Concurrency) - ปัญหาการสูญเสียผลของการปรับปรุงแก้ไข - ปัญหาจากการเรียกใช้ข้อมูลที่ยังไม่ได้มีการ COMMIT 2.2 การแก้ไขปัญหาการเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูล พร้อมกัน 2.1 ระดับของการล็อก (Locking Level) - การล็อกฐานข้อมูล (Database Locking) - การล็อกตาราง (Table Locking) - การล็อกแถวข้อมูลหรือเรคอร์ด (Record Locking) - การล็อกคอลัมน์หรือแอททริบิวต์ (Attribute Locking) 2.2 ประเภทของการล็อก (Types of Locks) - การล็อกแบบแบ่งส่วน (Shared Lock หรือ Read Lock หรือ S Lock) - การล็อกแบบผูกขาด (Exclusive Lock หรือ Write Lock หรือ X Lock)

4 แสดงการสรุปข้อกำหนดของการล็อก

5 3. การควบคุมการใช้ระบบฐานข้อมูล กฎข้อที่ 1 ความคงสภาพของเอนทิตี้ - คีย์หลักของรีเลชั่นจะต้องมีค่าข้อมูลไม่ซ้ำ กัน (Unique) - ค่าของข้อมูลของคีย์หลักจะต้องไม่เป็นค่า ว่าง (Null Value) กฎข้อที่ 2 ความคงสภาพของการอ้างอิง - ถ้ารีเลชั่นใดมีแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์นอกอยู่ ข้อมูลที่เป็นคีย์นอกนั้น จะต้องไปปรากฏเป็น ข้อมูลของคีย์หลักของอีกรีเลชั่นที่มี ความสัมพันธ์กัน

6 4. การสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล (Backup and Recovery) 4.1 ประเภทของความขัดข้องของ ระบบฐานข้อมูล 4.2 วิธีการแก้ปัญหาความขัดข้อง

7 แสดงการใช้จุดตรวจสอบของระบบการลงบันทึก

8 5. การรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล (Database Security) การทำลายข้อมูลในฐานข้อมูลนั้นได้ ซึ่ง อาจเกิดสิ่งต่อไปนี้ขึ้นกับระบบงานที่มีการ ใช้งานฐานข้อมูล ดังนี้ 1. การขโมยข้อมูลที่ถือว่าเป็น ความลับจากผู้ที่ไม่หวังดี 2. ข้อมูลถูกแก้ไขจากผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น 3. ข้อมูลถูกทำลายจากผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น

9 วิธีการควบคุมความความปลอดภัยของข้อมูล 1. การสร้างวิว (View) 2. การกำหนดสิทธิ์การ จัดการฐานข้อมูล 3. การเข้ารหัสข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt 1. รายการเปลี่ยนแปลง (Transaction) 1. รายการเปลี่ยนแปลง (Transaction) 2. ปัญหาการใช้ระบบ ฐานข้อมูล 2. ปัญหาการใช้ระบบ ฐานข้อมูล 3. การควบคุมการใช้ระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google