งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมรรถนะการทำงาน ดร. จักรพงศ์ สุวรรณรัศมี. การทำงาน เมื่อมีโอกาส และมีงานทำ ควรเต็มใจโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมรรถนะการทำงาน ดร. จักรพงศ์ สุวรรณรัศมี. การทำงาน เมื่อมีโอกาส และมีงานทำ ควรเต็มใจโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมรรถนะการทำงาน ดร. จักรพงศ์ สุวรรณรัศมี

2 การทำงาน เมื่อมีโอกาส และมีงานทำ ควรเต็มใจโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงาน สิ่งใด ย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และความซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งช่วยให้ประสบความสำเร็จในงานที่ ทำสูงขึ้น ( พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตรวิทยาลัยเทคโนโลยี และ อาชีวศึกษา 8 กรกฎาคม 2530)

3 Forward ทำต่อไป …. เดินไป ข้างหน้า ….

4 สมรรถนะการทำงาน 1. สมรรถนะหลัก ( Core Competency) คุณลักษณะร่วมของข้าราชการทุก ตำแหน่ง กำหนดขึ้นเพื่อหล่อหลอมค่านิยม และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันเป็น วัฒนธรรมขององค์กร 2. สมรรถนะประจำสายงาน ( Functional Competency ) กำหนดขึ้นเฉพาะสำหรับแต่ละกลุ่มงาน เพื่อสนับสนุนให้ข้าราชการแสดงพฤติกรรม ที่เหมาะสมแก่หน้าที่และส่งเสริมให้ปฏิบัติ หน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น

5 สมรรถนะหลัก ก. ค. ศ. กำหนด ๔ สมรรถนะ ๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ( Achievement Motivation ) ๒. การบริการที่ดี ( Service Mind ) ๓. การพัฒนาตนเอง ( Expertise ) ๔. การทำงานเป็นทีม ( Teamwork )

6 สมรรถนะประจำสายงาน ๑. การคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ( Analytical & Conceptual Thinking ) ๒. การสื่อสารและการจูงใจ ( Communication & Influencing ) ๓. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ( Caring & Development Others ) ๔. การมีวิสัยทัศน์ ( Visioning )

7 มาตรฐานวิชาชีพ ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และคุณภาพที่ พึงประสงค์ ในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องประพฤติและ ปฏิบัติตาม ประกอบด้วย ๑. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์ วิชาชีพ ๒. มาตรฐานการปฏิบัติงาน ๓. มาตรฐานการปฏิบัติตน

8 มาตรฐานความรู้และประสบการณ์ วิชาชีพ ข้อกำหนดเกี่ยวกับความรู้และ ประสบการณ์ในอาชีพการงาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพต้องมีเพียง พอที่จะสามารถนำไปใช้ ในการประกอบวิชาชีพ

9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือ การแสดงพฤติกรรม การปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซึ่งผู้ ประกอบวิชาชีพต้อง ปฏิบัติตาม เพื่อให้ เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งต้องฝึกฝนให้มีทักษะหรือความ ชำนาญสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง

10 มาตรฐานการปฏิบัติตน คือ จรรยาบรรณของวิชาชีพ ๑. จรรยาบรรณต่อตนเอง ( วินัยในตนเอง พัฒนาตนเอง ) ๒. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ( รัก ศรัทธา ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ ) ๓. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ( ช่วยเหลือ สงเสริม เป็นแบบอย่าง ไม่เป็น ปฏิปักษ์ ให้บริการด้วยความจริงใจ เสมอ ภาค )

11 มาตรฐานการปฏิบัติตน ๔. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ( ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่าง สร้างสรรค์ ยึดมั่นคุณธรรม สร้างความ สามัคคีในหมู่คณะ ) ๕. จรรยาบรรณต่อสังคม ( พึงปฏิบัติตนเป็น ผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนา รักษา ผลประโยชน์ของส่วนรวม )


ดาวน์โหลด ppt สมรรถนะการทำงาน ดร. จักรพงศ์ สุวรรณรัศมี. การทำงาน เมื่อมีโอกาส และมีงานทำ ควรเต็มใจโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google