งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของ เชาว์ปัญญา ความหมายของ เชาว์ปัญญา ประวัติความ เป็นมาของการ วัดเชาว์ปัญญา ประวัติความ เป็นมาของการ วัดเชาว์ปัญญา ทฤษฎีเชาว์ ปัญญา ทฤษฎีก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของ เชาว์ปัญญา ความหมายของ เชาว์ปัญญา ประวัติความ เป็นมาของการ วัดเชาว์ปัญญา ประวัติความ เป็นมาของการ วัดเชาว์ปัญญา ทฤษฎีเชาว์ ปัญญา ทฤษฎีก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ความหมายของ เชาว์ปัญญา ความหมายของ เชาว์ปัญญา ประวัติความ เป็นมาของการ วัดเชาว์ปัญญา ประวัติความ เป็นมาของการ วัดเชาว์ปัญญา ทฤษฎีเชาว์ ปัญญา ทฤษฎีก ารวัด เชาว์ ปัญญา การวัดเชาว์ ปัญญา เครื่องมือที่ ใช้วัด ความสามาร ถทางเชาว์ ปัญญา เครื่องมือที่ ใช้วัด ความสามาร ถทางเชาว์ ปัญญา ความเป็น ปัญญา อ่อน ไอคิวไอคิว พวกเด่น ทางปัญญา วิธี การศึกษ า

4

5

6 1. วิธีการทางจิต มิติ (Psychometric approach) 2. วิธีการศึกษา พัฒนาการด้านเชาว์ ปัญญา (Cognitive developmental approach)

7 1. ทฤษฎีโครงสร้าง เชาว์ปัญญา 2. ทฤษฎีพัฒนาการ ทางเชาว์ปัญญา

8 1. ทฤษฎีสององค์ประกอบ ( Two factor Theory) ของ Spearman 2. ทฤษฎีสมรรถภาพสมองขั้นพื้นฐาน ( Mental Abilities Theory ) 3. ทฤษฎีโครงสร้างทางปัญญาของ Guilford

9 การวัดความสามารถทางเชาว์ ปัญญามีวิธีการวัดอยู่หลายวิธี เครื่องมือที่ ใช้วัดก็มีอยู่หลากหลายชนิด ยกตัวอย่าง 2 วิธี ดังนี้ 2. การวัดแบบจิตมิติ 1. การวัดขั้นพัฒนาการของเชาว์ปัญญา

10

11 1. แบบทดสอบเชาว์ ปัญญารายบุคคล 2. แบบทดสอบเชาว์ ปัญญาแบบกลุ่ม

12

13 การจัดประเภทของ ไอ. คิว ตามแบบทดสอบ WISC ฉลาดมากมีระดับ I.Q = 130 ขึ้นไป ฉลาดมีระดับ I.Q = 120-129 ค่อนข้างฉลาดมีระดับ I.Q = 110-119 ปกติหรือปานกลางมีระดับ I.Q = 90-109 ค่อนข้างโง่มีระดับ I.Q = 80-89 โง่คาบเส้นมีระดับ I.Q = 70-79 บกพร่องทางสมองมีระดับ I.Q = น้อยกว่า 69 ไอ. คิว (I.Q)

14

15

16

17


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของ เชาว์ปัญญา ความหมายของ เชาว์ปัญญา ประวัติความ เป็นมาของการ วัดเชาว์ปัญญา ประวัติความ เป็นมาของการ วัดเชาว์ปัญญา ทฤษฎีเชาว์ ปัญญา ทฤษฎีก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google