งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Operators ตัวดำเนินการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Operators ตัวดำเนินการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Operators ตัวดำเนินการ
บทที่ 4 Operators ตัวดำเนินการ

2 ความหมาย เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ใช้เชื่อมระหว่างตัวแปรหรือค่าคงที่ในนิพจน์ เพื่อดำเนินการระหว่างตัวแปรหรือค่าคงที่ในนิพจน์ ซึ่งมีหน้าที่เฉพาะแตกต่างกันตามสัญลักษณ์นั้น ๆ

3 ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์

4 ลำดับการทำงานของ ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์
ถ้าในนิพจน์หนึ่งตัวมีการกระทำที่มีความสำคัญเท่ากันให้คำนวณตัวดำเนินการจากซ้ายไปขวา

5 ตัวอย่าง การเขียนนิพจน์ทางคณิตศาสตร์
2 + 3 * 4 2 + 4 / (1 - 3) 6 * (8 / (2 - 3) + 2 ^ 5) (3 – 4 * 5) / 6 100 div 15 56 mod 5

6 ตัวดำเนินการทางการเปรียบเทียบ

7 ตัวอย่าง การใช้สัญลักษณ์การเปรียบเทียบ
x = y a < c + b * 5 b > d c >= a mod 3 y <= z / 10 z <> a - b

8 ตัวดำเนินการทางตรรกะ
T หมายถึง จริง (True) F หมายถึง เท็จ (False)

9 การเปรียบเทียบเชิงตรรกะ

10 ลำดับการทำงานของ ตัวดำเนินการทางตรรกะ
ลำดับการทำงานของ ตัวดำเนินการทางตรรกะ

11 ตัวอย่าง การเขียนการเปรียบเทียบเชิงตรรกะ
A = NOT (2<y) OR (3<x) X = (a<>b) OR (b=c) AND (c=5) Z = NOT (a<b) AND (b<c) OR NOT (a>c)

12 ตัวอย่าง ร้านมินิมาร์ทแห่งหนึ่งต้องการแจกคูปองลดราคาสินค้าให้ลูกค่ร้อยละ 10 บาท ซึ่งมีคูปองราคา 5 บาท และ 10 บาท จงเขียนผังงานสำหรับอ่านค่าจำนวนเงินที่ลูกค้าซื้อสินค้าทั้งหมด และคำนวณว่าจะต้องจ่ายคูปองราคาเท่าใด จำนวนเท่าใดให้กับลูกค้า

13 การคำนวณทางคอมพิวเตอร์
การคำนวณของมนุษย์จะพิจารณาจากซ้ายไปขวาของโจทย์ คอมพิวเตอร์คำนวณตามความสำคัญของเครื่องหมาย มนุษย์อาจเก็บผลลัพธ์หรือตัวทดไว้ในสมอง คอมพิวเตอร์ต้องจัดหาสิ่งที่เรียกว่าตัวแปรมารองรับ

14 Example โจทย์ให้คำนวณ / 2 วิเคราะห์ : มีเครื่องหมายคือ + และ / หารมีความสำคัญสูงกว่า ดังนั้นทำหารก่อน ผลคือ / 2 คำตอบคือ 10 ขั้นที่ 1. คำนวณ 10 / 2 = 5 ขั้นที่ 2. คำนวณ = 10 1 2

15 Example คำนวณ ( 100 / 5 ) * 2 ^ 3 = ? ทำในวงเล็บก่อน แล้ว ยกกำลัง ตามด้วยคูณ ( 100 / 5) * 2 ^ 3 ขั้นที่ 1. คำนวณ 100 / 5 = 20 ขั้นที่ 2. คำนวณ 2 ^ 3 = 8 ขั้นที่ 3 คำนวณ 20 * 8 = 160 คำตอบคือ 160 1 2 3

16 Practice จงคำนวณหาคำตอบ 50 / 5 ^ 2 + (3 - 2) = ?
((4 / 2)^2)*(20 + 8) / 4 = ?

17 แปลงสูตรให้เป็นการคำนวณ
การแปลงสูตรเป็นหน้าที่ของโปรแกรมเมอร์ ที่ต้องแปลงให้ถูกต้องตามลำดับการคำนวณ เพื่อให้ได้คำตอบที่ต้องการ การคำนวณอาจต้องมีการเพิ่มเติมเครื่องหมายเพื่อจัดลำดับของการคำนวณใหม่ ตัวอย่าง ให้คำนวณหาโบนัส ซึ่งเท่ากับ 5 เท่าของเงินเดือน โบนัส = เงินเดือน * 5 ตัวอย่าง ให้คำนวณหาราคาสินค้า 5000 บาทเมื่อรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ราคาสุทธิ = ราคาสินค้า + ราคาสินค้า * 7 / 100 = * 7 / 100 = 5350

18 Example ให้คำนวณหาราคาสินค้าเมื่อลด 50% ราคาสินค้า 50% = ราคาสินค้า * 50 / 100 ราคาสินค้า 200 บาท ราคาสินค้า = 200 * 50 / 100 = 100 คำว่า % ในสูตรต่างๆ ต้องนำ % คูณกับแหล่งที่มาเสมอ เช่น 50% ของค่าใช้จ่าย = ค่าใช้จ่าย * 50 / 100 10% ของเงินเดือน = เงินเดือน * 10 / 100

19 Tips การคำนวณยอดชำระสุทธิ ยอดสุทธิ = ยอดชำระก่อนหักส่วนลด - ส่วนลด โดยที่ ยอดชำระก่อนหักสวนลด = ราคา * จำนวน ส่วนลด = ยอดชำระก่อนหัก * ส่วนลด รวม ยอดสุทธิ = (ราคา * จำนวน) - ((ราคา * จำนวน) * ส่วนลด))

20 Example จงหายอดชำระเมื่อหักส่วนลด 30 % เมื่อซื้อสินค้า 5 ชิ้นราคาชิ้นละ 300 บาท ยอดสุทธิ = (ราคา * จำนวน) - ((ราคา * จำนวน) * ส่วนลด) ยอดสุทธิ = (300 * 5) - ((300 * 5) * 30 / 100) = = 1050 บาท

21 Example จงหายอดชำระเมื่อหักส่วนลด 30 % เมื่อซื้อสินค้า 5 ชิ้นราคาชิ้นละ 300 บาท คิดใหม่จากสูตร ยอดสุทธิ = (ราคา * จำนวน) * (100 - เปอร์เซ็นต์) / 100 ยอดสุทธิ = (ราคา * จำนวน) * 70 / 100 ยอดสุทธิ = (300 * 5 * 70 / 100) = 1050 บาท เท่ากันหรือไม่


ดาวน์โหลด ppt Operators ตัวดำเนินการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google