งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทที่ 4 Operators ตัวดำเนินการ. 2 ความหมาย l เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ใช้เชื่อมระหว่าง ตัวแปรหรือค่าคงที่ในนิพจน์ เพื่อดำเนินการ ระหว่างตัวแปรหรือค่าคงที่ในนิพจน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทที่ 4 Operators ตัวดำเนินการ. 2 ความหมาย l เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ใช้เชื่อมระหว่าง ตัวแปรหรือค่าคงที่ในนิพจน์ เพื่อดำเนินการ ระหว่างตัวแปรหรือค่าคงที่ในนิพจน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทที่ 4 Operators ตัวดำเนินการ

2 2 ความหมาย l เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ใช้เชื่อมระหว่าง ตัวแปรหรือค่าคงที่ในนิพจน์ เพื่อดำเนินการ ระหว่างตัวแปรหรือค่าคงที่ในนิพจน์ ซึ่งมี หน้าที่เฉพาะแตกต่างกันตามสัญลักษณ์นั้น ๆ

3 3 ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์

4 4 ลำดับการทำงานของ ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ถ้าในนิพจน์หนึ่งตัวมีการกระทำที่มีความสำคัญเท่ากัน ให้คำนวณตัว ดำเนินการจ ากซ้ายไปขวา

5 5 ตัวอย่าง การเขียนนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ l 2 + 3 * 4 l 2 + 4 / (1 - 3) l 6 * (8 / (2 - 3) + 2 ^ 5) l (3 – 4 * 5) / 6 l 100 div 15 l 56 mod 5

6 6 ตัวดำเนินการทางการเปรียบเทียบ

7 7 ตัวอย่าง การใช้สัญลักษณ์การเปรียบเทียบ l x = y l a < c + b * 5 l b > d l c >= a mod 3 l y <= z / 10 l z <> a - b

8 8 ตัวดำเนินการทางตรรกะ T หมายถึง จริง (True) F หมายถึง เท็จ (False)

9 9 การเปรียบเทียบเชิงตรรกะ

10 10 ลำดับการทำงานของ ตัวดำเนินการทางตรรกะ

11 11 ตัวอย่าง การเขียนการเปรียบเทียบเชิงตรรกะ l A = NOT (2b) OR (b=c) AND (c=5) l Z = NOT (a c)

12 12 ตัวอย่าง l ร้านมินิมาร์ทแห่งหนึ่งต้องการแจกคูปองลด ราคาสินค้าให้ลูกค่ร้อยละ 10 บาท ซึ่งมีคูปอง ราคา 5 บาท และ 10 บาท l จงเขียนผังงานสำหรับอ่านค่าจำนวนเงินที่ลูกค้า ซื้อสินค้าทั้งหมด และคำนวณว่าจะต้องจ่าย คูปองราคาเท่าใด จำนวนเท่าใดให้กับลูกค้า

13 13 การคำนวณทางคอมพิวเตอร์ l การคำนวณของมนุษย์จะพิจารณาจากซ้าย ไปขวาของโจทย์ l คอมพิวเตอร์คำนวณตามความสำคัญของ เครื่องหมาย l มนุษย์อาจเก็บผลลัพธ์หรือตัวทดไว้ในสมอง l คอมพิวเตอร์ต้องจัดหาสิ่งที่เรียกว่าตัวแปรมา รองรับ

14 14 Example l โจทย์ให้คำนวณ 5 + 10 / 2 l วิเคราะห์ : มีเครื่องหมายคือ + และ / หารมีความสำคัญสูงกว่า ดังนั้นทำหารก่อน ผลคือ 5 + 10 / 2 คำตอบคือ 10 1 2 ขั้นที่ 1. คำนวณ 10 / 2 = 5 ขั้นที่ 2. คำนวณ 5 + 5 = 10

15 15 Example l คำนวณ ( 100 / 5 ) * 2 ^ 3 = ? l ทำในวงเล็บก่อน แล้ว ยกกำลัง ตามด้วยคูณ ( 100 / 5) * 2 ^ 3 12 3 ขั้นที่ 1. คำนวณ 100 / 5 = 20 ขั้นที่ 2. คำนวณ 2 ^ 3 = 8 ขั้นที่ 3 คำนวณ 20 * 8 = 160 คำตอบคือ 160

16 16 Practice l จงคำนวณหาคำตอบ 50 / 5 ^ 2 + (3 - 2) = ? ((4 / 2)^2)*(20 + 8) / 4 = ?

17 17 แปลงสูตรให้เป็นการคำนวณ l การแปลงสูตรเป็นหน้าที่ของโปรแกรมเมอร์ ที่ต้องแปลงให้ถูกต้อง ตามลำดับการคำนวณ เพื่อให้ได้คำตอบที่ต้องการ l การคำนวณอาจต้องมีการเพิ่มเติมเครื่องหมายเพื่อจัดลำดับของการ คำนวณใหม่ l ตัวอย่าง ให้คำนวณหาโบนัส ซึ่งเท่ากับ 5 เท่าของเงินเดือน โบนัส = เงินเดือน * 5 l ตัวอย่าง ให้คำนวณหาราคาสินค้า 5000 บาทเมื่อรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ราคาสุทธิ = ราคาสินค้า + ราคาสินค้า * 7 / 100 = 5000 + 5000 * 7 / 100 = 5350

18 18 Example l ให้คำนวณหาราคาสินค้าเมื่อลด 50% l ราคาสินค้า 50% = ราคาสินค้า * 50 / 100 l ราคาสินค้า 200 บาท ราคาสินค้า = 200 * 50 / 100 = 100 คำว่า % ในสูตรต่างๆ ต้องนำ % คูณกับแหล่งที่มาเสมอ เช่น 50% ของค่าใช้จ่าย = ค่าใช้จ่าย * 50 / 100 10% ของเงินเดือน = เงินเดือน * 10 / 100

19 19 Tips l การคำนวณยอดชำระสุทธิ ยอดสุทธิ = ยอดชำระก่อนหักส่วนลด - ส่วนลด l โดยที่ ยอดชำระก่อนหักสวนลด = ราคา * จำนวน ส่วนลด = ยอดชำระก่อนหัก * ส่วนลด l รวม ยอดสุทธิ = (ราคา * จำนวน) - ((ราคา * จำนวน) * ส่วนลด))

20 20 Example l จงหายอดชำระเมื่อหักส่วนลด 30 % เมื่อซื้อสินค้า 5 ชิ้น ราคาชิ้นละ 300 บาท l ยอดสุทธิ = (ราคา * จำนวน) - ((ราคา * จำนวน) * ส่วนลด) l ยอดสุทธิ = (300 * 5) - ((300 * 5) * 30 / 100) = 1500 - 450 = 1050 บาท

21 21 Example l จงหายอดชำระเมื่อหักส่วนลด 30 % เมื่อซื้อสินค้า 5 ชิ้น ราคาชิ้นละ 300 บาท l คิดใหม่จากสูตร l ยอดสุทธิ = (ราคา * จำนวน) * (100 - เปอร์เซ็นต์) / 100 l ยอดสุทธิ = (ราคา * จำนวน) * 70 / 100 l ยอดสุทธิ = (300 * 5 * 70 / 100) = 1050 บาท เท่ากันหรือไม่


ดาวน์โหลด ppt 1 บทที่ 4 Operators ตัวดำเนินการ. 2 ความหมาย l เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ใช้เชื่อมระหว่าง ตัวแปรหรือค่าคงที่ในนิพจน์ เพื่อดำเนินการ ระหว่างตัวแปรหรือค่าคงที่ในนิพจน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google