งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การใช้ PHP และ MySQL สร้าง ”Web- board”. 2 วิธีสร้าง  1. สร้างฐานข้อมูลชื่อ Sample  2. สร้างตารางชื่อ Question สำหรับเก็บคำถาม สร้างตารางชื่อ Answer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การใช้ PHP และ MySQL สร้าง ”Web- board”. 2 วิธีสร้าง  1. สร้างฐานข้อมูลชื่อ Sample  2. สร้างตารางชื่อ Question สำหรับเก็บคำถาม สร้างตารางชื่อ Answer."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การใช้ PHP และ MySQL สร้าง ”Web- board”

2 2 วิธีสร้าง  1. สร้างฐานข้อมูลชื่อ Sample  2. สร้างตารางชื่อ Question สำหรับเก็บคำถาม สร้างตารางชื่อ Answer สำหรับเก็บคำตอบ  3. สร้างแบบฟอร์ม HTML สำหรับ ใช้ตั้งคำถามและตอบคำถาม  4. เขียน PHP script ติดต่อกับ ฐานข้อมูล

3 3 แฟ้ม PHP Scripts ที่ใช้งาน  Connect.inc.php เป็นแฟ้มที่ใช้ กำหนดค่าต่างๆและติดต่อกับ ฐานข้อมูล  newques.html เป็นแบบฟอร์มที่ใช้ ในการตั้งคำถามหรือกระทู้  dateth.inc.php เป็นแฟ้มแปลงวันที่ ภาษาไทย  addnew.php เป็นแฟ้มที่ใช้เพิ่ม คำถามเข้าสู่ตาราง QUESTION  boardshow.php เป็นแฟ้มใช้แสดง รายการคำถาม

4 4 แฟ้ม PHP Scripts ที่ใช้งาน  view.php เป็นแฟ้มใช้ในการอ่าน คำถาม  addans.php เป็นแฟ้มที่ใช้เพิ่ม คำตอบเข้าสู่ตาราง ANSWER  DIRECTORY  imgpos เป็น directory เก็บรูปภาพต่าง ที่ใช้ในการตั้งคำถาม  images เป็น directory เก็บรูปภาพต่าง ที่ใช้ในการตอบคำถาม

5 5 Scripts ที่ใช้สร้างตาราง create database Sample ; use Sample ; CREATE TABLE Question ( Ques_ID int(11) DEFAULT '0' NOT NULL auto_increment, Title longtext NOT NULL, Name VARCHAR(100), Email VARCHAR(100), ICQ VARCHAR(15), Note longtext, PPP VARCHAR(50), Check tinyint(1) DEFAULT '1' NOT NULL, Total_Ans int(11) DEFAULT '0' NOT NULL, Day VARCHAR(50) NOT NULL, Forum int(5) DEFAULT '0' NOT NULL, Pic VARCHAR(30) NOT NULL, PRIMARY KEY (Ques_ID) );

6 6 Scripts ที่ใช้สร้างตาราง CREATE TABLE Answer ( Ques_ID VARCHAR(10) NOT NULL, Name VARCHAR(50) NOT NULL, Email VARCHAR(100) DEFAULT 'N/A' NOT NULL, ICQ VARCHAR(15) DEFAULT 'N/A' NOT NULL, Note longtext NOT NULL, PPP VARCHAR(50) NOT NULL, Check tinyint(1) DEFAULT '1' NOT NULL, Day VARCHAR(50) NOT NULL, Pic VARCHAR(50) NOT NULL );


ดาวน์โหลด ppt 1 การใช้ PHP และ MySQL สร้าง ”Web- board”. 2 วิธีสร้าง  1. สร้างฐานข้อมูลชื่อ Sample  2. สร้างตารางชื่อ Question สำหรับเก็บคำถาม สร้างตารางชื่อ Answer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google