งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การใช้ PHP ติดต่อฐานข้อมูลผ่าน ODBC. 2 การติดต่อฐานข้อมูล ODBC zODBC (Open Database Connectivity) เป็นรูปแบบการติดต่อ ฐานข้อมูลไมโครซอฟต์ yMicrosoft.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การใช้ PHP ติดต่อฐานข้อมูลผ่าน ODBC. 2 การติดต่อฐานข้อมูล ODBC zODBC (Open Database Connectivity) เป็นรูปแบบการติดต่อ ฐานข้อมูลไมโครซอฟต์ yMicrosoft."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การใช้ PHP ติดต่อฐานข้อมูลผ่าน ODBC

2 2 การติดต่อฐานข้อมูล ODBC zODBC (Open Database Connectivity) เป็นรูปแบบการติดต่อ ฐานข้อมูลไมโครซอฟต์ yMicrosoft Access, Microsoft FoxPro, Visual FoxPro, dBase และ Excel y ฐานข้อมูลอื่นๆ ที่มีไดร์เวอร์ติดตั้ง กับระบบปฏิบัติการ

3 3 ฟังก์ชันที่ใช้ในการติดต่อ zodbc_connect() สำหรับการติดต่อ ODBC data source ซึ่งต้องใช้ Data Source Name(DSN), ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน zodbc_prepare() สำหรับเตรียมสร้างคำสั่ง SQL เพื่อการเอ็กซิคิวต์ zodbc_execute() สำหรับเอ็กซิคิวต์คำสั่ง SQL zodbc_result_all() สำหรับแสดงผลลัพธ์ใน รูปแบบตารางของ HTML

4 4 ฟังก์ชันที่ใช้ในการติดต่อ zodbc_free_result() สำหรับปล่อยให้ resource เป็นอิสระจากการติดต่อ zodbc_close() สำหรับปิดการติดต่อที่ กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบัน

5 5 ขั้นตอนการติดต่อกับฐานข้อมูล z1. สร้างส่วนเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลด้วย คำสั่ง odbc_connect() ดังนี้ $connection = odbc_connect(“DataSourceName”,”us ername”,”password”) or die(“ ติดต่อ DataSource ไม่ได้ ”); z โดยที่ $connection คือตัวแปรที่ใช้ติดต่อ Datasource z DataSourceName คือชื่อ Data Source Name

6 6 ขั้นตอนการติดต่อกับฐานข้อมูล zUsername คือชื่อผู้ใช้ zPassword คือรหัสผ่านสำหรับการเข้าใช้ ฐานข้อมูล zDie() คือ ฟังก์ชันที่ใช้ในการแจ้งข่าวสาร เมื่อติดต่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้และออกจาก สคริปต์โดยไม่มีการดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม

7 7 ขั้นตอนการติดต่อกับฐานข้อมูล z2. สร้างคำสั่ง SQL เพื่อนำข้อมูลมา แสดงผล โดยมีรูปแบบคำสั่งดังนี้ $sql = “SELECT field 1, field 2,…, fieldn FROM tablename ORDER BY fieldname strorder”; z$sql คือตัวแปรที่เก็บคำส่ง SQL z field 1, field 2,…., fieldn คือ ชื่อฟิลด์ที่ ต้องการใช้ ( ถ้าเลือกทุกฟิลด์ใช้คำสั่ง select *)

8 8 ขั้นตอนการติดต่อกับฐานข้อมูล ztablename คือ ชื่อตารางที่อยู่ใน ฐานข้อมูลนั้น zfieldname คือ ชื่อ ฟิลด์ที่ต้องการ เรียงลำดับ zstrorder คือ รูปแบบการเรียงข้อมูล ไก้แก่ ASC ( เรียงจากน้อยไปมาก ) และ DESC ( เรียงจากมากไปน้อย )

9 9 ขั้นตอนการติดต่อกับฐานข้อมูล z3. สร้างตัวแปรเพื่อเก็บคำสั่ง SQL ที่เตรียม ไว้ โดยใช้ฟังก์ชัน odbc_prepare() ซึ่งมี รูปแบบของคำสั่งดังนี้ $sql_statement = odbc_prepare($connection,$sql) or die(“ เตรียมคิวรีไม่ได้ ”);

10 10 ขั้นตอนการติดต่อกับฐานข้อมูล z4. สร้างตัวแปรเพื่อเก็บผลของคิวรีที่ประมวลผล ด้วยฟังก์ชัน odbc_execute() ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ $sql_result = odbc_execute($sql_statement) or die(“ ประมวลผล สั่งไม่ได้ ”); z5. เป็นขั้นตอนนำข้อมูลไปประมวลผลเช่นการ แสดงผลในลักษณะตารางของ HTML ด้วย ฟังก์ชัน odbc_result_all() ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ odbc_resolt_all($sql_result, “border=1”);

11 11 ขั้นตอนการติดต่อกับฐานข้อมูล z6. เป็นขั้นตอนการปล่อยอิสระ Resource จากการติดต่อ และปิดการติดต่อ โดย ฟังก์ชัน odbc_free_result() และ odbc_close() มีรูปแบบดังนี้ odbc_free_result($sql_result); odbc_close($connection);

12 12 สรุปคำสั่งและฟังก์ชันที่ใช้ในการ ติดต่อกับฐานข้อมูลผ่าน ODBC { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2278838/slides/slide_12.jpg", "name": "12 สรุปคำสั่งและฟังก์ชันที่ใช้ในการ ติดต่อกับฐานข้อมูลผ่าน ODBC

13 13 สรุปคำสั่งและฟังก์ชันที่ใช้ในการ ติดต่อกับฐานข้อมูลผ่าน ODBC // เตรียมคำสั่ง SQL $sql_statement = odbc_prepare($connection,$sql) or die(“ เตรียมคิวรีไม่ได้ ”) // แสดงผลลัพธ์ในรูปแบบตาราง HTML odbc_result_all($sql{resuslt, “border=1” // ปล่อยให้ resource เป็นอิสระจากการติดต่อ และปิดการติดต่อ odbc_free_result($sql_result); odbc_close($connection); ?>

14 14 การเขียนโปรแกรมแสดงผล zมีขั้นตอนดังนี้ y1. เริ่มติดต่อฐานข้อมูล y2. เขียนคำสั่ง SQL และเอ็กซิคิวต์ y3. แสดงข้อมูล y4. ปิดการติดต่อฐานข้อมูล

15 15 ติดต่อฐานข้อมูล zใช้ฟังก์ชัน odbc_connect() ซึ่งมีรูปแบบ ดังนี้ odbc_connect($dsn, $user, $password) or die(“message”) yโดยที่ $dsn คือข้อความที่เป็นชื่อ DSN y$user คือชื่อล็อกอิน y$password คือ รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้ ฐานข้อมูลตามที่กำหนดใช้ DSN yor die(“message”) คือข้อความเพื่อแจ้งว่า ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้

16 16 ตัวอย่าง z การติดต่อฐานข้อมูลผ่าน ODBC ทาง DSN ที่ชื่อ bookshop โดยไม่มีชื่อผู้ใช้และ รหัสผ่าน $dsn = “bookshop” $user = “”; $pass = “”; $connect = odbc_connect($dsn, $user, $pass);

17 17 เขียนคำสั่ง SQL และประมวลผล z การเขียนคำสั่ง SQL แล้วสั่งประมวลผล โดยใช้ ฟังก์ชัน odbc_exec() มีรูปแบบการดังนี้ SELECT field1, field2,…,fieldN FROM tblname สำหรับเลือกฟิลด์ที่ต้องการ SELECT * FROM tblname สำหรับเลือกทุกฟิลด์ y โดยที่ field1, field2,…,fieldN คือชื่อฟิลด์ที่ ต้องการแแสดงข้อมูล y* แทนการเลือกทุกฟิลด์ ytblname คือชื่อตารางที่ต้องการใช้

18 18 ตัวอย่าง $sql = “select * from book; odbc_exec($connect, $sql); // ในกรณี สั่งเอ็กซิคิวต์โดย ตรง $exec = odbc_exec($connect, $sql); // ในกรณีเก็บเป็นตัวแปรเพื่อแสงดค่าฟิลด์ ต่าง ๆ

19 19 การแสดงผลในรูปแบบตาราง z ใช้ฟังก์ชัน odbc_result_all() ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ odbc_result_all($exec, “border = 1”); y โดยที่ $exec คือตัวแปรที่เก็บการเอ็กซิคิวต์คำสั่ง SQL z การปิดการติดต่อฐานข้อมูล z โดยใช้คำสั่ง odbc_free_result() และ odbc_close() ดังนี้ odbc_free_result($exec); odbc_close($connect); โดยที่ $exec คือตัวแปรที่เก็บการเอ็กซิคิวต์ คำสั่ง SQL $connect คือตัวแปรที่เก็บการติดต่อ

20 20 ตัวอย่าง z ตัวอย่าง exodbc01.php เป็นคำสั่งที่ ติดต่อฐานข้อมูลผ่าน DSN ที่ชื่อ Bookshop แสดงข้อมูลแบบตาราง

21 21 การแสดงชื่อและจำนวนฟิลด์ z ใช้ฟังก์ชัน odbc_num_field(), odbc_field_name() และ odbc_field_type() ตามลำดับ z ตัวอย่าง exodbc02.php เป็นตัวอย่างที่ ได้ผลลัพธ์แสดงจำนวน, ชื่อ และประเภท ฟิลด์ในตาราง

22 22 การแสดงจำนวนระเบียนข้อมูล z ใช้ฟังก์ชัน odbc_num_row() ดังตัวอย่าง

23 23 การแสดงข้อมูลทั้งหมดโดยการเลื่อน พอยน์เตอร์ z ฟังก์ชัน odbc_fetch_row() ใช้การเลื่อน พอยน์เตอร์ z ตัวอย่าง exodbc04.php

24 24 การเพิ่มข้อมูล z ใช้คำสั่ง insert into มีรูปแบบคือ insert into tbname (field1, field2,…, fieldn) values (‘val1’, ‘val2’, ‘val3’,…, ‘valn’); ตัวอย่าง zexodbc05.php การเพิ่มข้อมูลโดยพิมพ์ ข้อมูลในคำสั่ง sql zexodbc06.php การเพิ่มข้อมูลโดยใช้ คำสั่ง sql และฟอร์ม

25 25 โปรแกรมค้นหาข้อมูล z การค้นหาด้วย PHP มี 2 วิธีคือ y การค้นหาข้อมูลโดยการใช้คำสั่ง SQL ตรง ๆ y การค้นหาข้อมูลโดยการให้ผู้ใช้กรอกคำสั่งที่ ต้องการค้นหา ทั้ง 2 วิธีจะใช้คำสั่ง select * form tblname where condition z ตัวอย่าง exodbc08.php z ตัวอย่าง exodbc09.php, exodbc10.php

26 26 การแก้ไขข้อมูล z การค้นหาด้วย PHP มี 2 วิธีคือ y การแก้ไขข้อมูลโดยการใช้คำสั่ง SQL ตรง ๆ y การแก้ไขข้อมูลโดยให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลผ่านฟอร์มแล้ว ส่งค่าไปแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล ทั้ง 2 วิธีจะใช้คำสั่ง UPDATE tblname SET field1 = ‘new_value’, field2 = ‘new_value’, … WHERE condition; z ตัวอย่าง exodbc11.php z ตัวอย่าง exodbc12.php, exodbc13.php, exodbc14.php

27 27 การลบข้อมูล z ใช้คำสั่ง delete มีรุปแบบดังนี้ Delete from tblname where condition z ตัวอย่าง exodbc19.php เป็นการลบ ข้อมูลจากฐานข้อมูล ด้วยคำสั่ง SQL โดยตรง z ตัวอย่าง exodbc20.php เป็นการลบข้อมูล โดยการรับคีย์จากผู้ใช้

28 28 การแบ่งแสดงผลเป็นหน้า (Paging) z ตัวอย่าง exodbc26.php


ดาวน์โหลด ppt 1 การใช้ PHP ติดต่อฐานข้อมูลผ่าน ODBC. 2 การติดต่อฐานข้อมูล ODBC zODBC (Open Database Connectivity) เป็นรูปแบบการติดต่อ ฐานข้อมูลไมโครซอฟต์ yMicrosoft.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google