งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การใช้ PHP ติดต่อฐานข้อมูล MySQL. 2 การนำข้อมูลจาก Text File เข้าสู่ ตารางใน MySQL z1. สร้างตารางใน Mysql โดยไม่ต้องใส่ ข้อมูลด้วยคำสั่ง create table.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การใช้ PHP ติดต่อฐานข้อมูล MySQL. 2 การนำข้อมูลจาก Text File เข้าสู่ ตารางใน MySQL z1. สร้างตารางใน Mysql โดยไม่ต้องใส่ ข้อมูลด้วยคำสั่ง create table."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การใช้ PHP ติดต่อฐานข้อมูล MySQL

2 2 การนำข้อมูลจาก Text File เข้าสู่ ตารางใน MySQL z1. สร้างตารางใน Mysql โดยไม่ต้องใส่ ข้อมูลด้วยคำสั่ง create table z2. สร้าง text file พร้อมข้อมูล โดยมี ช่องว่างแทรกระหว่างข้อมูล z3. ใช้คำสั่ง load ข้อมูลดังนี้ LOAD DATA LOCAL INFILE ‘textfile.txt’ INTO TABLE tbname ; เมื่อ textfile.txt คือชื่อของ text file tbname คิอชื่อตารางใน mysql ที่จะรีบนำ ข้อมูลมาใส่

3 3 การติดต่อฐานข้อมูล MySQL zติดต่อกับฐานข้อมูล zกำหนดฐานข้อมูลที่ต้องใช้งาน zกำหนดคำสั่ง SQLและสั่งให้ประมวลผล zเก็บข้อมูลในตัวแปรแถวลำดับ zนับจำนวนระเบียน zแสดงผลผ่าน Browser zปิดการติดต่อกับฐานข้อมูล

4 4 ขั้นตอนการติดต่อกับฐานข้อมูล zสร้างส่วนเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลด้วยคำสั่ง mysql_connect ดังนี้ mysql_connect(hostname, username, password) ; hostname คือ เครื่องที่ติดตั้งระบบ ฐานข้อมูลของ MySQL username คือ ซื่อของผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าใช้ ระบบฐานข้อมูลของ MySQL password คือ รหัสผ่านของ username

5 5 ตัวอย่างการติดต่อกับฐานข้อมูล MYSQL_CONNECT( "localhost", ”seree”, ”x92;ge:") OR DIE("Unable to connect to database"); หรือ

6 6 ตัวอย่างการติดต่อกับฐานข้อมูล $hostname = "localhost"; $username = ”seree”; $password = ”x92;ge:"; MYSQL_CONNECT($hostname, $username, $password) OR DIE("Unable to connect to database");

7 7 กำหนดฐานข้อมูล zใช้ฟังก์ชัน mysql_select_db ตาม รูปแบบดังนี้ mysql_select_db(databasename); ตัวอย่าง $dbName = "Sample"; mysql_select_db( "$dbName") or die ( "Unable to select database");

8 8 กำหนดคำสั่ง SQL zสร้างคำสั่ง SQL เพื่อนำข้อมูลมาแสดงผล ใช้ฟังก์ชัน mysql_query() โดยมีรูปแบบ คำสั่งดังนี้ mysql_query(string query); zquery คือตัวแปรที่เก็บคำสั่ง SQL ที่ใช้ zตัวอย่าง $tbname = "Answer"; $sql = “ select * from $tbname”; mysql_query($sql);

9 9 เก็บข้อมูลในตัวแปรแถวลำดับ zเมื่อประมวลผลคำสั่ง sql แล้วต้องนำ ผลลัพธ์มาเก็บในตัวแปรแถวลำดับด้วย ฟังก์ชัน mysql_fect_array ซึ่งมีรูปแบบ ดังนี้ mysql_fetch_array ($query); เมื่อ $query เป็นตัวแปรเก็บคำสั่ง sql

10 10 ตัวอย่าง $query = "Select * From $userstable ORDER BY Ques_ID DESC"; $result = mysql_db_query($dbName, $query); if ($result) { while ($row = mysql_fetch_array($result)) { $StID = $row[StID]; $Name = ($row[Name]); $Email = ($row[Email]); }

11 11 นับจำนวนระเบียน zใช้ฟังก์ชัน mysql_numrows() มีรูปแบบ ดังนี้ mysql_num_rows( $dbquery); z เมื่อ $dbqueryคือผลลัพธ์ของการ query จากฐานข้อมูล

12 12 ตัวอย่าง

13 13 การนำข้อมูลมาแสดงผลผ่าน browser $query = "Select * From $userstable ORDER BY Ques_ID DESC"; $result = mysql_db_query($dbName, $query); $I = 0 ; while ($I < mysql_fetch_array($result)) { $StID = $row[StID]; $Name = ($row[Name]); $Email = ($row[Email]); $I++ echo”TR> $Stid > $Name > $Email ” ; }

14 14 การปิดการติดต่อกับฐานข้อมูล zใช้ฟังก์ชัน mysql_close() มีรูปแบบคือ mysql_close() ;

15 15 ตัวอย่าง zตัวอย่าง exmysql01.php โปรแกรมติดต่อ กับฐานข้อมูลและแสดงข้อมูลจากตาราง book

16 16 การแสดงชื่อตาราง zใช้ฟังก์ชัน mysql_list_table()และ mysql_tablename() ซึ่งมีรูปแบบการใช้ งานดังนี้ $dbquery= mysql_list_tables ($dbname); mysql_list_table ($dbname); mysql_tablename($dbquery,$i) ; เมื่อ $i คือ index ที่ชี้แถวที่ต้องการแสดง $dbquery คือตัวแปรเก็บรายชื่อของตาราง ในฐานข้อมูล $dbnameคือชื่อฐานข้อมูล

17 17 ตัวอย่าง zตัวอย่าง exmysql02.php แสดงรายชื่อ ตารางในฐานข้อมูลที่กำหนด

18 18 การแสดงชื่อและจำนวนฟิลด์ zใช้ฟังก์ชัน mysql_num_field(), mysql _field_name() และ mysql _field_type() เพื่อ แสดงจำนวนฟิลด์ทั้งหมด,แสดงชื่อฟิลด์และ ประเภทของฟิล์ตามลำดับ $dbquery= mysql_db_query ($dbname,$sql); mysql_numfields ($dbquery); mysql_field_name($dbquery,$i) ; mysql_field_type($dbquery,$i) ; เมื่อ $dbquery คือการติดต่อฐานข้อมูลและใช้ คำสั่ง SQL $I คือ index ที่ชี้แถวที่ต้องการ

19 19 ตัวอย่าง zตัวอย่าง exmysql03.php เป็นตัวอย่างที่ ได้ผลลัพธ์แสดงจำนวน, ชื่อ และประเภท ฟิลด์ในตาราง

20 20 การแสดงจำนวนระเบียนข้อมูล zใช้ฟังก์ชัน mysql_num_row() มีรูปแบบ ดังนี้ $dbquery = mysql_db_query($dbname,$sql) ; mysql_num_row($dbquery) ; ตัวอย่าง exmysql04.php, exmysql05.php แสดงจำนวนระเบียนทั้งหมดในตารางของ ฐานข้อมูล

21 21 การเพิ่มข้อมูล zใช้คำสั่ง insert into มีรูปแบบคือ insert into tbname (field1, field2,…, fieldn) values (‘val1’, ‘val2’, ‘val3’,…, ‘valn’); ตัวอย่าง zexmysql06.php เป็นฟอร์มรับการเพิ่มข้อมูล โดยส่งค่าที่รับไปยังแฟ้ม exmysql07.php zexmysql07.php เป็นการนำข้อมูลที่รับมาแล้ว เพิ่มข้อมูลลงฐานข้อมูล

22 22 การค้นหาข้อมูล zใช้คำสั่ง select * form tblname where condition zตัวอย่าง exmysql08.php เป็นฟอร์มรับข้อ มมูลจากผู้ใช้เพื่อค้นหาข้อมูล โดยมีการ เลือกฟิลด์ และใส่คำที่ต้องการค้นหาโดยส่ง ค่าที่รับไปยังแฟ้ม exmysql09.php zตัวอย่าง exmysql09.php เป็นสคริปต์ สำหรับค้นหาข้อมูล โดยแสดงผลในรูป ตาราง

23 23 การแก้ไขข้อมูล zใช้คำสั่ง UPDATE tblname SET field1 = ‘new_value’, field2 = ‘new_value’, … WHERE condition; zตัวอย่าง โปรแกรม exmysql10.php ใช้แสดงข้อมูล zโปรแกรม exmysql11.php ใช้เลือกข้อมูลตามฟิลด์ ที่กำหนด zโปรแกรม exmysql12.php เป็นสคริปต์สำหรับ updateข้อมูล zโปรแกรม exmysql13.php เป็นฟอร์มรับค่าจากผู้ใช้ แล้วส่งค่าไปให้สคริปต์ exmysql14.php สำหรับ updateข้อมูล

24 24 การแก้ไขข้อมูล(2) zโปรแกรม exmysql14.php เป็นสคริปต์รับ ค่ามาแล้วนำไปค้นหาแล้วแสดงผล ส่งค่า ไปยังโปรแกรมexmysql15.php zโปรแกรม exmysql15.php เป็นสคริปต์นำ หมายเลข barcodeมาเลือกข้อมูลแล้ว แสดงฟอร์มให้แก้ไข โดยห้ามแก้ไข barcodeและส่งค่าไปให้ โปรแกรม exmysql16.php z โปรแกรม exmysql16.php ทำหน้าที่ updateข้อมูล

25 25 การลบข้อมูล zใช้คำสั่ง delete มีรุปแบบดังนี้ Delete from tblname where condition z ตัวอย่าง โปรแกรมexmysql17.php เป็นการรับคีย์จากผู้ใช้ โปรแกรมexmysql18.php เป็นการลบข้อมูลจากคีย์ของ ผู้ใช้ โปรแกรมexmysql19.php ใช้สำหรับค้นหาเพื่อลบต่อไป โปรแกรมexmysql20.php ค้นหาข้อมูลแล้วแสดงผล โปรแกรมexmysql21.php ลบข้อมูลตามคีย์

26 26 ตัวอย่าง zโปรแกรม exmysql22.php แสดงผลจากตาราง โดยการสลับสี zโปรแกรม exmysql23.php แสดงผลจากตาราง โดยแบ่งการแสดงออกเป็นหน้า


ดาวน์โหลด ppt 1 การใช้ PHP ติดต่อฐานข้อมูล MySQL. 2 การนำข้อมูลจาก Text File เข้าสู่ ตารางใน MySQL z1. สร้างตารางใน Mysql โดยไม่ต้องใส่ ข้อมูลด้วยคำสั่ง create table.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google