งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฟอร์ม - ERM ดร. ทองม้วน นาเสงี่ยม ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษา ด้านการประกันคุณภาพและการ พัฒนาระบบราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม I K R S.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฟอร์ม - ERM ดร. ทองม้วน นาเสงี่ยม ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษา ด้านการประกันคุณภาพและการ พัฒนาระบบราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม I K R S."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฟอร์ม - ERM ดร. ทองม้วน นาเสงี่ยม ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษา ด้านการประกันคุณภาพและการ พัฒนาระบบราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม I K R S

2 โครงการ วัตถุประสงค์ โครงการ กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก วัตถุประสงค์ ขั้นตอนหลัก การกำหนดวัตถุประสงค์ / ERM.1 I K R S แบบการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ และ วัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนหลัก หน่วยงาน............................................................................. ยุทธศาสตร์ :......................................................

3 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โครงการ และ วัตถุประสง ค์ ความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงประเภท ความเสี่ยง มิติธรรมาภิ บาล 3 การระบุหาและจำแนกความเสี่ยง / ERM.2 I K R Sแบบการระบุความเสี่ยงและระบุปัจจัยเสี่ยง หน่วยงาน............................................................................. ยุทธศาสตร์ :......................................................

4 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ความสี่ ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง โอกา ส ผลกระท บ โอกาส x ผลกระท บ ระดับความ เสี่ยง สูงมาก (≥15) สูง (11- 14) ปานกลาง (7- 10) น้อย (1- 6)) ลำดับความ เสี่ยง การ จัดการ ความ เสี่ยง (4Ts) 4 การประเมินความเสี่ยง / ERM.3 I K R Sแบบการประเมินความเสี่ยง หน่วยงาน............................................................................. ยุทธศาสตร์ :......................................................

5 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 5 วิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง ความถี่ที่เกิดขึ้น ( เฉลี่ย ) ระดับคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก 5432154321 I K R S

6 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 6 วิเคราะห์ผลกระทบจากความ เสี่ยง (Impact) ผลกระทบต่อ องค์กร ความเสียหายระดับคะแนน สูงมากสูงปานกลางน้อยน้อยมาก 5432154321 I K R S

7 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 7 การจัดทำ Risk Map: Risk/Tolerance Matrix ผลกระทบ ความน่าจะเป็น / โอกาส 1234 1 2 3 4 I K R S

8 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 8 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risks) 5432154321 1 2 3 4 5 สูงมาก ≥ 15 สูง 11 – 14 ปานกลาง 7 – 10 น้อย 1 - 6 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง

9 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 9 การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ผลกระทบ ความน่าจะเป็น / โอกาส I K R S

10 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปัจจัยเสี่ยง (1) การควบคุมที่ควรจะมี (2) การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว (3) ผลการประเมิน การควบคุมที่มี อยู่แล้วว่าได้ผล หรือไม่ (4) 10 การประเมินมาตรการควบคุมความ เสี่ยง /ERM.4 I K R Sแบบการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง หน่วยงาน............................................................................. ยุทธศาสตร์ :......................................................

11 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 11 คำอธิบายหลักเกณฑ์ - ERM.4 I K R Sคำอธิบายหลักเกณฑ์ในการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง  การควบคุมที่มีอยู่แล้ว = มี X = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์  ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ = ได้ผลตามที่คาดหมาย X = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

12 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประเด็นความเสี่ยง (1) กิจกรรมตามแนวทาง การจัดการความเสี่ยง (2) เป้าหมาย / ผลสำเร็จ ของการดำเนินการ กิจกรรมตามแนว ทางการจัดการความ เสี่ยง (3) ระยะเวลา ดำเนินการ (4) ผู้รับผิดชอ บ (5) งบประมา ณ (6) 12 แผนบริหารความเสี่ยงระดับ หน่วยงาน / ERM.f2 I K R S แผนบริหารความเสี่ยง....................................................... ประจำปีงบประมาณ 2554 ยุทธศาสตร์ :...................................................... หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัย

13 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 13 องค์ประกอบของแผนบริหารความ เสี่ยง องค์ประกอบรายละเอียด ประเด็นความเสี่ยงเขียนอธิบายสั้นๆว่าประเด็นความเสี่ยงคืออะไร กิจกรรม / แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง ( ยอมรับ ลด / ควบคุม โอน / กระจาย หยุด / หลีกเลี่ยง ) เป้าหมาย / ผลสำเร็จของการ ดำเนินการกิจกรรมตามแนว ทางการจัดการความเสี่ยง กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายของแผน อย่างชัดเจน รวมทั้ง เกณฑ์การให้คะแนนของค่า เป้าหมายตัวชี้วัดดังกล่าว ระยะเวลาดำเนินการกำหนดช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบกำหนดผู้รับผิดชอบ งบประมาณงบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง


ดาวน์โหลด ppt แบบฟอร์ม - ERM ดร. ทองม้วน นาเสงี่ยม ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษา ด้านการประกันคุณภาพและการ พัฒนาระบบราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม I K R S.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google