งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 3. การถ่ายเอกสารโดยประหยัด 4. การจัดทำและการส่ง เอกสารสัญญาเงินกู้ บัตรประชาชนผู้ กู้ บัตรประชาชนผู้ กู้ สำเนาสมุดคู่ฝากออม ทรัพย์ สำเนาสมุดคู่ฝากออม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 3. การถ่ายเอกสารโดยประหยัด 4. การจัดทำและการส่ง เอกสารสัญญาเงินกู้ บัตรประชาชนผู้ กู้ บัตรประชาชนผู้ กู้ สำเนาสมุดคู่ฝากออม ทรัพย์ สำเนาสมุดคู่ฝากออม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 3. การถ่ายเอกสารโดยประหยัด 4. การจัดทำและการส่ง เอกสารสัญญาเงินกู้ บัตรประชาชนผู้ กู้ บัตรประชาชนผู้ กู้ สำเนาสมุดคู่ฝากออม ทรัพย์ สำเนาสมุดคู่ฝากออม ทรัพย์ โครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ การศึกษา พ. ศ. 2545

2 2 4. การตรวจสอบเอกสาร จุดสำคัญที่ควรตรวจสอบก่อน ส่งเอกสาร 1. สาระสำคัญของสัญญา เช่น วันที่ ชื่อผู้กู้ผู้ค้ำประกัน วงเงิน ฯลฯ 2. เลขที่บัตรประชาชนของผู้ กู้ ( 13 หลัก ) 3. วงเงินกู้รวมและยอดเงิน แบ่งตามสัญญา 4. เลขที่บัญชีเงินฝาก 4. การจัดทำและการส่ง เอกสารสัญญาเงินกู้

3 3 4. การตรวจสอบเอกสาร 5. ที่อยู่และรหัสไปรษณีย์ ของผู้กู้และผู้ค้ำ 6. การรับรองสำเนา เจ้าของ เอกสารจะต้องเป็นผู้ลงนาม เองทุกฉบับ และกรณีถ่าย เอกสารแบบประหยัด เจ้าของเอกสารทุกคนต้อง ลงนามให้ครบถ้วนด้วย 4. การจัดทำและการส่ง เอกสารสัญญาเงินกู้

4 4 5. การส่งเอกสารให้กับธนาคาร 1. สถานศึกษาจัดทำทะเบียนคุม ( กยศ.106) 2. สถานศึกษาจัดทำใบนำส่ง ( กย ศ. 107) ซึ่งลงนาม โดยผู้มีอำนาจของสถานศึกษา ที่เปิดบัญชีเงิน ฝากกับธนาคาร 4. การจัดทำและการส่ง เอกสารสัญญาเงินกู้

5 5 5. การส่งเอกสารให้กับธนาคาร 3. ส่งให้กับสาขาของธนาคารที่ สถานศึกษาได้เปิด บัญชีเงินฝากไว้ 4. จัดสัญญาเป็นชุด ชุดละไม่เกิน 50 สัญญา 4. การจัดทำและการส่ง เอกสารสัญญาเงินกู้


ดาวน์โหลด ppt 1 3. การถ่ายเอกสารโดยประหยัด 4. การจัดทำและการส่ง เอกสารสัญญาเงินกู้ บัตรประชาชนผู้ กู้ บัตรประชาชนผู้ กู้ สำเนาสมุดคู่ฝากออม ทรัพย์ สำเนาสมุดคู่ฝากออม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google