งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4. การจัดทำและการส่งเอกสารสัญญาเงินกู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4. การจัดทำและการส่งเอกสารสัญญาเงินกู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4. การจัดทำและการส่งเอกสารสัญญาเงินกู้
3. การถ่ายเอกสารโดยประหยัด สำเนาสมุดคู่ฝากออมทรัพย์ บัตรประชาชนผู้กู้ โครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2545

2 4. การจัดทำและการส่งเอกสารสัญญาเงินกู้
4. การตรวจสอบเอกสาร จุดสำคัญที่ควรตรวจสอบก่อนส่งเอกสาร สาระสำคัญของสัญญา เช่น วันที่ ชื่อผู้กู้ผู้ค้ำประกัน วงเงิน ฯลฯ 2. เลขที่บัตรประชาชนของผู้กู้ ( 13 หลัก ) 3. วงเงินกู้รวมและยอดเงินแบ่งตามสัญญา 4. เลขที่บัญชีเงินฝาก

3 4. การจัดทำและการส่งเอกสารสัญญาเงินกู้
4. การตรวจสอบเอกสาร 5. ที่อยู่และรหัสไปรษณีย์ของผู้กู้และผู้ค้ำ 6. การรับรองสำเนา เจ้าของเอกสารจะต้องเป็นผู้ลงนามเองทุกฉบับ และกรณีถ่ายเอกสารแบบประหยัด เจ้าของเอกสารทุกคนต้องลงนามให้ครบถ้วนด้วย

4 4. การจัดทำและการส่งเอกสารสัญญาเงินกู้
5. การส่งเอกสารให้กับธนาคาร 1. สถานศึกษาจัดทำทะเบียนคุม (กยศ.106) 2. สถานศึกษาจัดทำใบนำส่ง (กยศ. 107) ซึ่งลงนาม โดยผู้มีอำนาจของสถานศึกษาที่เปิดบัญชีเงิน ฝากกับธนาคาร

5 4. การจัดทำและการส่งเอกสารสัญญาเงินกู้
5. การส่งเอกสารให้กับธนาคาร 3. ส่งให้กับสาขาของธนาคารที่สถานศึกษาได้เปิด บัญชีเงินฝากไว้ 4. จัดสัญญาเป็นชุด ชุดละไม่เกิน 50 สัญญา


ดาวน์โหลด ppt 4. การจัดทำและการส่งเอกสารสัญญาเงินกู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google