งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนโปรแกรม ตอนที่ 1 ( ต่อ ) BY (ICT) WATHINEE DUANGONNAM บทที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนโปรแกรม ตอนที่ 1 ( ต่อ ) BY (ICT) WATHINEE DUANGONNAM บทที่ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนโปรแกรม ตอนที่ 1 ( ต่อ ) BY (ICT) WATHINEE DUANGONNAM E-MAIL : WATHINEE.D@GMAIL.COM บทที่ 2

2 เนื้อหาวันนี้ ยังอยู่ในเรื่องการเขียนโปรแกรม ตอนที่ 1 การรับข้อมูลทาง keyboad (input)

3 การรับเข้าข้อมูล (Input the Data) การรับเข้าข้อมูลในภาษาจาวามีอยู่หลายวิธีด้วยกัน แต่ใน ที่นี้จะนำเสนอการรับเข้าข้อมูลที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน นั่นคือการรับเข้าข้อมูลด้วยคลาส Scanner ซึ่งมีขั้น ตอน การใช้งานดังต่อไปนี้

4 1. การ import คลาส Scanner 1) การนำเข้าคลาส Scanner ก่อน เรียกใช้งานคลาส Scanner จะต้อง นำเข้าคลาส Scanner ก่อนเสมอ โดยใช้ คำสั่ง หรือ import java.util.*; import java.util.Scanner;

5 ตัวอย่าง ซึ่งระบุไว้ก่อนเขียนหัวคลาส ดังตัวอย่าง

6 2) การสร้างตัวอ่านจากแป้นพิมพ์ 2) การสร้างตัวอ่านจากแป้นพิมพ์ เป็นการกำหนดชื่อตัว อ่านเพื่อใช้สำหรับรับค่าข้อมูลต่างๆ จากแป้นพิมพ์ โดยจะสร้างเพียงครั้งเดียวเท่านั้นและจะใช้งานตัวอ่านนั้น ตลอดทั้งโปรแกรม ซึ่งมีคำสั่งดังนี้

7 2) การสร้างตัวอ่านจากแป้นพิมพ์ ( ต่อ ) สร้าง การสร้างตัวอ่านจาก keyboard

8 ตัวอย่าง

9 3) การรับค่าข้อมูลด้วยตัวอ่านจากแป้นพิมพ์ 3) การรับค่าข้อมูลด้วยตัวอ่านจากแป้นพิมพ์ ตัวอ่าน จากแป้นพิมพ์ที่สร้างขึ้น สามารถรับค่าข้อมูลประเภท จำนวนเต็ม จำนวนจริง และสตริง โดยใช้คำสั่งและ method ต่อไปนี้  คำสั่งรับค่าจำนวนเต็มประเภท int โดยใช้ method nextInt()  คำสั่งรับค่าจำนวนจริงประเภท double โดยใช้ method nextDouble()  คำสั่งรับค่าข้อมูลประเภท String ทีละบรรทัด โดยใช้ method nextLine()  คำสั่งรับค่าข้อมูลประเภท String ทีละคำ หรือ ทีละ ช่วง โดยใช้ method next();

10 3.1 คำสั่งรับค่าจำนวนเต็มประเภท int โดยใช้ method nextInt()

11 ตัวอย่าง โจทย์ : ให้รับค่าข้อมูลตัวเลข 1 ค่า แล้วแสดงผลค่าที่ได้ออก ทางหน้าจอ

12 โจทย์ : โปรแกรมรับตัวเลข 2 จำนวน เพื่อนำมา หาผลรวม

13 3.2 คำสั่งรับค่าจำนวนจริงประเภท double โดยใช้ method nextDouble()

14 ตัวอย่าง โปรแกรมระบุราคาสินค้า

15 3.3 คำสั่งรับค่าข้อมูลประเภท String ทีละบรรทัด โดยใช้ method nextLine()

16 3.4 คำสั่งรับค่าข้อมูลประเภท String ทีละคำ หรือ ทีละ ช่วง โดยใช้ method next();

17 ตัวอย่าง : โปรแกรมรับค่าข้อมูล ชื่อ นามสกุล แล้ว แสดงออกหน้าจอ

18

19 ฝึกปฏิบัติ นักศึกษาฝึกปฏิบัติ การเขียนโปรแกรมแบบรับข้อมูลทาง keyboard ชนิดข้อมูลต่าง ๆ

20 โจทย์ : เกี่ยวกับการรับค่าตัวเลขและค่า string ให้เขียนโปรแกรมระบุชื่อนามสกุล และ คะแนนสอบของนักศึกษา (1 คน ) แล้วแสดงผลชื่อนามสกุล และ คะแนนทางหน้าจอ

21 โจทย์ 1 ให้หาข้อมูลของพื้นที่วงกลม โดยให้ input ค่าของรัศมีวงกลม ( π =3.14)

22 โจทย์ที่ 2 ให้รับข้อมูลราคาสินค้า ทาง แป้นพิมพ์ โดยนำข้อมูลที่ได้ไปลดราคา 5 % จากนั้นแสดงราคาสุทธิที่ต้องจ่าย เช่น input 100 ราคาสุทธิที่ต้องจ่าย หลังลดราคา 5 % คือ 95

23 โจทย์ 3 ให้รับข้อมูลราคาสินค้าต่อหน่วย จำนวนสินค้าที่ซื้อ ราคาสินค้า ก่อนลดราคา และราคาที่ลดราคา แล้วโดยสินค้าลดราคา 15% เช่น ราคาสินค้า 50 บาท ซื้อ 2 ชิ้น ราคาทั้งหมด 100 ราคาที่ ต้องจ่าย 85 บาท

24 โจทย์ 4 รับค่าข้อมูล 4 ค่าทางหน้าจอ โดยให้สามารถรับเลขทศนิยม ได้ จากนั้นแสดงข้อมูล ทั้ง 4 ค่า ผลรวม และค่าเฉลี่ยที่ได้ทาง หน้าจอ

25 โจทย์ 5 ให้รับข้อมูลแม่สูตรคูณ จากนั้นแสดงแม่สูตรคูณที่ระบุ เช่น ระบุข้อมูลแม่สูตรคูณ : 5 5 * 1 = 5 5 * 2 = 10 5 * 3 = 15 ………………….. 5 * 12 = 60


ดาวน์โหลด ppt การเขียนโปรแกรม ตอนที่ 1 ( ต่อ ) BY (ICT) WATHINEE DUANGONNAM บทที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google