งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4121202 การเขียนโปรแกรม ภาษาคอมพิวเตอร์ 1 หลักการเขียน รูปแบบไวยากรณ์ องค์ประกอบภาษาคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับ คำสั่ง i/o ชนิดของข้อมูลแบบต่างๆ operations, looping.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4121202 การเขียนโปรแกรม ภาษาคอมพิวเตอร์ 1 หลักการเขียน รูปแบบไวยากรณ์ องค์ประกอบภาษาคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับ คำสั่ง i/o ชนิดของข้อมูลแบบต่างๆ operations, looping."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4121202 การเขียนโปรแกรม ภาษาคอมพิวเตอร์ 1 หลักการเขียน รูปแบบไวยากรณ์ องค์ประกอบภาษาคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับ คำสั่ง i/o ชนิดของข้อมูลแบบต่างๆ operations, looping โปรแกรมย่อยและ ฟังก์ชั่นต่างๆและการใช้แฟ้มข้อมูลเบื้องต้น โดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใด ภาษาหนึ่ง เช่น pascal,cobol,c etc ในการ ฝึกเขียนและพัฒนาโปรแกรม คำอธิบายรายวิชา

2 เนื้อหา หลักการเขียน โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2 หลักการเขียนโปรแกรม Sequence,selection,iteration programming 3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ php 4 การเขียนโปรแกรมแบบ switch case 5 โครงสร้างข้อมูล 6 การเขียนโปรแกรมแบบ loop for 7 การเขียนโปรแกรมแบบ Loop While 8 การเขียนโปรแกรมแบบ loop do until

3 เกณฑ์การประเมิน Midterm 30 % Final 30 % assignment 30 % เข้าเรียน 10 %

4 เกณฑ์การวัดผล 0 - 44 E 46-54 D 55-59 D+ 60-64 C 65-69 C+ 70-74 B 75-79 B+, 80-100 A


ดาวน์โหลด ppt 4121202 การเขียนโปรแกรม ภาษาคอมพิวเตอร์ 1 หลักการเขียน รูปแบบไวยากรณ์ องค์ประกอบภาษาคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับ คำสั่ง i/o ชนิดของข้อมูลแบบต่างๆ operations, looping.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google