งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4122204 ระบบฐานข้อมูล (Database Systems) 4122204 ระบบฐานข้อมูล (Database Systems)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4122204 ระบบฐานข้อมูล (Database Systems) 4122204 ระบบฐานข้อมูล (Database Systems)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4122204 ระบบฐานข้อมูล (Database Systems) 4122204 ระบบฐานข้อมูล (Database Systems)

2 คําอธิบายรายวิชา แนวคิดของฐานข้อมูลและการจัดการ ฐานข้อมูล การจัดการแฟ้มข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล ตัวแบบอมูลและ ภาษาย่อยตัวแบบเชิงสัมพันธ์ การออกแบบ ฐานข้อมูล การป้องกันข้อมูลความมั่นคง ของข้อมูล และการกู้คืนข้อมูล ฝึกออกแบบ ฐานข้อมูลโดยยึดหลักและทฤษฏี

3 การวัดและการประเมินผล 100 % การวัดผล เก็บคะแนนระหวางภาค 60% ◦ คะแนนสอบกลางภาค 30% ◦ คะแนนงานภาคปฏิบัติ 20% ◦ เข้าเรียน 10% สอบปลายภาค 40% ตัดเกรด ตาม ระบบ t_score


ดาวน์โหลด ppt 4122204 ระบบฐานข้อมูล (Database Systems) 4122204 ระบบฐานข้อมูล (Database Systems)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google