งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบฐานข้อมูล (Database Systems)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบฐานข้อมูล (Database Systems)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4122204 ระบบฐานข้อมูล (Database Systems)

2 คําอธิบายรายวิชา แนวคิดของฐานข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล การจัดการ แฟ้มข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล ตัวแบบอมูลและภาษาย่อย ตัวแบบเชิงสัมพันธ์ การออกแบบฐานข้อมูล การป้องกันข้อมูล ความมั่นคงของข้อมูล และการกู้คืนข้อมูล ฝึกออกแบบ ฐานข้อมูลโดยยึดหลักและทฤษฏี

3 การวัดและการประเมินผล100 %
การวัดผล เก็บคะแนนระหวางภาค 60% คะแนนสอบกลางภาค 30% คะแนนงานภาคปฏิบัติ 20% เข้าเรียน 10% สอบปลายภาค 40% ตัดเกรด ตาม ระบบ t_score


ดาวน์โหลด ppt ระบบฐานข้อมูล (Database Systems)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google