งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4123201 ระบบการจัดการฐานข้อมูล Database management system.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4123201 ระบบการจัดการฐานข้อมูล Database management system."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4123201 ระบบการจัดการฐานข้อมูล Database management system

2 คําอธิบายรายวิชา ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล การ ประยุกต์ Link Lists ความสัมพันธ์ระหว่าง Record ในฐานข้อมูล การใช้ Key มากกว่า 1 Key ในการประมวลผล รูปแบบ Relation ระบบ Hierarchy และระบบ Network การ ป้องกันข้อมูล ระบบการส ารองข้อมูลและ การเรียกคืน การวิเคราะห์ออกแบบข้อมูล การบริหารฐานข้อมูล

3 การวัดและการประเมินผล 100 % การวัดผล เก็บคะแนน ระหวาง ภาค 60% ◦ คะแนนสอบกลางภาค 30% ◦ คะแนนงานภาคปฏิบัติ 20% ◦ เข้าเรียน 10% สอบปลายภาค 40% ตัดเกรด ตาม ระบบ t_score


ดาวน์โหลด ppt 4123201 ระบบการจัดการฐานข้อมูล Database management system.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google