งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสืบพันธุ์ ของพืช. Pollination Fertilization Plant Seed.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสืบพันธุ์ ของพืช. Pollination Fertilization Plant Seed."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสืบพันธุ์ ของพืช

2 Pollination Fertilization Plant Seed

3 การสืบพันธุ์ของ พืช Pollination การถ่ายละอองเกสร ของดอกไม้ ละออง เกสรตัวผู้ไปตกบน ยอดเกสรตัวเมีย

4 การสืบพันธุ์ของ พืช Fertilization ละอองเกสรตัวผู้งอก ลงไปผสมกับไข่ของ ต้นแม่ เกิดการรวมตัว กันที่เรียกว่า double fertilization

5 โครงสร้างของ ดอกไม้ ดอกไม้ประกอบด้วย กลีบดอก : sepal, petal ชั้นเกสร : เกสรตัวผู้ เกสร ตัวเมีย

6 โครงสร้างของ ดอกไม้ ดอกสมบูรณ์ (complete flower) ดอกไม้ที่มีชั้นของกลีบดอก ครบ ประกอบด้วย ชั้นรอง ดอก (receptacle), กลีบ ดอก (sepal and petal), เกสรตัวผู้ และ เกสรตัวเมีย (stamen and pistil)

7 โครงสร้างของ ดอกไม้ ดอกสมบูรณ์เพศ (perfect flower) ดอกที่มีชั้นของเกสรตัวผู้ และตัวเมียอยู่ในดอก เดียวกัน

8

9 เกสรเพศ เมีย เกสรเพศ ผู้ กลีบ ดอก กลีบ เลี้ยง

10

11

12

13

14

15

16

17

18 สัณฐานวิทยาของ ดอกไม้ เป็นตัวกำหนดวิธีการ ถ่ายละอองเกสรของ ดอกไม้ ทำให้แบ่ง ดอกไม้ออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ด้วยกัน 1. ผสมตัวเอง (selfed pollination) 2. ผสมข้าม (crossed pollination)

19 พืชผสมตัวเอง ผสมตัวเองก่อนดอก บาน - ไม่บาน (cleistogamy) e.g. violet, impatien - บาน (chasogamy) e.g. lettuce, tomato, rice, beans

20

21 พืชผสมข้าม เกสรตัวผู้และตัวเมีย ไม่อยู่ในภาวะที่จะ ผสมตัวเองได้ เนื่องมาจาก 1. ตัวผู้และตัวเมียอยู่ กันคนละดอกบนต้น เดียวกัน (monoecious) e.g. corn, begonia ขนุน

22 พืชผสมข้าม 2. ตัวผู้และตัวเมียอยู่ กันคนละดอกในแต่ละ ต้น (dioecious) e.g. อินทผาลัม หน่อไม้ฝรั่ง ผักปวยเล้ง

23 พืชผสมข้าม 3. ตัวผู้และตัวเมียอยู่ ในดอกเดียวกันแต่มี ความพร้อมในการ ผสมพันธุ์ในเวลาที่ ต่างกัน -protogyny ตัวเมีย พร้อมผสมก่อน e.g. หน้าวัว เดหลี

24 pistilla te poll en

25 พืชผสมข้าม -protandry ตัวผู้ พร้อมผสมก่อน e.g. lettuce แครอท 4. อื่นๆ e.g. โครงสร้างของ ดอก ชบา เกสรตัวเมียชูอยู่ เหนือเกสรตัวผู้

26

27 พืชผสมข้าม Aglonema เกสรตัว เมียถูกห่อหุ้มด้วย ฐานรองดอก ลิ้นจี่ ลำไย อุณหภูมิมี ผลต่อการเกิดเพศ ของดอก

28

29 ray flower disc flower

30 การถ่ายละออง เกสร การปรับปรุงพันธุ์ ต้องการ สร้างสายพันธุ์ใหม่ให้เป็นไป ตามที่ต้องการ พืชผสมตัวเอง ป้องกันไม่ให้ มีการผสมตัวเอง พืชผสมข้าม ต้องมั่นใจว่าไม่ มีการแปดเปื้อนจากต้นที่ไม่ ต้องการ

31 การถ่ายละออง เกสร การตอน (emusculation) การทำหมัน โดยการตัด เอาส่วนของเกสรตัวผู้ ออกก่อน เพื่อให้มั่นใจ ว่าไม่มีการผสมตัวเอง ในกรณีของพืชผสม ข้าม ต้องเอาถุงครอบไว้ ก่อน ไม่ให้มีการถ่าย ละอองเกสร

32 การถ่ายละออง เกสร

33

34

35

36 การผสมพันธุ์ Pollination Fertilization ก่อนการถ่ายละอองเกสร มี 2 ขบวนการที่เกิดขึ้น ในพืช 1. การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ เพศผู้ 2. การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ เพศเมีย

37 การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ เพศผู้ microsporogenesis 2n Microspore (n 4 อัน ) n 1 อัน = pollen 2 nuclei 1/2 generative cells mit osis mei osis

38 การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ เพศเมีย megasporogenesis 2n egg cell 1 ใบ Mitosis 2 times meio sis eggegg syner gids Polar nuclei antip odal

39 การผสมพันธุ์ generative cells เข้า สู่ micropyle ตัวที่ หนึ่ง ผสมกับ egg zygote ตัวที่สองผสมกับ polar nuclei ไปเป็น endosperm เกิด double fertilization

40 การถ่ายละอองเกสร ลม น้ำ แมลง สัตว์ เช่น นก หนู คน

41 ปัจจัยที่มีผลต่อการ ถ่ายละอองเกสร 1. ปัจจัยภายใน 1.1 ยีน พืชบางชนิด มียีนควบคุม พบในพืชพวก dioecy มียีน M ทำ หน้าที่ควบคุม Mm เป็นตัวผู้ mm เป็นตัวเมีย

42 ปัจจัยที่มีผลต่อการ ถ่ายละอองเกสร 1.2 ความเข้ากันไม่ได้ ของเกสรตัวผู้และ เกสรตัวเมีย (self incompatibility) เป็นผลเนื่องมาจาก โปรตีน แบ่งเป็น 2 ประเภทด้วยกัน -gametophytic incompatibility -Sporophytic incompatibility

43

44

45

46 Gametophytic incompatibility โปรตีนที่ยอดเกสรตัว เมียเหมือนกับโปรตีน ที่มาจากเกสรตัวผู้ เฉพาะตัวที่มีโปรตีน เหมือนกัน S 1 S 2 x S 1 S 2 ไม่ได้ S 1 S 2 x S 2 S 3 ได้ ได้ S 1 S 3 เท่านั้น การ ทำงานเป็นอิสระ

47 sporophytic incompatibility โปรตีนที่ยอดเกสรตัว เมียกับโปรตีนที่มา จากเกสรตัวผู้ มีการ ข่มกัน S 1 >S 2 >S 3 >S 4 S 1 S 2 x S 1 S 2, S1S3 x S1S2 ไม่ได้ S 2 S 3 x S 1 S 2 ได้ เพราะ S 1 ของต้นพ่อ สามารถข่ม S 2 และ S 3 ของต้นแม่ได้

48 ปัจจัยที่มีผลต่อการ ถ่ายละอองเกสร 2. ปัจจัยภายนอก ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมต่อการผสม พันธุ์ของพืช อุณหภูมิ ลม แสงแดด ความชื้น และฝน


ดาวน์โหลด ppt การสืบพันธุ์ ของพืช. Pollination Fertilization Plant Seed.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google