งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO สรุปผล การปฏิบัติงาน การผ่อนผันการเข้า รับราชการเป็นทหาร กองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO สรุปผล การปฏิบัติงาน การผ่อนผันการเข้า รับราชการเป็นทหาร กองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO สรุปผล การปฏิบัติงาน การผ่อนผันการเข้า รับราชการเป็นทหาร กองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้

2 LOGO ผลสรุปจากแบบประเมินการใช้ บริการงาน การผ่อนผันการเข้ารับราชการ ทหารฯ การรับรู้ข่าวสารของแผนกวิชาทหารฯ ค่า KPI = 88.78 ความสะดวกในการแจกเอกสาร ค่า KPI = 91.32 ความชัดเจนในการให้คำปรึกษา ค่า KPI = 91.71 ความชัดเจนในการชี้แจงขั้นตอนการ ปฏิบัติ ค่า KPI = 91.80 ความสะดวกรวดเร็วในการ ให้บริการ ค่า KPI = 93.76 การให้ความเป็นกันเองกับผู้มา ติดต่อ ค่า KPI = 94.54 ข้อมูลอ้างอิง : นักศึกษาคณะ วิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 205 คน ค่า KPI = 91.98

3 LOGO นักศึกษาขาดความ รับผิดชอบ สร้างการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ เช่น เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ การลงเว็บไซด์ เป็นต้น มีการวางแผนการปฏิบัติงาน โดยการจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ควบคู่ไปกับการนำคู่มือฯ ลงในเว็บไซด์ กพศ. และ มทร. พระนคร และ link กับข้อมูลของกระทรวงกลาโหม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบด้วย สรุปข้อควรปรับปรุงจากการ ให้บริการงาน การผ่อนผันการเข้ารับราชการ ทหารฯ

4 LOGO คู่มือแนวทาง การปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ รับราชการ ทหาร พ. ศ. 2497 มีการจัดทำปฏิทินการ ปฏิบัติงานควบคู่กับการนำ คู่มือฯ / ข่าวสารการขอ ผ่อนผันฯ ลงในเว็บไซด์ กพศ. และ มทร. พระนคร แนวทางการการปรับปรุงการ ปฏิบัติงาน การผ่อนผันการเข้ารับราชการ ทหารฯ ปฏิทินการ ปฏิบัติงาน ข่าวสารการขอ ผ่อนผันฯ

5 LOGO งานการผ่อนผัน การเข้ารับราชการ ทหารฯ คู่มือแนวทางการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ. ศ. 2497 คู่มือแนวทางการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ. ศ. 2497 เผยแพร่คู่มือฯ ให้แก่คณะในสังกัด มีการจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ปฏิทินการปฏิบัติงาน Mind map งานการผ่อนผันการเข้า รับราชการทหารฯ นำคู่มือลงเว็บไซด์ กพศ. และ เว็บไซด์ มทร. พระนคร นำคู่มือลงเว็บไซด์ กพศ. และ เว็บไซด์ มทร. พระนคร นำปฏิทินการปฏิบัติงานลงในเว็บไซด์ กพศ. และ เว็บไซด์ มทร. พระนคร นำปฏิทินการปฏิบัติงานลงในเว็บไซด์ กพศ. และ เว็บไซด์ มทร. พระนคร การประชาสัมพันธ์ นำข้อมูลข่าวสารการขอผ่อนผันฯ ลงใน เว็บไซด์ กพศ. และ เว็บไซด์ มทร. พระนคร นำข้อมูลข่าวสารการขอผ่อนผันฯ ลงใน เว็บไซด์ กพศ. และ เว็บไซด์ มทร. พระนคร

6 LOGO งานสวัสดิการและการบริการ นักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา


ดาวน์โหลด ppt LOGO สรุปผล การปฏิบัติงาน การผ่อนผันการเข้า รับราชการเป็นทหาร กองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google