งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอาจารย์และ บุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยม ในการทำงาน วันที่ 17-18 สิงหาคม 2552 หัวข้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอาจารย์และ บุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยม ในการทำงาน วันที่ 17-18 สิงหาคม 2552 หัวข้อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอาจารย์และ บุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยม ในการทำงาน วันที่ 17-18 สิงหาคม 2552 หัวข้อ : การบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์

2 * มีความแตกต่าง * เข้าข้างตนเอง * เป็นสัตว์สังคม * ฝึกฝนได้ * มีความต้องการไม่สิ้นสุด รู้คน

3 หัวใจ : จับจุด ก่อไฟ ใส่เชื้อ เกื้อกูล แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง NO ONE IS PERFECT BUT A TEAM CAN BE TEAM WORK = The skill to work + The will to work

4 “ คุณภาพของคน ” คือ ปัจจัยที่ส่งให้งานประสบ ความสำเร็จ

5 คุณภาพคน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ 1. คิดได้ 2. วางแผนเป็น 3. ปฏิบัติได้ถูกต้อง

6 3 ความจำ 6 สร้างสรร ค์ 9 สติปัญญ า Head 2 สัมผัสที่ หก 5 ความรัก 8 ความร่า เริง Heart 1 การพูด 4 การ จัดการ 7 ความ ขยัน Hand

7 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการทำงาน ทำงานเป็น รักงาน รับผิดชอบงาน

8 ธรรมาภิบาล GOOD GOVERNANCE  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ  หลักความคุ้มค่า

9 ลูกธนู / ลูกปืน คำพูด โอกาส เวลา

10 ความสุข ภาษิตจีนกล่าวไว้ว่า ถ้าอยากมีความสุขเพียง 1 วัน ให้ … ถ้าอยากมีความสุข 1 ปี ให้........ แต่ถ้าอยากมีความสุข ตลอดไปให้..........

11 ทางเลือกของมนุษย์ที่จะ ดำรงชีวิต อยู่ในโลกนี้มี 2 ทาง หลัก คือ 1 ความสุข 2 ความทุกข์

12 1. บุคคลิกลักษณะ (PERSONALITY) 2. อารมณ์ (EMOTION) 3. นิสัย (HABIT) 4. รสนิยม (TASTE) 5. พฤติกรรม (BEHAVIOR) 6. สุขภาพ (HEALTH) 7. ความถนัด (SKILL) 8. ความสามารถ (ABILITY) 9. ทัศนคติ (ATTITUDE) 10. สังคม (SOCIAL) ความแตกต่างของบุคคล 1. เพศ (SEX) 2. วัย (AGE) 3. การศึกษา (EDUCATION) 4. ฐานะทางเศรษฐกิจ (ECONOMICS) 5. ถิ่นกำเนิด (BACKGROUND) 6. สิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENT) 7. เชื่อชาติ (RACE) 8. ภาษา (LANGUAGE) 9. ศาสนา (RELIGION) 10. อิทธิพลของสังคม (SOCIAL- INFLUENCE) ประเพณี และวัฒนธรรม สาเหตุที่ทำให้บุคคล แตกต่างกัน

13 ความสำเร็จในการ ทำงาน 4. ความสามารถในการดำเนินชีวิตอย่าง ฉลาด เรียกว่า... เก่งดำเนินชีวิต 1. ความสามารถใน การทำงาน เรียกว่า... เก่งงาน 2. ความสามารถในด้านความคิด เรียกว่า... เก่งคิด 3. ความสามารถในการเข้า กับบุคคลอื่น เรียกว่า... เก่งคน

14 รู้งาน

15 RBM การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management - RBM) ที่มาของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ มาจากแนวคิดของการบริหารจัดการภาครัฐแนว ใหม่ (New Public Management : NPM ) (3 E) ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อ 1. ความประหยัด (Economy) การใช้ต้นทุนหรือ ทรัพยากรการผลิตอย่างเหมาะสม และมีความ คุ้มค่าที่สุด 2. ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานให้ได้ผลงานในระดับที่สูงกว่า ปัจจัยนำเข้า 3. ประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิผล การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

16 ผลสัมฤทธิ์ (Results) ผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) คือ วิธีการบริหารจัดการที่เป็นระบบที่ มุ่งเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ หรือผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก โดยมี การวัดผลการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ R BM การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ ( R esult B ased M anagement - RBM)

17 ผลผลิต ผลลัพธ์ กิจกรรม งาน หรือบริการที่ ทำเสร็จสมบูรณ์แล้ว เพื่อส่งให้ผู้รับบริการ เหตุการณ์ สิ่งที่เกิดขึ้น หรือเงื่อนไขที่เกิดขึ้นนอกโครงการ และมีความเกี่ยวข้องโดยตรง ต่อผู้ใช้บริการ และสาธารณะ

18 RBM : Results เกี่ยวข้องกับทุกกระบวนการของการบริหาร PLAN วัตถุประสงค์ / เป้าหมายชัดเจน ( ต้องการผลสัมฤทธิ์อะไร ) DO ปฏิบัติมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่วางแผนไว้ CHECK วัดว่าปฏิบัติได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่วางแผนหรือไม่ (KPI ชัดเจน ) ACT ปรับปรุงแก้ไขให้ได้ตามที่วางแผนไว้ AP DC

19 กรอบความคิดเรื่องการวัดผล สัมฤทธิ์ วัตถุประสงค์ OBJECTIVES ปัจจัยนำเข้า INPUTS กิจกรรม PROCESSES ผลผลิต OUTPUTS ผลลัพธ์ OUTCOMES ผลสัมฤทธิ์ RESULTS ความประหยัด ความมีประสิทธิผล ความมีประสิทธิภาพ

20 สาเหตุที่ต้องบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ วิกฤตการณ์เศรษฐกิจ / ทรัพยากรจำกัด ความต้องการของประชาชนที่มากขึ้น การแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ประสบการณ์ของต่างประเทศ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ รัฐธรรมนูญ + นโยบาย

21 สำหรับผู้ที่จะก้าวเป็นนักบริหารใน อนาคต If you can’ t measure, you can’ t manage. If you can’ t measure, you can’ t improve. What gets measured, gets done.

22 การบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ สำเร็จ ต้อง มีพื้นฐาน การสื่อสารที่ดี การมีส่วนร่วม และ การมีความมุ่งมั่นต่อ ความสำเร็จของบุคลากร

23 เป้าหมายในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมข้าราชการ ใหม่ I AM READY - I (Intergrity) การทำงานอย่างมี ศักดิ์ศรี - A (Activeness) ขยัน ตั้งใจทำงาน - M (Moral) มีศีลธรรม - R (Relevancy) มีการเรียนรู้และปรับตัว ให้ทันกับปัญหา - E (Efficiency) การทำงานที่มุ่งเน้น ประสิทธิภาพ - A (Accountability) การมีความ รับผิดชอบต่อผลงาน - D (Democracy) มีใจและการกระทำที่ เป็นประชาธิปไตย - Y (Yield) มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และ ปฏิบัติงานโดยเน้น ผลสัมฤทธิ์

24 Question & Answer


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอาจารย์และ บุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยม ในการทำงาน วันที่ 17-18 สิงหาคม 2552 หัวข้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google