งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเป็นมา............. เป็นไป..............

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเป็นมา............. เป็นไป.............."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเป็นมา เป็นไป

2 เยี่ยมโรงเรียน ตลาดนัด “ความรู้” ภูมิสังคม วิสัยทัศน์
ผอ. ตลาดนัด “ความรู้” ภูมิสังคม วิสัยทัศน์ วิธีคิด วิธีทำใหม่ๆ แผนงาน ครู “พิมพ์เขียว”ศูนย์การเรียนรู้ ผลการประเมิน เพื่อน เครือข่าย ศก.พพ นักเรียน ได้แผนขับเคลื่อน (ผอ. ครู นร.) ทุน ทุกข์

3 ศูนย์บ่มเพาะเศรษฐกิจพอพียง
๑. สถานที่ บรรยากาศ ๒. แหล่งเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้ ๓. ผู้รู้ ครู ผอ. ๓.๑ ผู้บริหาร ตัวเอง ครอบครัว งาน ๓.๒ ครู ตัวเอง ครอบครัว งาน นักเรียน ๓.๓ นักเรียน ตัวเอง ครอบครัว การเรียน ๔. สื่อ ๔.๑ แผนการสอน สื่อประกอบการสอน (นิ่ง เคลื่อนไหว) ๔.๒ สื่อเพื่อการเผยแพร่ (ชุดความรู้ ชุดคู่มือ) ๕. การบริหารจัดการ

4 ๔-๕ ต.ค. ๕๑ ๓๐-๑ ก.พ. ๕๒ ผอ. ครู นักเรียน

5 การจัดวงการเรียนรู้แบบ KM
การนำเสนอ การฟัง การตีความ แลกเปลี่ยนมุมมอง การเติมเต็มมุมมองใหม่ ข้อคิดใหม่ ความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ โยงไปใช้ประโยชน์ ๑. ผลงานที่เป็นเลิศ ๒. ทำให้เกิดขึ้นได้อย่างไร ปัจจัย เงื่อนไข จำเป็น เพียงพอ

6 ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ ค่าย : ฐาน การเรียนรู้ก่อนทำ
การเรียนรู้ระหว่างทำ การเรียนรู้หลังทำ KM สาระวิชา สาระย่อย มาตรฐานการเรียนรู้ ว ค ต ท ศ ส ก ... ห้องเรียน ผังมโนทัศน์ ตัวชี้วัด : หลายระดับ ความรู้ ทักษะ เจตคติ K P A คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โครงงาน/หลักสูตร สิ่งแวดล้อม เกษตร ดี เก่ง มีความสุข หน่วยการเรียนรู้ กิจกรรม/ชุดกิจกรรม คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น แหล่งเรียนรู้ ค่าย : ฐาน ทักษะ : สุ จิ ปุ ลิ

7 ๑. แนวคิด หลัก ทฤษฏี เครื่องมือ
๑. แนวคิด หลัก ทฤษฏี เครื่องมือ ธรรมชาติเด็ก ธรรมชาติวิชา ธรรมชาติครู ทบ.การรับรู้เรียนรู้ BBL SE ๒. ขั้นตอนปฏิบัติ (ปฏิบัติตามได้)

8 ภาพพจน์ของตนเอง รับรู้ นึกคิด สั่งการ พลังคำพูด พลังจินตนาการ
รับรู้ นึกคิด สั่งการ จิตสำนึก ตา ๗๕-๙๐ % ภาพพจน์ของตนเอง จิตใต้สำนึก หู ๑๐-๑๕ % พลังคำพูด ๙๓ % การใช้คำพูดด้านบวกกับตัวเอง จมูก ลิ้น ผิวหนัง ๒-๕ % คำพูดด้านบวกจากคนรอบข้าง พลังจินตนาการ ภวังค์แห่งการรับรู้ คลื่นเบต้า ๑๓ – ๑๔ รอบ คลื่นอัลฟา ๘ – ๑๓ รอบ พลังสติ พลังแห่งความรัก เกียรติวรรณ อมาตยกุล Self Esteem พลังแห่งความเชื่อมั่น

9 ๑. แนวคิด หลัก ทฤษฏี เครื่องมือ
๑. แนวคิด หลัก ทฤษฏี เครื่องมือ ธรรมชาติเด็ก ธรรมชาติวิชา ธรรมชาติครู ทบ.การรับรู้เรียนรู้ BBL SE เนื้อหาวิชา วัตถุประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้ กิจกรรม การประเมิน หลักปรัชญา ศก.พพ การบูรณาการ การมีส่วนร่วม การวิจัย สื่อการสอน PDCA BD RB Mind Map KM

10 การจัดวงการเรียนรู้แบบ KM
การนำเสนอ การฟัง การตีความ แลกเปลี่ยนมุมมอง การเติมเต็มมุมมองใหม่ ข้อคิดใหม่ ความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ โยงไปใช้ประโยชน์ ๑. ผลงานที่เป็นเลิศ ๒. ทำให้เกิดขึ้นได้อย่างไร ปัจจัย เงื่อนไข จำเป็น เพียงพอ

11 ความรู้ ใจ ความรู้ ความสามารถ / ความสำเร็จของงาน + ชีวิต การปฏิบัติ
ครั้งที่ ๔ ความรู้ ครั้งที่ ๓ ครั้งที่ ๒ การปฏิบัติ ครั้งที่ ๑ เวลา แนวทางในการจัดตลาดนัดความรู้ (Community of Practice) ของเครือข่าย

12 ๑. แนวคิด หลัก ทฤษฏี เครื่องมือ
๑. แนวคิด หลัก ทฤษฏี เครื่องมือ ธรรมชาติเด็ก ธรรมชาติวิชา ธรรมชาติครู ทบ.การรับรู้เรียนรู้ BBL SE เนื้อหาวิชา วัตถุประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้ กิจกรรม การประเมิน หลักปรัชญา ศก.พพ การบูรณาการ การมีส่วนร่วม การวิจัย สื่อการสอน PDCA BD RB Mind Map KM ๒. ขั้นตอนปฏิบัติ (ปฏิบัติตามได้) ลำดับก่อนหลัง ชัดเจน ๑. ๒. ๓.

13 ๑.วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑.วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๒.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ๓. คำอธิบายหลักสูตร ๔. แผนผังมโนทัศน์ ๕. การบูรณาการสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตามช่วงชั้น ในแผนมโนทัศน์ ๖. การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ หน่วยที่ เรื่อง สาระการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ จำนวนชั่วโมง กิจกรรม สื่อ ตัวชี้วัด ๗. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ๘. การประเมินผล

14 การจัดการความรู้ (หมุนเกลียว)
คิด ผล ทำ คิด ก่อน ผล ทำ คิด ผล ทำ หลัง ระหว่าง

15 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ภูมิคุ้มกัน เหตุผล พอประมาณ ความรู้ คุณธรรม รอบรู้ รอบคอบ หลักวิชา ขยัน อดทน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

16 โครงงาน/กิจกรรม คุณธรรม เหตุผล พอประมาณ ภูมิคุ้มกัน ลำดับ ขั้นตอน ความรู้ ขยัน อดทน ประหยัด ซื่อสัตย์ น้ำใจ ๑. ๒. ๓. ๔.

17 ห้องที่ ๔ สาระคณิตศาสตร์ ห้องที่ ๕ สาระวิทยาศาสตร์
ผู้เข้าเรียนรู้ กรณีตัวอย่าง ห้องที่ ๑ ผู้บริหาร ๖๘ ห้องที่ ๒ สาระภาษาไทย ๑ - ๔ + ๒๖ ๓๐ = ห้องที่ ๓ สาระสังคม ฯ ห้องที่ ๔ สาระคณิตศาสตร์ ห้องที่ ๕ สาระวิทยาศาสตร์ ๒๔๐ ห้องที่ ๖ สาระภาษาต่างประเทศ ห้องที่ ๗ สาระศิลปะ ห้องที่ ๘ สาระสุขศึกษา ห้องที่ ๙ สาระการงานอาชีพ ๓๐ ห้องที่ ๑๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (นำเสนอกิจกรรมนักเรียน) ๑๕๐ ศน. + ผอ. ๕๐ ๒๐ สรส.+มูลนิธิ ๕๒๐


ดาวน์โหลด ppt ความเป็นมา............. เป็นไป..............

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google