งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเป็นมา............. เป็นไป.............. ผอ.ผอ. ค รู นักเรี ยน เยี่ยม โรงเรียน ภูมิสังคม วิสัยทัศน์ แผนงาน ผลการ ประเมิน ศก. พพ ทุน ทุกข์ ตลาดนัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเป็นมา............. เป็นไป.............. ผอ.ผอ. ค รู นักเรี ยน เยี่ยม โรงเรียน ภูมิสังคม วิสัยทัศน์ แผนงาน ผลการ ประเมิน ศก. พพ ทุน ทุกข์ ตลาดนัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเป็นมา............. เป็นไป.............

2 ผอ.ผอ. ค รู นักเรี ยน เยี่ยม โรงเรียน ภูมิสังคม วิสัยทัศน์ แผนงาน ผลการ ประเมิน ศก. พพ ทุน ทุกข์ ตลาดนัด “ ความรู้ ” เพื่อน เครือข่าย วิธีคิด วิธีทำ ใหม่ๆ “ พิมพ์เขียว ” ศูนย์ การเรียนรู้ ได้แผนขับเคลื่อน ( ผอ. ครู นร.)

3 ๑. สถานที่ บรรยากาศ ๒. แหล่งเรียนรู้ ฐานการ เรียนรู้ ๓. ผู้รู้ ๓. ๑ ผู้บริหาร ๓. ๒ ครู ๔. สื่อ ศูนย์บ่มเพาะ เศรษฐกิจพอพียง ๓. ๓ นักเรียน ๔. ๑ แผนการสอน สื่อประกอบการ สอน ( นิ่ง เคลื่อนไหว ) ๔. ๒ สื่อเพื่อการเผยแพร่ ( ชุด ความรู้ ชุดคู่มือ ) ๕. การบริหารจัดการ ตัวเอง ครอบครัว งาน ตัวเอง ครอบครัว การเรียน ผอ.ผอ. ค รู นักเรี ยน

4 ผอ.ผอ. ค รู นักเรี ยน ๓๐ - ๑ ก. พ. ๕๒ ๔ - ๕ ต. ค. ๕๑

5 การจัดวงการ เรียนรู้แบบ KM ๑. ผลงานที่ เป็นเลิศ ๒. ทำให้เกิดขึ้น ได้อย่างไร ปัจจัย เงื่อนไข จำเป็น เพียงพอ การ ฟัง การ ตีความ แลกเปลี่ยน มุมมอง ข้อคิดใหม่ ความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ โยงไปใช้ ประโยชน์ การ นำเสน อ การเติมเต็ม มุมมองใหม่

6 หน่วยการ เรียนรู้ โครงงาน / หลักสูตร กิจกรรม / ชุด กิจกรรม คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ การเรียนรู้ ก่อนทำ การเรียนรู้ ระหว่างทำ การเรียนรู้หลัง ทำ KM สิ่งแวด ล้อม เกษ ตร สาระ วิชา สาระย่อย มาตรฐานการ เรียนรู้ ว ค ต ท ศ ส ก... ผังมโน ทัศน์ ตัวชี้วัด : หลายระดับ ค่าย : ฐาน ดี เก่ง มี ความสุข คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ห้องเรี ยน แหล่ง เรียนรู้ ทักษะ : สุ จิ ปุ ลิ ความรู้ ทักษะ เจตคติ K P A

7 ๑. แนวคิด หลัก ทฤษฏี เครื่องมือ ๒. ขั้นตอนปฏิบัติ ( ปฏิบัติ ตามได้ ) ธรรมชาติ เด็ก ธรรมชาติ วิชา ธรรมชา ติครู ทบ. การ รับรู้เรียนรู้ BBL SE

8 จิตสำ นึก จิตใต้ สำนึก ๙๓ % ตา ๗๕ - ๙๐ % หู ๑๐ - ๑๕ % จมูก ลิ้น ผิวหนัง ๒ - ๕ % ภาพพจน์ ของตนเอง พลังคำพูด พลัง จินตนาการ ภวังค์แห่งการ รับรู้ พลังสติ พลังแห่งความ รัก รับรู้ นึกคิด สั่งการ การใช้คำพูดด้าน บวกกับตัวเอง คำพูดด้านบวกจาก คนรอบข้าง คลื่นเบต้า ๑๓ – ๑๔ รอบ คลื่นอัลฟา ๘ – ๑๓ รอบ เกียรติวรรณ อมาตยกุล Self Esteem พลังแห่ง ความเชื่อมั่น

9 ๑. แนวคิด หลัก ทฤษฏี เครื่องมือ ธรรมชาติ เด็ก ธรรมชาติ วิชา ธรรมชา ติครู มาตรฐานการ เรียนรู้ หลักปรัชญา ศก. พพ ทบ. การ รับรู้เรียนรู้ การมีส่วน ร่วม PDCABD KM เนื้อหา วิชา การบูร ณาการ การ ประเมิน การ วิจัย Mind Map สื่อการ สอน RB BBL วัตถุประส งค์ กิจกรร ม SE

10 การจัดวงการ เรียนรู้แบบ KM ๑. ผลงานที่ เป็นเลิศ ๒. ทำให้เกิดขึ้น ได้อย่างไร ปัจจัย เงื่อนไข จำเป็น เพียงพอ การ ฟัง การ ตีความ แลกเปลี่ยน มุมมอง ข้อคิดใหม่ ความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ โยงไปใช้ ประโยชน์ การ นำเสน อ การเติมเต็ม มุมมองใหม่

11 ใจ ความรู้ ความสามารถ / ความสำเร็จของงาน + ชีวิต เว ลา ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ครั้งที่ ๔ การ ปฏิบัติ ควา มรู้ แนวทางในการจัดตลาดนัดความรู้ (Community of Practice) ของเครือข่าย

12 ๑. แนวคิด หลัก ทฤษฏี เครื่องมือ ๒. ขั้นตอนปฏิบัติ ( ปฏิบัติ ตามได้ ) ธรรมชาติ เด็ก ธรรมชาติ วิชา ธรรมชา ติครู มาตรฐานการ เรียนรู้ หลักปรัชญา ศก. พพ ทบ. การ รับรู้เรียนรู้ การมีส่วน ร่วม PDCABD KM ลำดับก่อนหลัง ชัดเจน เนื้อหา วิชา การบูร ณาการ การ ประเมิน การ วิจัย ๑.๒.๓.๑.๒.๓. Mind Map สื่อการ สอน RB BBL วัตถุประส งค์ กิจกรร ม SE

13 ๑. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๒. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ๔. แผนผังมโนทัศน์ ๕. การบูรณาการสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตาม ช่วงชั้น ในแผนมโนทัศน์ ๖. การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ หน่วยที่ เรื่อง สาระการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ จำนวนชั่วโมง กิจกรรม สื่อ ตัวชี้วัด ๓. คำอธิบายหลักสูตร ๗. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ๘. การประเมินผล

14 คิ ด ทำผลผล คิ ด ทำผลผล คิ ด ทำผลผล การจัดการความรู้ ( หมุนเกลียว ) ก่อ น ระห ว่าง หลั ง

15 ควา มรู้ คุณธรร ม เหตุ ผล พอประ มาณ ภูมิคุ้มกั น ขยัน อดทน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี รอบรู้ รอบคอบ หลักวิชา หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

16 ควา มรู้ ขยั น อด ทน ประห ยัด ซื่อสั ตย์ น้ำ ใจ เหตุ ผล พอประ มาณ ภูมิคุ้ม กัน คุณธ รรม ลำดั บ ขั้นต อน ๑.๒.๓.๔.๑.๒.๓.๔. โครงงาน / กิจกรรม..............................................................

17 ห้องที่ ๑ ผู้บริหาร ห้องที่ ๒ สาระ ภาษาไทย ห้องที่ ๔ สาระ คณิตศาสตร์ ห้องที่ ๕ สาระ วิทยาศาสตร์ ห้องที่ ๖ สาระ ภาษาต่างประเทศ ห้องที่ ๗ สาระ ศิลปะ ห้องที่ ๘ สาระสุข ศึกษา ห้องที่ ๙ สาระการงาน อาชีพ ห้องที่ ๓ สาระสังคม ฯ ห้องที่ ๑๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( นำเสนอ กิจกรรมนักเรียน ) กรณี ตัวอย่าง ๑ - ๔ + ๒๖ ผู้เข้า เรียนรู้ ๖๘ ๓๐ = ๒๔ ๐ ๑๕ ๐ ศน. + ผอ. ๕๐ สรส.+ มูลนิธิ ๒๐ ๕๒ ๐


ดาวน์โหลด ppt ความเป็นมา............. เป็นไป.............. ผอ.ผอ. ค รู นักเรี ยน เยี่ยม โรงเรียน ภูมิสังคม วิสัยทัศน์ แผนงาน ผลการ ประเมิน ศก. พพ ทุน ทุกข์ ตลาดนัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google