งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐
ยินดีต้อนรับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ นายแพทย์ทรงวุฒิ หุตามัย ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐

2 เขตรับผิดชอบ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10
น. เขตรับผิดชอบ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 สธ.เขต 15 สธ.เขต 16 1.จังหวัดเชียงใหม่ 5.จังหวัดเชียงราย 2.จังหวัดลำพูน 6.จังหวัดพะเยา 3.จังหวัดลำปาง 7.จังหวัดแพร่ 4.จังหวัดแม่ฮ่องสอน 8.จังหวัดน่าน

3

4

5 เป็นเลิศด้านการป้องกันควบคุมโรค
วิสัยทัศน์ เป็นเลิศด้านการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพภายในปี 2553 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่

6 พันธกิจ วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการเฉพาะด้านให้กับภาคีเครือข่าย บริหารจัดการด้านถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีอย่างมี ประสิทธิภาพ เฝ้าระวังเตือนภัย โรคและภัยสุขภาพที่เป็นภาวะฉุกเฉิน ทางด้านสาธารณสุขและโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่

7 กลยุทธ์สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทาง สาธารณสุข กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพระบบสื่อสารความเสี่ยง ให้เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่

8 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายทอด องค์ความรู้ในการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาวิจัยองค์ความรู้ในการดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่

9 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความโปร่งใส
Strategy Map ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เป็นเลิศด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพภายในปี 2553 ประชาชนเจ็บป่วยลดลง ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคด้วยตนเอง ตามยุทธศาสตร์ ประสิทธิผล สถานบริการสุขภาพสามารถให้บริการ และส่งเสริมสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรค ตามมาตรฐานการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถป้องกันควบคุมโรคได้ตามมาตรฐานกรมควบคุมโรค หน่วยงานเครือข่ายสาธารณสุขสามารถเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคได้ตามมาตรฐานกรมควบคุมโรค ความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่าย การให้บริการ คุณภาพ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความโปร่งใส พัฒนาองค์ความรู้ ในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคฯ ที่เหมาะสมกับพื้นที่ พัฒนาศักยภาพ การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและ การเตือนภัย ส่งเสริมพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ด้าน การป้องกันควบคุมโรค ที่เหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณ พัฒนาระบบการสื่อสารความเสี่ยง ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดระยะเวลา พัฒนา องค์กร พัฒนานโยบายยุทธศาสตร์ การดำเนินงานขององค์กรและ หน่วยงานเครือข่าย พัฒนาเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ ยกระดับคุณภาพ การบริหารจัดการองค์กร ยกระดับความสามารถบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญและชำนาญเฉพาะทาง

10 กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ
โครงสร้างองค์กร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 ผู้อำนวยการสำนักงาน ข้าราชการ 184 พนักงานราชการ 27 ลูกจ้างประจำ 368 รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ งานตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มพัฒนาวิชาการ กลุ่มปฏิบัติการ 1. งานสารบรรณและธุรการทั่วไป 2. งานการเจ้าหน้าที่ 3. งานการเงินและบัญชี 4. งานพัสดุ 5. งานยานพาหนะและอาคาร ฯ 1. กลุ่มระบาดวิทยา 2. กลุ่มโรคติดต่อทั่วไป 3. กลุ่มโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 4. กลุ่มโรคไม่ติดต่อ 5. กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง 6. กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพ 7. งานโรคเรื้อน 8. งานวัณโรค 9. งานเภสัชกรรม 10. ศูนย์สาธิตกามโรค 1. ศตม.10.1 แม่ฮ่องสอน 2. ศตม.10.2 ลำปาง 3. ศตม.10.3 เชียงราย 4. ศตม.10.4 เชียงใหม่ 5. ศตม.10.5 แพร่ 6. นิคมแม่ทะ ลำปาง 7. นิคมแม่ลาว เชียงราย 8. นิคมฝายแก้ว น่าน 9. ด่านควบคุมโรคฯ เชียงใหม่ 10. ด่านควบคุมโรคฯ แม่สาย เชียงราย 11. ด่านควบคุมโรคฯ ห้วยโก๋น น่าน กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ 1. งานแผนงานและประเมินผล 2. งานประสานการพัฒนา 3. งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่

11 เลขที่ 447 ถนนลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 447 ถนนลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google