งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายแพทย์ทรงวุฒิ หุตามัย ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายแพทย์ทรงวุฒิ หุตามัย ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายแพทย์ทรงวุฒิ หุตามัย ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐

2 3. จังหวัดลำปาง 7. จังหวัดแพร่ 8. จังหวัดน่าน 6. จังหวัดพะเยา 5. จังหวัดเชียงราย 4. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1. จังหวัดเชียงใหม่ 2. จังหวัดลำพูน สธ. เขต 15 สธ. เขต 16

3

4

5 เป็นเลิศด้านการป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพภายในปี 2553 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่

6 วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการ เฉพาะด้านให้กับภาคีเครือข่าย บริหารจัดการด้านถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีอย่างมี ประสิทธิภาพ เฝ้าระวังเตือนภัย โรคและภัยสุขภาพที่ เป็นภาวะฉุกเฉิน ทางด้านสาธารณสุขและโรคที่เป็น ปัญหาสำคัญ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่

7 กลยุทธ์สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 10 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานโยบายและ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเฝ้าระวังโรคและ ภัยสุขภาพ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉินทาง สาธารณสุข กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพ ระบบสื่อสารความเสี่ยง ให้เอื้อต่อการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่

8 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาการ ถ่ายทอด องค์ความรู้ในการป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาวิจัยองค์ความรู้ ในการดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพ กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนากระบวนการ บริหารจัดการองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่

9 Strategy Map ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เป็นเลิศด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพภายในปี 2553 พัฒนาองค์ความรู้ ในการดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรคฯ ที่เหมาะสมกับพื้นที่ ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคด้วยตนเอง พัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ ประชาชนเจ็บป่วยลดลง หน่วยงานเครือข่ายสาธารณสุข สามารถเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ได้ตามมาตรฐานกรมควบคุมโรค ความโปร่งใส ประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดระยะเวลา ความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่าย ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย สถานบริการสุขภาพสามารถให้บริการ และส่งเสริมสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรค ตามมาตรฐานการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เครือข่ายองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นสามารถป้องกันควบคุมโรค ได้ตามมาตรฐานกรมควบคุมโรค ส่งเสริมพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ด้าน การป้องกันควบคุมโรค ที่เหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบ การสื่อสาร ความเสี่ยง พัฒนาศักยภาพ การเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและ การเตือนภัย พัฒนานโยบายยุทธศาสตร์ การดำเนินงานขององค์กรและ หน่วยงานเครือข่าย ยกระดับคุณภาพ การบริหารจัดการองค์กร ยกระดับความสามารถบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญและชำนาญเฉพาะทาง พัฒนาเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้

10 1. งานแผนงานและ ประเมินผล 2. งานประสานการ พัฒนา 3. งานศูนย์ข้อมูลและ สารสนเทศ 1. กลุ่มระบาดวิทยา 2. กลุ่มโรคติดต่อทั่วไป 3. กลุ่มโรคเอดส์และโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ 4. กลุ่มโรคไม่ติดต่อ 5. กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง 6. กลุ่มโรคจากการประกอบ อาชีพ 7. งานโรคเรื้อน 8. งานวัณโรค 9. งานเภสัชกรรม 10. ศูนย์สาธิตกามโรค 1. ศตม.10.1 แม่ฮ่องสอน 2. ศตม.10.2 ลำปาง 3. ศตม.10.3 เชียงราย 4. ศตม.10.4 เชียงใหม่ 5. ศตม.10.5 แพร่ 6. นิคมแม่ทะ ลำปาง 7. นิคมแม่ลาว เชียงราย 8. นิคมฝายแก้ว น่าน 9. ด่านควบคุมโรคฯ เชียงใหม่ 10. ด่านควบคุมโรคฯ แม่ สาย เชียงราย 11. ด่านควบคุมโรคฯ ห้วย โก๋น น่าน 1. งานสารบรรณและ ธุรการทั่วไป 2. งานการเจ้าหน้าที่ 3. งานการเงินและบัญชี 4. งานพัสดุ 5. งานยานพาหนะและ อาคาร ฯ ผู้อำนวยการ สำนักงาน รอง ผู้อำนวยกา ร งานตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มพัฒนาวิชาการ กลุ่มปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสนับสนุน วิชาการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ ข้าราชการ 184 พนักงาน ราชการ 27 ลูกจ้างประจำ 368

11


ดาวน์โหลด ppt นายแพทย์ทรงวุฒิ หุตามัย ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google