งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินผล เน้นการนำไปใช้ ให้นักเรียนสามารถ Apply สิ่งที่เรียนไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินผล เน้นการนำไปใช้ ให้นักเรียนสามารถ Apply สิ่งที่เรียนไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินผล เน้นการนำไปใช้ ให้นักเรียนสามารถ Apply สิ่งที่เรียนไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

2 การพัฒนาครู 1. ส่งครูไปอบรมด้านภาษาอังกฤษและการสอนภาษาอังกฤษ 2. จัดอบรมความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษแก่ครูไทยโดยครูต่างชาติ 3. ส่งเสริมครูให้ศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ 4. เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูลให้แก่ครู 5. ประสานงานและแลกเปลี่ยนความรู้ สื่อการเรียนการสอน วัฒนธรรม รวมทั้งบุคลากรกับหน่วยงานทางการศึกษา ในต่างประเทศ

3 ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับโรงเรียนทั่วไป

4 1. ครูผู้สอนควรพยายามใช้ภาษาอังกฤษกับนักเรียน ให้มากที่สุด
2. ครูควรมีสื่อการสอนที่หลากหลายและจัดกิจกรรม ที่สนับสนุนต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 3. ครูควรใฝ่หาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ทันต่อ เหตุการณ์และเป็นต้นแบบที่ดี 4. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางภาษา

5 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การประเมินผล เน้นการนำไปใช้ ให้นักเรียนสามารถ Apply สิ่งที่เรียนไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google