งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การ ประเมินผล เน้นการนำไปใช้ ให้นักเรียนสามารถ Apply สิ่งที่เรียนไปใช้ในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การ ประเมินผล เน้นการนำไปใช้ ให้นักเรียนสามารถ Apply สิ่งที่เรียนไปใช้ในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การ ประเมินผล เน้นการนำไปใช้ ให้นักเรียนสามารถ Apply สิ่งที่เรียนไปใช้ในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้

2 การพัฒนา ครู 1. ส่งครูไปอบรมด้านภาษาอังกฤษ และการสอนภาษาอังกฤษ 2. จัดอบรมความรู้ทางด้าน ภาษาอังกฤษแก่ครูไทยโดยครู ต่างชาติ 3. ส่งเสริมครูให้ศึกษาต่อทั้งในและ ต่างประเทศ 4. เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูลให้แก่ ครู 5. ประสานงานและแลกเปลี่ยน ความรู้ สื่อการเรียนการสอน วัฒนธรรม รวมทั้งบุคลากรกับ หน่วยงานทางการศึกษา ในต่างประเทศ

3 ข้อเสนอแนะในการ จัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ สำหรับโรงเรียนทั่วไป

4 1. ครูผู้สอนควรพยายามใช้ ภาษาอังกฤษกับนักเรียน ให้มากที่สุด 2. ครูควรมีสื่อการสอนที่ หลากหลายและจัดกิจกรรม ที่สนับสนุนต่อการเรียน ภาษาอังกฤษ 3. ครูควรใฝ่หาความรู้ทางด้าน ภาษาอังกฤษ ทันต่อ เหตุการณ์และเป็นต้นแบบที่ดี 4. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางภาษา

5 สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt การ ประเมินผล เน้นการนำไปใช้ ให้นักเรียนสามารถ Apply สิ่งที่เรียนไปใช้ในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google