งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างหน่วยการเรียนรู้ ดร. เพ็ญนี หล่อวัฒนพงษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างหน่วยการเรียนรู้ ดร. เพ็ญนี หล่อวัฒนพงษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างหน่วยการเรียนรู้ ดร. เพ็ญนี หล่อวัฒนพงษา

2 ผมสอนให้สนู๊ปปี้ ผิวปาก ไม่เห็นได้ยิน อะไรเลย

3 ไม่ได้บอกว่าเขาเรียน
ผมบอกว่าผมสอน ไม่ได้บอกว่าเขาเรียน

4 ทดสอบวันศุกร์! นักเรียนเรามีเนื้อหามากมายที่จะต้องเรียนให้จบ ครูจึงตัดสินใจเว้นสระและวรรณยุกต์ในทุกคำที่ครูใช้ พลก ป ท หน 122

5 ฉันลืมที่จะทำแผ่นสำรองสำหรับสิ่ง ที่ฉันได้เรียนมา เมื่อความจำฉันเกิดชำรุด ฉันเลยลืมหมด

6 การเรียนเพื่ออนาคต สังคมในอนาคตต้องการความรู้ และทักษะเช่นไร

7 ความรู้และทักษะสำหรับอนาคต
1. คิดและทำอย่างมืออาชีพ (The Disciplined Mind)

8 2. สามารถสังเคราะห์ความรู้ (Synthesizing Mind)

9 3. ความคิดสร้างสรรค์ (The Creative Mind)

10 4. วุฒิภาวะทางอารมณ์ (The Respectful Mind)

11 5. จริยธรรม (The Ethical Mind)

12 ความรู้และทักษะทางเทคโนโลยี

13 ครูเป็นมืออาชีพในการเรียนการสอน หมายความว่าอย่างไร

14 การสร้างหน่วยการเรียนรู้ (Teaching Unit) เริ่มจาก
1. ความสนใจของผู้เรียนอาจทำได้ด้วย การสอบถามหรืออาศัยการสังเกต

15 2. ความต้องการของผู้เรียนอาจทำได้ โดยวัดจากพัฒนาการของผู้เรียน (Developmentally Appropriate) และระดับชั้นเรียน

16 3. กำหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ โดยการทำมาตรฐานช่วงชั้น (Benchmarks) ให้เป็นรูปธรรม ที่สามารถวัดผลได้ชัดเจน

17 เป้าหมายกำหนดทิศทางและวิธีการของการเรียนการสอนในห้อง

18 นำมาตรฐานมาเป็นพื้นฐานในการกำหนดสิ่งที่เราต้องการให้เด็กเรียนรู้

19 องค์ประกอบสำคัญของหน่วยการเรียน (Unit Plan)
ก. สิ่งที่เราต้องการ ให้เด็กเรียนรู้ ข. หลักฐาน ผลการเรียน ค. การวางแผน การเรียนการสอน

20 1. หัวเรื่อง (Topic) “ป่าเขตร้อน”
ก. การเลือกเฟ้นสิ่งที่เราต้องการ ให้เด็กเรียนรู้ 1. หัวเรื่อง (Topic) “ป่าเขตร้อน”

21 2. ประเด็นปัญหา (Issue) และการแก้ปัญหา (Problem-Solving)

22 3. แก่นเรื่อง (Theme)  ระบบนิเวศน์ (ecosystem)  โซ่อาหารและวงจรชีวิต (food chain)  อนุรักษ์ธรรมชาติ (conservation)

23 4. ตัดสินใจว่าจะบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ นี้หรือไม่?
4. ตัดสินใจว่าจะบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ นี้หรือไม่? ป่าเขตร้อน การใช้ภาษาไทย ศิลปะ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดนตรี สังคม

24 5. กำหนดขอบเขต (Width & Depth) ของหน่วยการเรียนรู้
ความเข้าใจ รวบยอด

25 ความเข้าใจ รวบยอด สิ่งที่สำคัญที่นักเรียน
ต้องเรียนรู้และสามารถนำมาปฏิบัติได้ ความเข้าใจ รวบยอด

26 ความเข้าใจ รวบยอด ความรู้ทักษะที่อาจเป็นประโยชน์กับผู้เรียน
สิ่งที่สำคัญที่นักเรียน ต้องเรียนรู้และสามารถนำมาปฏิบัติได้ ความเข้าใจ รวบยอด

27 เนื้อหา (Content)  เนื้อเรื่องมีความสำคัญ  ประกอบด้วย Concepts หลัก  สามารถนำ Concepts ที่เป็นนามธรรม มาทำให้เป็นรูปธรรมที่เข้าง่าย  เป็นสิ่งที่เด็กสนใจอยากรู้ ความเข้าใจรวบยอด

28 ข. หลักฐานของการเรียนรู้ หมายถึง การวางแผนการประเมิน
ข. หลักฐานของการเรียนรู้ หมายถึง การวางแผนการประเมิน ตรวจสอบความเข้าใจ ของผู้เรียน

29 ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน
สังเกตและสอบถามผู้เรียนขณะที่ เขาทำกิจกรรมต่างๆ

30 ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน
สังเกตและสอบถามผู้เรียนขณะที่ เขาทำกิจกรรมต่างๆ ทดสอบ (Quizz & Test)

31 ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน
สังเกตและสอบถามผู้เรียนขณะที่ เขาทำกิจกรรมต่างๆ นำทักษะและความรู้ไปใช้แก้ปัญหาต่างๆ ทดสอบ (Quizz & Test)

32 ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน
สังเกตและสอบถามผู้เรียนขณะที่ เขาทำกิจกรรมต่างๆ นำทักษะและความรู้ไปใช้แก้ปัญหาต่างๆ ทดสอบ (Quizz & Test) ผลงานของผู้เรียน

33 การวัดผล (Assessment)
 Validity  Reliability  Sufficient  Authentic  Feasible  Student Friendly

34 ค. กิจกรรมการเรียนรู้ควรมีความ หลากหลาย ยาก ง่าย และใช้เวลา สั้นยาวแตกต่างกัน

35 ตัวอย่างของประเภทของการเรียน
 เรียนโดยวิธีการแยกแยะ  เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  เรียนรู้กฏเกณฑ์  เรียนแบบจับใจความ  เรียนแก้ปัญหา  เรียนโดยวิธีการสังเคราะห์ความรู้

36 ในหน่วยการเรียนรู้ ผู้สอนสามารถเพิ่มเติมกิจกรรมการเรียน โดยให้ผู้เรียนได้รู้จักการใช้เทคโนโลยีต่างๆ

37 สิ่งที่ต้องการให้นักเรียนรู้ (Know) และปฏิบัติ (perform)
เขียนมาตรฐานและลักษณะพึงประสงค์ที่จะสอนในหน่วยการเรียนรู้นี้     

38 จะทราบได้อย่างไรว่านักเรียนบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้ (Outcomes)
จะทราบได้อย่างไรว่านักเรียนบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้ (Outcomes) ให้บรรยายลักษณะงาน (Tasks)     

39 จัดการเรียนการสอนและการตรวจสอบวัดผล การเรียนอย่างไร (เขียนวิธีการสอน Methods และ Strategies ของการสอนและการประเมินผล)     

40 ทรัพยากรที่ใช้ในการเรียนการสอน
ตำราเรียน นิตยสาร บุคคล หนังสือนอกตำราเรียน งานวิจัย Internet Search

41 สรุปการวางแผนงาน 1. ประเมินความสนใจและความต้องการของผู้เรียน 2. กำหนดเป้าหมายของการเรียนการสอน 3. สร้างหน่วยการเรียนรู้  สิ่งที่เราต้องการให้เด็กเรียน  หลักฐาน/ผลการเรียน  กิจกรรมการเรียน  ทรัพยากรที่ใช้สอน

42 ความสำเร็จ อยู่ที่นี่ อนาคต เริ่มจาก ปัจจุบัน

43 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การสร้างหน่วยการเรียนรู้ ดร. เพ็ญนี หล่อวัฒนพงษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google