งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร. เพ็ญนี หล่อวัฒนพงษา. ผมสอนให้สนู๊ปปี้ ผิวปาก ไม่เห็นได้ยิน อะไรเลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร. เพ็ญนี หล่อวัฒนพงษา. ผมสอนให้สนู๊ปปี้ ผิวปาก ไม่เห็นได้ยิน อะไรเลย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร. เพ็ญนี หล่อวัฒนพงษา

2 ผมสอนให้สนู๊ปปี้ ผิวปาก ไม่เห็นได้ยิน อะไรเลย

3 ผมบอกว่าผม สอน ไม่ได้บอกว่า เขาเรียน

4 ทดสอบวันศุกร์ ! นักเรียนเรามี เนื้อหามากมาย ที่จะต้องเรียน ให้จบ ครูจึง ตัดสินใจเว้น สระและ วรรณยุกต์ใน ทุกคำที่ครูใช้ พลก ป ท หน 122

5 ฉันลืมที่จะทำ แผ่นสำรอง สำหรับสิ่ง ที่ฉันได้เรียน มา เมื่อ ความจำฉันเกิด ชำรุด ฉันเลย ลืมหมด

6 การเรียนเพื่ออนาคต สังคมในอนาคตต้องการ ความรู้ และทักษะเช่นไร

7 ความรู้และทักษะสำหรับ อนาคต 1. คิดและทำ อย่างมืออาชีพ (The Disciplined Mind)

8 2. สามารถสังเคราะห์ ความรู้ (Synthesizing Mind)

9 3. ความคิด สร้างสรรค์ (The Creative Mind)

10 4. วุฒิภาวะทาง อารมณ์ (The Respectful Mind)

11 5. จริยธรรม (The Ethical Mind)

12 ความรู้และทักษะทาง เทคโนโลยี

13 ครูเป็นมืออาชีพในการ เรียนการสอน หมายความว่าอย่างไร

14 การสร้างหน่วยการเรียนรู้ (Teaching Unit) เริ่มจาก 1. ความสนใจของผู้เรียน อาจทำได้ด้วย การสอบถามหรืออาศัย การสังเกต

15 2. ความต้องการของ ผู้เรียนอาจทำได้ โดยวัดจากพัฒนาการ ของผู้เรียน (Developmentally Appropriate) และระดับชั้นเรียน

16 3. กำหนดเป้าหมายของ การเรียนรู้ โดยการทำมาตรฐาน ช่วงชั้น (Benchmarks) ให้ เป็นรูปธรรม ที่สามารถวัดผลได้ ชัดเจน

17 เป้าหมายกำหนดทิศทาง และวิธีการของการเรียน การสอนในห้อง

18 นำมาตรฐานมาเป็น พื้นฐานในการกำหนดสิ่ง ที่เราต้องการให้เด็ก เรียนรู้

19 องค์ประกอบสำคัญของ หน่วยการเรียน (Unit Plan) ก. สิ่งที่เรา ต้องการ ให้เด็ก เรียนรู้ ข. หลักฐาน ผลการ เรียน ค. การ วางแผน การเรียน การสอน

20 ก. การเลือกเฟ้นสิ่งที่ เราต้องการ ให้เด็กเรียนรู้ 1. หัวเรื่อง (Topic) “ ป่าเขตร้อน ”

21 2. ประเด็นปัญหา (Issue) และการ แก้ปัญหา (Problem-Solving)

22 3. แก่นเรื่อง (Theme)  ระบบนิเวศน์ (ecosystem)  โซ่อาหารและวงจรชีวิต (food chain)  อนุรักษ์ธรรมชาติ (conservation)

23 4. ตัดสินใจว่าจะบูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ นี้หรือไม่ ? ป่าเขตร้อน การใช้ ภาษาไทย ศิลปะ คณิตศาสตร์วิทยาศาส ตร์ ดนตรีสังคม

24 5. กำหนดขอบเขต (Width & Depth) ของหน่วยการเรียนรู้ ความเข้าใจ รวบยอด

25 ความเข้าใจ รวบยอด

26 ความเข้าใจ รวบยอด

27 เนื้อหา (Content)  เนื้อเรื่องมีความสำคัญ  ประกอบด้วย Concepts หลัก  สามารถนำ Concepts ที่ เป็นนามธรรม มาทำให้เป็นรูปธรรมที่ เข้าง่าย  เป็นสิ่งที่เด็กสนใจอยากรู้ ความเข้าใจรวบยอด

28 ข. หลักฐานของการเรียนรู้ หมายถึง การวางแผนการ ประเมิน ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน

29 สังเกตและสอบถาม ผู้เรียนขณะที่ เขาทำ กิจกรรมต่างๆ

30 ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน สังเกตและสอบถาม ผู้เรียนขณะที่ เขาทำ กิจกรรมต่างๆ ทดสอบ (Quizz & Test)

31 ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน สังเกตและสอบถาม ผู้เรียนขณะที่ เขาทำ กิจกรรมต่างๆ ทดสอบ (Quizz & Test) นำทักษะและความรู้ไปใช้แก้ปัญหาต่างๆ

32 ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน สังเกตและสอบถาม ผู้เรียนขณะที่ เขาทำ กิจกรรมต่างๆ ทดสอบ (Quizz & Test) นำทักษะและความรู้ไปใช้แก้ปัญหาต่างๆ ผลงานของผู้เรียน

33 การวัดผล (Assessment)  Validity  Reliability  Sufficient  Authentic  Feasible  Student Friendly

34 ค. กิจกรรมการเรียนรู้ ควรมีความ หลากหลาย ยาก ง่าย และใช้เวลา สั้นยาวแตกต่างกัน

35 ตัวอย่างของประเภทของ การเรียน  เรียนโดยวิธีการ แยกแยะ  เรียนรู้จากประสบการณ์ ตรง  เรียนรู้กฏเกณฑ์  เรียนแบบจับใจความ  เรียนแก้ปัญหา  เรียนโดยวิธีการ สังเคราะห์ความรู้

36 ในหน่วยการเรียนรู้ ผู้สอน สามารถเพิ่มเติมกิจกรรม การเรียน โดยให้ผู้เรียน ได้รู้จักการใช้เทคโนโลยี ต่างๆ

37 สิ่งที่ต้องการให้นักเรียนรู้ (Know) และปฏิบัติ (perform) เขียนมาตรฐานและลักษณะพึง ประสงค์ที่จะสอนในหน่วยการ เรียนรู้นี้     

38 จะทราบได้อย่างไรว่านักเรียน บรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้ (Outcomes) ให้บรรยายลักษณะงาน (Tasks)     

39 จัดการเรียนการสอนและการ ตรวจสอบวัดผล การเรียน อย่างไร ( เขียนวิธีการสอน Methods และ Strategies ของ การสอนและการประเมินผล )     

40 ทรัพยากรที่ใช้ในการเรียน การสอน ตำรา เรียน นิตยสา ร บุคคล หนังสือ นอกตำรา เรียน งานวิจั ย Intern et Search

41 สรุปการวางแผนงาน 1. ประเมินความสนใจและความ ต้องการของผู้เรียน 2. กำหนดเป้าหมายของการเรียน การสอน 3. สร้างหน่วยการเรียนรู้  สิ่งที่เราต้องการให้เด็กเรียน  หลักฐาน / ผลการเรียน  กิจกรรมการเรียน  ทรัพยากรที่ใช้สอน

42 ความสำเร็จ อยู่ที่นี่ อนาคต เริ่มจาก ปัจจุบัน

43 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ดร. เพ็ญนี หล่อวัฒนพงษา. ผมสอนให้สนู๊ปปี้ ผิวปาก ไม่เห็นได้ยิน อะไรเลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google