งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

104 คู่มือปฏิบัติงาน. 105 ส่าระสำคัญในคู่มือปฏิบัติงาน บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 โครงสร้าง และ หน้าที่ความรับผิดชอบ บทที่ 3 กฎ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "104 คู่มือปฏิบัติงาน. 105 ส่าระสำคัญในคู่มือปฏิบัติงาน บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 โครงสร้าง และ หน้าที่ความรับผิดชอบ บทที่ 3 กฎ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 104 คู่มือปฏิบัติงาน

2 105 ส่าระสำคัญในคู่มือปฏิบัติงาน บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 โครงสร้าง และ หน้าที่ความรับผิดชอบ บทที่ 3 กฎ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ มติ เกณฑ์มาตรฐาน วิธีการวิเคราะห์ บทที่ 4 กรณีตัวอย่างศึกษา บทที่ 5 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ บรรณานุกรม ภาคผนวก

3 106 ความเป็นมาและความสำคัญของคู่มือ วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ขอบเขตของคู่มือ คำจำกัดความเบื้องต้น ข้อตกลงเบื้องต้น บทที่ 1 บทนำ

4 107 ผู้เขียนคู่มือการปฏิบัติงาน ต้องเขียนถึงความ เป็นมาและความสำคัญของคู่มือการปฏิบัติงาน (เล่มที่ตนกำลังเขียนอยู่นี้) โดยเขียนถึงความ เป็นมาของงานที่ได้ปฏิบัติอยู่ มีความสำคัญ อย่างไร มีความจำเป็นอย่างไรที่ต้องมีคู่มือการ ปฏิบัติงาน งานนี้เป็นงานหลัก หรืองานรองของ หน่วยงาน หรือ ของตำแหน่งที่ปฏิบัติ 1.1 ความเป็นมาและ ความสำคัญของคู่มือ

5 108 ผู้เขียนคู่มือการปฏิบัติงาน ต้องเขียนอธิบาย ชี้แจงให้ผู้ศึกษา/ผู้ใช้คู่มือฯ ทราบถึงวัตถุประสงค์ ในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานนี้ เช่น... การทำคู่มือการปฏิบัติงานนี้ทำขึ้นมาเพื่อให้ มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามกฎ ตามระเบียบ ตาม ข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดไว้ อย่างสม่ำเสมอ มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ นโยบาย และวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน/ของ ผู้ปฏิบัติงาน/ของผู้รับบริการ 1.2 วัตถุประสงค์ของคู่มือ

6 109 1.3ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผู้เขียนคู่มือการปฏิบัติงาน ต้องเขียนอธิบาย ชี้แจงให้ผู้ศึกษา/ผู้ใช้คู่มือฯ ได้ประโยชน์ในการ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานนี้อย่างไร เช่น...

7 110 1.4 ขอบเขตหรือข้อจำกัด ผู้เขียนคู่มือการปฏิบัติงาน ต้องเขียนอธิบาย ชี้แจงให้ผู้ศึกษา/ผู้ใช้คู่มือฯ คำนึงถึงขอบเขตหรือ ข้อจำกัดของคู่มือการปฏิบัติงานนี้ ว่ามีความคลอบ คลุม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน มติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ตลอดจน ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้องเป็นใคร เป็นหน่วยงานใด มีมาตั้งแต่ เมื่อใด ถึงเมื่อใด ขั้นตอนไหนถึงไหน เป็นต้น

8 111 1.5 คำจำกัดความเบื้องต้น ผู้เขียนคู่มือการปฏิบัติงาน ต้องเขียนอธิบาย ชี้แจงให้ผู้ศึกษา/ผู้ใช้คู่มือฯ ทราบถึงคำจำกัดความ ต่างๆ ที่มีอยู่ในคู่มือการปฏิบัติงานนี้ คำศัพท์เฉพาะที่มีในคู่มืออาจเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาต่างประเทศ หรือ คำย่อ ก็ได้ เช่น...

9 112 1.6 ข้อตกลงเบื้องต้น(ถ้ามี) ผู้เขียนคู่มือการปฏิบัติงาน ต้องเขียนอธิบาย ชี้แจงให้ผู้ศึกษา/ผู้ใช้คู่มือฯ ทราบถึงข้อตกลง เบื้องต้น ที่มีอยู่ในคู่มือการปฏิบัติงานนี้

10 113 บทที่ 2 โครงสร้าง และ หน้าที่ความ รับผิดชอบ โครงสร้างหน่วยงาน - โครงสร้างการบริหาร - โครงสร้างอัตรากำลัง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

11 114 2.1 โครงสร้างของหน่วยงาน ผู้เขียนคู่มือการปฏิบัติงาน ต้องเขียนอธิบาย ชี้แจงให้ผู้ศึกษา/ผู้ใช้คู่มือฯ ทราบถึงโครงสร้างของ หน่วยงาน ที่มีอยู่ในคู่มือการปฏิบัติงานนี้ โดยเขียน แยกเป็นโครงสร้างการบริหารของหน่วยงาน และ โครงสร้างอัตรากำลังของหน่วยงาน เช่น...

12 115 2.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้เขียนคู่มือการปฏิบัติงาน ต้องเขียนอธิบาย ชี้แจงให้ผู้ศึกษา/ผู้ใช้คู่มือฯ ทราบถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ที่มีอยู่ในคู่มือการปฏิบัติงานนี้ โดย เขียนแยกเป็นหน้าที่ของหน่วยงาน และหน้าที่ความ รับผิดชอบของตำแหน่งนั้นๆ(ที่ขอกำหนดตำแหน่ง) เช่น...

13 116 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้เขียนคู่มือการปฏิบัติงาน ต้องเขียนอธิบาย ชี้แจงให้ผู้ศึกษา/ผู้ใช้คู่มือฯ ทราบถึงขั้นตอนของ การปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม ของตำแหน่งงานใน คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นการอธิบายถึงขั้นตอน การทำงานอย่างละเอียดว่า... ทำอะไร? ทำที่ไหน? อย่างไร? เมื่อไร?

14 117 ซึ่งจะช่วยให้ผู้ศึกษาค้นคว้า/ผู้นำคู่มือไปใช้ มองเห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและงาน โดยเขียนออกมาในรูป Flow chart ทำให้เกิดความ เข้าใจง่าย มีการสื่อความหมายที่ดี โดยไม่ลงลึกใน รายละเอียด การเขียน Flow chart เริ่มต้นด้วยการนำ กิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้น มาใส่ลงในกรอบรูปทรง เรขาคณิตตามประเภทของกิจกรรมนั้นๆ และนำมา เขียนต่อกันตามลำดับขั้นตอน แล้วเชื่อมด้วยลูกศร

15 118 สัญลักษณ์ในการเขียน Flow chart จุดเริ่มต้น และสิ้นสุดของกระบวนการ กิจกรรมและการปฏิบัติงาน การตัดสินใจ การตรวจสอบ การอนุมัติ แสดงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน จุดเชื่อมต่อจากหน้าหนึ่งไปยังหน้าต่อไป

16 119 ตัวอย่างการเขียน Flow chart หน่วยงานขอ ใช้อัตรา กจ. วิเคราะห์ จัดทำ JD อนุกรรมการบริหาร พนักงาน คณะกรรมการ บริหารอัตรา พิจารณา

17 120 สภา มหาวิทยาลั ย พิจารณา กจ. สรรหาและ บรรจุแต่งตั้ง กจ. พิจาณา ตรวจ สอบ งานทะเบียน ประวัติ งานบริหารงาน บุคคล

18 121 บทที่ 3 กฎ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ มติ เกณฑ์มาตรฐาน วิธีการวิเคราะห์ กฎ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ มติ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์มาตรฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการคำนวณ/วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล

19 122 กฎ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ มติ เกณฑ์มาตรฐาน ผู้เขียนคู่มือการปฏิบัติงาน ต้องเขียนอธิบาย ชี้แจงให้ผู้ศึกษา/ผู้ใช้คู่มือฯ ทราบถึง กฎ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ มติ เกณฑ์มาตรฐาน ตลอดจน วิธีการในการวิเคราะห์ ที่มีอยู่ในคู่มือการปฏิบัติงาน นี้ เช่น...

20 123 บทที่ 4 กรณีตัวอย่างศึกษา* กรณีศึกษา 1........ กรณีศึกษา 2........ กรณีศึกษา 3........ กรณีศึกษา 4........ * การยกตัวอย่างให้ยกให้เห็น 2 ด้าน คือกรณีที่ “ถูก” หรือ”ทำได้” และ กรณีที่ “ผิด” หรือ “ทำไม่ได้”

21 124 เอกสาร : คู่มือการตรวจ สอบรายงานไปราชการ การเขียนตัวอย่าง ในบทที่ 4

22 125 ตัวอย่างที่ 1 นาย ก.เป็นข้าราชการระดับ 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเบิกค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพ มหานครโดยรถรับจ้าง(รถแท็กซี่)ระหว่างวันที่อยู่ในกรุงเทพ โดยให้เหตุผลว่า ไม่รู้จักเส้นทาง ถ้าเดินทางด้วยรถประจำ ทางจะทำให้เสียเวลานายก. สามารถเบิกได้หรือไม่ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ พ.ศ.2526 กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังนี้... การตรวจสอบรายงาน

23 126 มาตรา 22 วรรค 4 ได้กำหนดให้ข้าราชการ ซึ่งดำรงตำแหน่งต่ำกว่าระดับ 6 ลงมา ใช้สิทธิเบิกค่าพาหนะ รับจ้างได้ ถ้าการเดินทางนั้นต้องนำสัมภาระในการเดินทาง หรือสิ่งของเครื่องใช้ของทางราชการไปด้วยซึ่งเป็นเหตุไม่ สะดวกที่จะเดินทางโดยรถประจำทาง ดังนั้น... นาย ก. เป็นข้าราชการระดับ 5 ไม่สามารถ เบิกค่าแท็กซี่ระหว่างวันที่ไปราชการอยู่ในกรุงเทพฯ เนื่อง จากไม่มีสัมภาระระหรือสิ่งของเครื่องใช้ระหว่างวันในการ เดินทางในกรุงเทพฯ เนื่องจากขัดกับ มาตรา 22 วรรค 4 แห่ง พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 ดังกล่าวข้างต้น

24 127 ตัวอย่างที่ 2 ปัจจุบันมีรถประจำทางปรับอากาศ สายขอนแก่น- เชียงใหม่ นาย ข. เป็นข้าราชการระดับ 6 ของมหาวิทยาลัย ขอนแก่น จะเดินทางไปราชการที่จังหวัดเชียงใหม่โดยทาง รถไฟจากขอนแก่น-กรุงเทพฯ แล้วทางเดินทางต่อโดยรถไฟ จากกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ โดยไม่เดินทางสานตรงด้วยรถ ประจำทางปรับอากาศจากขอนแก่นถึงเชียงใหม่ได้หรือไม่ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ พ.ศ.2526 กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังนี้... การตรวจสอบรายงาน

25 128 มาตรา 22 วรรคแรก กำหนดว่า “การเดินทาง ไปราชการโดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจำทาง และให้เบิก ค่าพาหนะได้โดยประหยัด” กฎหมายมีเจตนาให้ผู้เดินทางเลือกลักษณะและ วิธีการเดินทางที่มีผลให้เสียค่าพาหนะเดินทางให้น้อยที่สุด โดยไม่เป็นผลเสียกับทางราชการและงานที่ไปปฏิบัติ เช่น ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการยังสถานที่ใดๆ หากสถานที่ ดังกล่าวนั้น ผู้เดินทางสามารถที่จะเดินทางไปโดย ยานพาหนะประจำทางได้หลายเส้นทาง ผู้เดินทางต้องเลือก เส้นทางที่สั้นและตรง ซึ่งประหยัดค่าพาหนะการเดินทาง

26 129 และเส้นทางดังกล่าวต้องสะดวดที่จะเดินทาง ไปถึงทันเวลาปฏิบัติราชการ กรณีนี้ นาย ข. เป็นข้าราชการ ระดับ 6 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเดินทางไปราชการที่ จังหวัดเชียงใหม่ จึงไม่มีสิทธิเบิกค่าโดยสารรถไฟจาก ขอนแก่นไปกรุงเทพฯ และจากกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่ แต่จะมีสิทธิเบิกค่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศสาย ขอนแก่น-เชียงใหม่ได้ เ นื่องจากขัดกับ มาตรา 22 วรรคแรก แห่ง พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 ดังกล่าวข้างต้น

27 130 ตัวอย่างที่ 3 นางสาว ค. เป็นข้าราชการระดับ 6 ของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพฯ ได้ว่าจ้างรถ รับจ้าง(แท็กซี่)จากโรงแรมที่พักไปติดต่อราชการรวม 9 แห่ง ต่อหนึ่งวัน จะสามารถเบิกเงินค่ารถรับจ้าง(แท็กซี่)ตามพระ ราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 มาตรา 22ได้หรือไม่ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ พ.ศ.2526 มาตรา 22 วรรคหนึ่งและวรรค 2 กำหนดว่า... การตรวจสอบรายงาน

28 131 “การเดินทางไปราชการโดยปกติให้ใช้ ยานพาหนะประจำทาง และให้เบิกค่าพาหนะได้โดย ประหยัด เว้นแต่ ในกรณีที่ไม่มีรถประจำทาง หรือมีแต่ต้องการความรวดเร็ว เพื่อประโยชน์แก่ราชการให้ใช้พาหนะอื่นได้” ในวรรค 2 (ตัวอักษรสีเหลือง) แม้กฎหมายจะเปิดช่อง ให้ใช้พาหนะอื่น(รถแท็กซี่)ได้ แต่ผู้เดินทางจะต้องชี้แจง เหตุผลและความจำเป็นไว้ในรายงานการเดินทางไปราชการ หรือหลักฐานการขอเบิกเงินค่าพาหนะนั้น(แท็กซี่)

29 132 กรณีดังกล่าว ได้มีการเดินทางจากโรงแรมที่ พักใน กรุงเทพฯ ไปยังสถานที่ติดต่อราชการหลายแห่ง และ สถานที่ติดต่อราชการแห่งสุดท้ายถึงโรงแรมที่พักในวัน เดียวกันโดยรถรับจ้าง(แท็กซี่)โดยตลอด หากข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีการไปติดต่อราชการตาม สถานที่ดังกล่าวจริง และส่วนราชการพิจารณาเห็นว่าการ ใช้พาหนะรถรับจ้าง(แท็กซี่)ของข้าราชการซึ่งเดินทางไป ติดต่อราชการแต่ละช่วงไม่มีรถประจำทาง หรือมีแต่มีเหตุ ผลความจำเป็นเพื่อประโยชน์ราชการ สมควรที่จะอนุมัติให้ เบิกค่าพาหนะ(แท็กซี่)ตามเส้นทางดังกล่าวได้

30 133 บทที่ 5 ปัญหาอุปสรรคและ ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคในการใช้คู่มือ แนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน แนวทางพัฒนางานหรือปรุงงาน ข้อเสนอแนะ

31 134 ในบทนี้ผู้เขียนควรนำเสนอปัญหา อุปสรรค และ การใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ศึกษาค้นคว้า/ผู้นำ คู่มือไปใช้ เล็งเห็นถึงปัญหา อุปสรรค การจัดทำ การ นำไปใช้ และการแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อจะได้ ดำเนินการใช้คู่มืออย่างมีประสิทธิภาพ จากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ปฏิบัติงานใน ด้านนี้มาเป็นเวลานาน ผู้เขียนควรที่จะเสนอแนวทาง การแก้ไขปัญหา ตลอดจนแนวทางการพัฒนางาน หรือปรับปรุงงาน และข้อเสนอแนะ

32 135 คู่มือปฏิบัติงาน บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 โครงสร้าง และ หน้าที่ ความรับผิดชอบ บทที่ 3 กฎ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ มติ เกณฑ์มาตรฐาน วิธีการวิเคราะห์ บทที่ 4 กรณีตัวอย่างศึกษา บทที่ 5 ปัญหาอุปสรรคและ ข้อเสนอแนะ ภาคผนวก บรรณานุกรม งานวิจัย บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 ทฤษฎี และงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย บทที่ 4 ผลการศึกษา บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผล ภาคผนวก บรรณานุกรม

33 136 การเขียนบรรณานุกรม บรรณานุกรม หมายถึงรายชื่อสื่อสิ่งพิมพ์หรือเอกสารที่ใช้ ประกอบการค้นคว้า ต้องเขียนหรือพิมพ์ตามแบบมาตรฐานที่ กำหนด โดยแยกบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ภาษาไทย และบรรณา นุกรมสิ่งพิมพ์ภาษาต่างประเทศ และแต่ละภาษานั้นให้เรียง ตามลำดับอักษร แบบพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน และ พจนานุกรมภาษาอังกฤษทั่วไป การจัดทำบรรณานุกรม ให้ยึดแนวทางตามคู่มือการ จัดทำปริญญาวิทยานิพนธ์ ของแต่ละมหาวิทยาลัย

34 137 ตัวอย่าง ในการเขียนในบทที่ 4 กรณีตัวอย่างศึกษา

35 138 ตำแหน่งบุคากร ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนด ระดับตำแหน่งและการแต่งตั้ง ขรก. ในสถาบันอุดมศึกษาให้สูงขึ้น คุณวุฒิและระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 1) วุฒิปวช./เทียบเท่า ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 ปี 2) วุฒิปวส./เทียบเท่า ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี 3) ป.ตรี/เทียบเท่า ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 9 ปี 4) ป.โท/เทียบเท่า ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 5) ป.เอก/เทียบเท่า ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

36 139 ตัวอย่างที่ 1 ปวช. + ปวส. + ป.ตรี + ป.โท + ป.เอก = 1 16 12 9 5 2 นาย ก. ตำแหน่ง น.การเงินฯ ระดับ 6 ปฏิบัติงาน ในตำแหน่งเป็นเวลา 5 ปี ต่อมาศึกษาต่อจนสำเร็จ ป. โทและปฏิบัติหน้าที่หลังมีวุฒิ ป.โท อีก 3 ปี นาย ก. มีคุณสมบัติเรื่องเวลาหรือไม่ ? วิธีคำนวณ

37 140 0 + 0 + 5 + 3 + 0 = 1 16 12 9 5 2 ปวช. + ปวส. + ป.ตรี + ป.โท + ป.เอก = 1 16 12 9 5 2 5 0 + 0 + 0.56 + 0.60 + 0 = 1 5 1.16 1 ดังนั้น นาย ก. มีคุณสมบัติเวลา แทนค่า (หน่วย:ปี)

38 141 ตัวอย่างที่ 2 ปวช. + ปวส. + ป.ตรี + ป.โท + ป.เอก = 1 16 12 9 5 2 นาย ข. ตำแหน่ง น.วิทยาศาสตร์ ระดับ 6 ปฏิบัติ งานในตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี ต่อมาศึกษาต่อจนสำเร็จ ป.โทและปฏิบัติหน้าที่หลังมีวุฒิ ป.โท อีก 3 ปี 2 เดือน นาย ข. มีคุณสมบัติเรื่องเวลาหรือไม่ ? วิธีคำนวณ

39 142 0 + 0 + 3 + 38 + 0 = 1 16 12 9 60 2 ปวช. + ปวส. + ป.ตรี + ป.โท + ป.เอก = 1 16 12 9 5 2 5 0 + 0 + 0.33 + 0.63 + 0 = 1 5 0.96 1 นาย ข. ไม่มีคุณสมบัติเวลา แทนค่า (หน่วย:เดือน) แทนค่า (หน่วย:ปี)

40 143 บทความทาง วิชาการ

41 144 การเขียนบทความ ทางวิชาการ การเขียนบทความทาง วิชาการให้ได้ดี คือ ต้องเป็น นัก อ่านให้มากๆ ค้นคว้าให้มากๆ เพราะการอ่าน และการค้นคว้าจะ ทำช่วยให้เราได้ข้อมูลและได้ ประสบการณ์ สามารถช่วยในการ เขียนบทความทางวิชาการได้

42 145 เมื่อมีบทความทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงาน หรือ วิชาชีพของเราแล้ว ขั้นต่อไปคือ การนำบทความที่เราเขียนนั้นไป ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสาร หรือ จุลสาร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ ที่ออก โดยหน่วยงานของเรา หรือ ของ มหาวิทยาลัย

43 146 ในบทความทาง วิชาการที่เขียนนั้นหากอ้างอิง มาจากที่ใด หรือ บุคคลใด จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอ้างถึง เนื่องจากเป็นจรรยาบรรณของ การเขียน และ จะทำให้บทความที่เขียนนั้นดูมี น้ำหนักมากยิ่งขึ้น

44 147 โดยปกติแล้ว บทความที่ นำมา เสนอควรเป็นบทความที่เกี่ยวข้อง กับหน้าที่การงาน หรือวิชาชีพที่ ปฏิบัติ บทความทางวิชาการที่เขียน ขึ้นเพื่อเป็นความรู้ทั่วๆไปสำหรับ ประ ชาชน อาจใช้ได้บ้างหากมีคุณค่า ทางวิชาเพียงพอ

45 148

46 149

47 150

48 151

49 152

50 153

51 154

52 155

53 156

54 157

55 158 แหล่งตีพิมพ์บทความ ทางวิชาการ ۞นสพ. กรุงเทพธุรกิจรายวัน kteditor@nationgroup.com kteditor@nationgroup.com ۞นสพ. มติชน info@matichon.co.th ۞นสพ. สยามรัฐ siamrath@siamrath.co.th siamrath@siamrath.co.th ۞นสพ. เดลินิวส์ veepan@dailynews.co.th veepan@dailynews.co.th

56 159 ۞นสพ. ผู้จัดการรายวัน webmaster@manager.co.th webmaster@manager.co.th ۞นสพ. แนวหน้า naewna@naewna.com naewna@naewna.com ۞นสพ. ไทยรัฐ webmaster@thairath.co.th webmaster@thairath.co.th ۞นิตยสาร หญิงไทย Webmaster@aksornsobhon.co.th Webmaster@aksornsobhon.co.th ۞นิตยสาร สกุลไทย Webmaster@aksornsobhon.co.th Webmaster@aksornsobhon.co.th ฯลฯ

57 160 สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์

58 161 สิ่งประดิษฐ์ หรือ งานสร้างสรรค์ การคิดค้นหรือสร้าง สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ มีคุณค่า ควรเป็นงานที่มีประโยชน์ และมีคุณค่า ต่อการปฏิบัติงาน สามารถลดขั้น ตอนการปฏิบัติ ลดเวลาหรือ ลด จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน

59 162 สิ่งประดิษฐ์ หรืองาน สร้าง สรรค์นี้อาจเป็น สิ่งของ หรือ ชิ้นงานที่จับต้องได้ เช่น การ ออกแบบแบบฟอร์มให้ผู้มารับ บริการ หรือ อาจเป็นการเขียน โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์

60 163 หรือ อาจเป็นผลงานใน ด้านศิลปะ ผลงานต่างๆ ดังกล่าว อาจบันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือ เป็นแถบเสียง ลงในแผ่น VCD หรือ DVD ก็ได้

61 164 การวิเคราะห์งาน หรือ ระบบงาน

62 165 การวิเคราะห์งาน หรือระบบงาน การที่เรานำข้อมูลจาก ผลการปฏิบัติงานที่เป็นงาน ประจำของเรา มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การสร้าง ระบบงานขึ้นมาใหม่ หรือ วิเคราะห์เพื่อ แก้ปัญหา

63 166 ระบบงานที่สร้างขึ้นมาใหม่ นั้น ได้มีการนำไปใช้ในการพัฒนางาน และปรับปรุงคุณภาพของงานเดิม ได้อย่างไร ?

64 167 การวิเคราะห์เพื่อสร้าง ระบบงานขึ้นมาใหม่ หรือ วิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของ ปัญหาและแก้ปัญหานี้... เป็นการศึกษาวิเคราะห์ เป็น ลักษณะรูปแบบของการวิจัยหรือ กึ่งการวิจัย เป็นการศึกษาอย่าง เป็นระบบถูกต้องตามหลัก วิชาการ

65 168 เอกสารคำสอน เอกสารประกอบการสอน และ หนังสือ ตำรา

66 169 เอกสารประกอบการสอน เอกสาร หรือ อุปกรณ์ที่ ใช้ ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่ง ประกอบด้วย แผนการสอน หัวข้อ คำบรรยาย ( ซึ่งมีรายละเอียดประ กอบพอสมควร )

67 170 เอกสารคำสอน เอกสาร หรือ อุปกรณ์ที่ ใช้ ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย มีเนื้อหาสาระคำสอนที่มีความ สมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการ สอน จะพิมพ์หรือโรเนียวก็ได้ แต่ ต้องทำเป็นรูปเล่ม

68 171 หนังสือ หรือ ตำรา เอกสารทางวิชาการ หรือ กึ่ง วิชาการ ที่ได้เรียบเรียงอย่างมี ระบบ เข้าปกเย็บเล่มเรียบร้อย มี สารบัญ แบ่งหมวดหมู่ของเนื้อหา อย่างชัดเจน และ มีการเผยแพร่

69 172 ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

70 173 ประวัติวิทยากร


ดาวน์โหลด ppt 104 คู่มือปฏิบัติงาน. 105 ส่าระสำคัญในคู่มือปฏิบัติงาน บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 โครงสร้าง และ หน้าที่ความรับผิดชอบ บทที่ 3 กฎ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google