งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถิติสำหรับการวิจัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ท้ายเรือคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน Mahasarakham University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถิติสำหรับการวิจัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ท้ายเรือคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน Mahasarakham University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถิติสำหรับการวิจัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ท้ายเรือคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน Mahasarakham University

2 สถิติ สำหรับ หา คุณภา พ เครื่อง มือ สถิติ พื้นฐา น สถิติ สำหรั บ ทดสอ บ สมมุติ ฐาน สถิติที่ใช้ในการวิจัย สถิติเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยทั่วไปถูกนำไปใช้ใน 3 ลักษณะ

3 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือใน การวิจัย 1.1 นวัตกรรม 1.1 นวัตกรรม 1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ข้อมูล 1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ข้อมูล 2. สถิติพื้นฐาน ร้อยละ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ( ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม ) การวัดการ กระจาย ( ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วน เบี่ยงเบนควอไทล์ พิสัย ) ร้อยละ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ( ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม ) การวัดการ กระจาย ( ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วน เบี่ยงเบนควอไทล์ พิสัย ) 3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และ การหา ความสัมพันธ์ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และ การหา ความสัมพันธ์

4 สถิติ สำหรั บหา คุณภ าพ เครื่อง มือ สถิติที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามหรือแบบวัดทางจิตวิทยา อำนาจจำแนก ความเที่ยง (Reliability) ความตรง (Validity)

5 ประชากร (Population) กลุ่ม ตัวอย่าง (Sample) ค่าพารามิเต อร์ (Parameters ) ค่าสถิติ (Statistics) สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)

6 กลุ่มของสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา ซึ่งสมาชิกแต่ละหน่วยของประชากรกลุ่มหนึ่ง ๆ จะมี ลักษณะหรือคุณสมบัติบางอย่างร่วมกัน กลุ่มของสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา ซึ่งสมาชิกแต่ละหน่วยของประชากรกลุ่มหนึ่ง ๆ จะมี ลักษณะหรือคุณสมบัติบางอย่างร่วมกัน ประชากร (Population) กลุ่มของสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มประชากรที่ผู้วิจัยสนใจศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ดี คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะสำคัญ ครบถ้วนเหมือนกับกลุ่มประชากร กลุ่มของสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มประชากรที่ผู้วิจัยสนใจศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ดี คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะสำคัญ ครบถ้วนเหมือนกับกลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง (Sample) Population and Sample

7 ค่าพารามิเตอร์ และค่าสถิติ เมื่อนำข้อมูลที่ได้จากประชากรหรือกลุ่ม ตัวอย่างมาดำเนินการ ด้วยวิธีการทางสถิติ เช่น สัดส่วน พารามิเตอร์ p กลุ่มตัวอย่าง ค่าที่ได้จากประชากรเรียกว่า “ ค่าพารามิเตอร์ ( Parameters )” ค่าที่ได้กลุ่มตัวอย่างเรียกว่า “ ค่าสถิติ (Statistics)”

8 สถิติ (Statistics) 2. สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) สถิติพารา เมตริก (Parametric Statistics) สถิตินอนพารา เมตริก (NonParametric Statistics) 1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)

9 มีข้อตกลง เบื้องต้น ที่ต้องทราบ ลักษณะการ แจกแจง ของประชากร สถิติพาราเมตริก (Parametric Statistics) สถิตินอนพาราเมตริก (Nonparametric Statistics) ไม่มีข้อตกลง เบื้องต้น เกี่ยวกับ ลักษณะการ แจกแจงของ ประชากร

10 ในการวิจัยสถาบัน ส่วนมากเก็บรวบรวม ข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย ไม่ต้องทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การทดสอบความแตกต่างหรือความสัมพันธ์ ของค่าพารามิเตอร์ ทำได้ โดยนำค่าพารามิเตอร์มาเปรียบเทียบกัน หรือ อธิบาย ความสัมพันธ์ได้เลย สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) จะใช้ก็ ต่อเมื่อมีการ รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเท่านั้น ข้อควรระวังเกี่ยวกับการ ใช้สถิติ

11 สถิติ พื้นฐา น ความแปรปรวน ค่าเฉลี่ย สหสัมพันธ์ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัดส่วน ร้อยละ สถิติที่ใช้ในการวิจัย

12 สถิติ สำหรั บ ทดสอ บ สมมติ ฐาน การทดสอบด้วยสถิติ t การทดสอบด้วยสถิติ Z การทดสอบด้วยสถิติ F การทดสอบสหสัมพันธ์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย

13 - กรณี 1 กลุ่มตัวอย่าง (t-test for one sample) - กรณี 2 กลุ่มตัวอย่างไม่อิสระต่อกัน (t-test Dependent samples) - กรณี 2 กลุ่มตัวอย่างที่อิสระต่อกัน (t-test Independent samples) - ความแปรปรวนเท่ากัน (Pooled Variance t-test) - ความแปรปรวนไม่เท่ากัน (Separated Variance t-test) - กรณี 3 กลุ่มไม่เป็นอิสระต่อกัน (One-way Repeated Measure) - กรณี 3 กลุ่มเป็นอิสระต่อกัน (One-way ANOVA) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน ( เปรียบเทียบ )

14 สถิติที่ใช้ในการทดสอบ สมมุติฐาน t-test one group 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม มาก กว่า 2 กลุ่ม อิสระไม่อิสระ ANOVA t-test Dependent t-separatedt-pooled

15 1. สหสัมพันธ์อย่างง่าย (Simple Correlation) r xy 2. สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple Correlation) R Y.123…n 3. การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis : EFA,CFA) 4. การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) 5. การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) : Par, PAQ, PAL(SEM) 6. การวิเคราะห์พหุระดับ (Multi-Level Analysis) : MMRA, MPAQ, MSEM สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน ( ความสัมพันธ์ )


ดาวน์โหลด ppt สถิติสำหรับการวิจัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ท้ายเรือคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน Mahasarakham University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google