งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Process Management Result Assessment 7. Process Management PMQA Criteria : Organization Profile P. ลักษณะสำคัญ ขององค์กร Suppli er Need/ Spec Input Spec/S.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Process Management Result Assessment 7. Process Management PMQA Criteria : Organization Profile P. ลักษณะสำคัญ ขององค์กร Suppli er Need/ Spec Input Spec/S."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Process Management Result Assessment 7

2 Process Management PMQA Criteria : Organization Profile P. ลักษณะสำคัญ ขององค์กร Suppli er Need/ Spec Input Spec/S TD /4M Process Spec/S TD/ Require ment Output Spec/ STD/ QCDSM EE Customer Need/Sp ec Customer Value Proposition (CVP) Profit Formulation Key Processes Key Resources Input Output Process Outcome SupplierCustomerOutput Process Input หน่วย งาน กรม หน่วย งาน กระทร วงอื่น หรือ เอกชน หน่วย งาน ท้องถิ่ น หน่วยง าน จังหวัด ผู้รับ บริการ InputProcessOutput หน่วยงาน อื่น พันธมิตร คู่ความร่วมมือ ผู้รับบริการ หรือลูกค้า ลูกค้าของ ลูกค้า ผู้ส่งมอบ ผู้เกี่ยวข้อง ผู้ส่งมอบ ของ ผู้ส่งมอบ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ปัจจัยภายนอก เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ธรรมชาติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัจจัยภายนอก เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ธรรมชาติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัจจัยภายใน การ เปลี่ยน แปลง เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ Inbound Logistics Inbound Logistics Operations (Manufacturing) Operations (Manufacturing) Outbound Logistics Outbound Logistics Marketing and Sales Marketing and Sales After Sale Service After Sale Service Procurement Technology Development Human Resource Management Firm Infrastructure ( Fin. Plan..) MARGIN Stakeholder

3 Process Management P. โครงร่างองค์กร P1. ลักษณะ องค์กรP2. ความท้าทายต่อองค์กร ก. สภาพแวดล้อม ด้านการแข่งขัน ข. บริบท เชิงกลยุทธ์ ค. ระบบการปรับปรุง ผลการดำเนินการ ก. สภาพแวดล้อมองค์กร ข. ความสัมพันธ์ ระดับองค์กร 1 ผลิตภัณฑ์และบริการหลัก และกลไกในการส่งมอบให้ลูกค้า 2 ทิศทางองค์กร 2.1 วัฒนธรรม 2.2 จุดปรสงค์ 2.3 วิสัยทัศน์ 2.4 พันธกิจ 2.5 ค่านิยม 3 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 4 อาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ 5 การดำเนินการภายใต้ สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ 6 โครงสร้างองค์กรและระบบ ธรรมาภิบาล 7 กลุ่มลูกค้าและกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียและส่วนตลาดที่สำคัญ 8 ประเภทผู้ส่งมอบ คู่ค้า คู่ความ ร่วมมือและตัวแทนจำหน่ายที่ สำคัญ 9 ความสัมพันธ์และกลไกการ สื่อสารระหว่างกัน 10 สภาพการแข่งขัน 11 ปัจจัยหลักของ ความสำเร็จในการแข่งขัน 12 แหล่งข้อมูลเชิง เปรียบเทียบ 13 ความท้าทายและความ ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ด้านธุรกิจ ด้านปฏิบัติการ ด้านบุคลากร 14 ระบบการปรับปรุงผลการ ดำเนินการ การประเมินผล และกระบวนการเรียนรู้ TQA Criteria 1 Leadership 2 Strategi c Planning 5 Human Resource Focus 7 Business Results 6 Process Management 3 Customer and Market Focus 4 Measurement, Analysis, and Knowledge Management Organizational Profile: Environment, Relationships, and Challenges

4 Process Management หมวด 7 ผลลัพธ์ 7.3 ผลลัพธ์ ด้านการเงินและ ตลาด 7.1 ผลลัพธ์ ด้านผลิตภัณฑ์และ บริการ 7.2 ผลลัพธ์ ด้านการมุ่งเน้น ลูกค้า (69)1 ระดับปัจจุบันและแนวโน้ม ของตัววัดของผลลัพธ์ด้าน ผลิตภัณฑ์และบริการ (70)2 ระดับปัจจุบันและแนวโน้ม ของตัววัดของผลลัพธ์ด้านความ พอใจและไม่พอใจของลูกค้า (71)3 ระดับปัจจุบันและแนวโน้ม ของตัววัดของผลลัพธ์ด้านคุณค่า จากมุมมองของลูกค้า 7.6 ผลลัพธ์ ด้านการนำองค์กร 7.4 ผลลัพธ์ ด้านการมุ่งเน้น บุคลากร 7.5 ผลลัพธ์ ด้านประสิทธิผลของ กระบวนการ (79)11 ผลลัพธ์ของตัววัดของการ บรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ (80)12 ผลลัพธ์ของตัววัดของ พฤติกรรมที่มีจริยธรรม ธรรมาภิบาล (81)13 ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของ ตัววัดด้านความรับผิดชอบการเงิน (82)14 ผลลัพธ์ของตัววัดของการ ปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับ (83)15 ผลลัพธ์ของตัววัดด้านการ สนับสนุนชุมชนที่สำคัญ (77)9 ระดับปัจจุบันและแนวโน้ม ของตัววัดของผลลัพธ์ด้านการ ปฏิบัติการของระบบงาน (78)10 ระดับปัจจุบันและแนวโน้ม ของตัววัดของผลลัพธ์ด้าน กระบวนการทำงาน ก. ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และ บริการ ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้น ลูกค้า ก. ผลลัพธ์ด้านการเงินและ ตลาด ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้น บุคลากร ก. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผล ของกระบวนการ ก. ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กร และความรับผิดชอบต่อสังคม (72)4 ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของ ตัววัดของผลลัพธ์ด้านการเงิน (73)5 ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของ ตัววัดของผลลัพธ์ด้านการตลาด (74)6 ระดับปัจจุบันและแนวโน้ม ของตัววัดของผลลัพธ์ด้านการทำ ให้บุคลากรมีความผูกพันองค์กร (75)7 ระดับปัจจุบันและแนวโน้ม ของตัววัดของผลลัพธ์ด้านขีด ความสามารถและอัตรากำลัง (76)8 ระดับปัจจุบันและแนวโน้ม ของตัววัดของผลลัพธ์ด้าน บรรยากาศการทำงานของบุคลากร TQA Criteria

5 Process Management 7.1 ผลลัพธ์ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (69)1 ระดับปัจจุบันและแนวโน้ม ของตัววัดของผลลัพธ์ด้าน ผลิตภัณฑ์และบริการ ก. ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์ และบริการ TQA Criteria 7.1 SupplierCustomerOutput Process Input กร ะบ วน กา ร จัด ซื้ อ วัต ถุดิ บ ห ลัก กร ะบ วน กา ร จัด ซื้ อ วัต ถุดิ บ ห ลัก กระบ วนกา ร วางแ ผน และ ออกแ บบ ก่อสร้ าง ระบบ กระ บว นก าร บำรุ งรัก ษา และ ปรับ ปรุง กระ บว นก าร บริก าร และ การ ส่ง มอ บ กระ บว น การ จัดเ ก็บ ราย ได้ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการวิจัยและพัฒนา กระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากร กระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการบัญชีและการเงิน กระบวนการควบคุม/ตรวจสอบภายใน/บริหารความเสี่ยง กระบวนการวางแผน/นโยบาย/งบประมาณ กระบวนการจัดการทรัพย์สิน กระบวนการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กระบวนการด้านกฎระเบียบ/ข้อบังคับและกฎหมาย กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการวิจัยและพัฒนา กระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากร กระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการบัญชีและการเงิน กระบวนการควบคุม/ตรวจสอบภายใน/บริหารความเสี่ยง กระบวนการวางแผน/นโยบาย/งบประมาณ กระบวนการจัดการทรัพย์สิน กระบวนการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กระบวนการด้านกฎระเบียบ/ข้อบังคับและกฎหมาย SUPPORTACTIVITIES กระ บว นก าร ธุรกิ จ เกี่ย วเนื่ อง กระ บวน การ ด้าน การ ตลา ด และ ลูกค้ า สัม พันธ์ PRIMARYACTIVITIES Supplier Need/ Spec Input Spec/STD /4M Process Spec/STD/ Requireme nt Output Spec/ STD/ QCDSMEE Customer Need/Spec 1 Leadership 2 Strategi c Planning 5 Human Resource Focus 7 Business Results 6 Process Management 3 Customer and Market Focus 4 Measurement, Analysis, and Knowledge Management Organizational Profile: Environment, Relationships, and Challenges

6 Process Management TQA Criteria 7.1

7 Process Management (70)2 ระดับปัจจุบันและแนวโน้ม ของตัววัดของผลลัพธ์ด้านความ พอใจและไม่พอใจของลูกค้า (71)3 ระดับปัจจุบันและแนวโน้ม ของตัววัดของผลลัพธ์ด้านคุณค่า จากมุมมองของลูกค้า SupplierCustomerOutput Process Input Supplier Need/ Spec Input Spec/STD /4M Process Spec/STD/ Requireme nt Output Spec/ STD/ QCDSMEE Customer Need/Spec 7.2 ผลลัพธ์ ด้านการมุ่งเน้น ลูกค้า ก. ผลลัพธ์ด้านการ มุ่งเน้นลูกค้า 1 Leadership 2 Strategi c Planning 5 Human Resource Focus 7 Business Results 6 Process Management 3 Customer and Market Focus 4 Measurement, Analysis, and Knowledge Management Organizational Profile: Environment, Relationships, and Challenges TQA Criteria 7.2

8 Process Management TQA Criteria 7.2

9 Process Management (72)4 ระดับปัจจุบันและแนวโน้ม ของตัววัดของผลลัพธ์ด้านการเงิน (73)5 ระดับปัจจุบันและแนวโน้ม ของตัววัดของผลลัพธ์ด้าน การตลาด SupplierCustomerOutput Process Input Supplier Need/ Spec Input Spec/STD /4M Process Spec/STD/ Requireme nt Output Spec/ STD/ QCDSMEE Customer Need/Spec 7.3 ผลลัพธ์ ด้านการเงินและ ตลาด ก. ผลลัพธ์ด้านการเงินและ ตลาด กร ะบ วน กา ร จัด ซื้ อ วัต ถุดิ บ ห ลัก กร ะบ วน กา ร จัด ซื้ อ วัต ถุดิ บ ห ลัก กระบ วนกา ร วางแ ผน และ ออกแ บบ ก่อสร้ าง ระบบ กระ บว นก าร บำรุ งรัก ษา และ ปรับ ปรุง กระ บว นก าร บริก าร และ การ ส่ง มอ บ กระ บว น การ จัดเ ก็บ ราย ได้ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการวิจัยและพัฒนา กระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากร กระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการบัญชีและการเงิน กระบวนการควบคุม/ตรวจสอบภายใน/บริหารความเสี่ยง กระบวนการวางแผน/นโยบาย/งบประมาณ กระบวนการจัดการทรัพย์สิน กระบวนการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กระบวนการด้านกฎระเบียบ/ข้อบังคับและกฎหมาย กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการวิจัยและพัฒนา กระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากร กระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการบัญชีและการเงิน กระบวนการควบคุม/ตรวจสอบภายใน/บริหารความเสี่ยง กระบวนการวางแผน/นโยบาย/งบประมาณ กระบวนการจัดการทรัพย์สิน กระบวนการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กระบวนการด้านกฎระเบียบ/ข้อบังคับและกฎหมายSUPPORTACTIVITIES กระ บว นก าร ธุรกิ จ เกี่ย วเนื่ อง กระ บวน การ ด้าน การ ตลา ด และ ลูกค้ า สัม พันธ์ PRIMARYACTIVITIES 1 Leadership 2 Strategi c Planning 5 Human Resource Focus 7 Business Results 6 Process Management 3 Customer and Market Focus 4 Measurement, Analysis, and Knowledge Management Organizational Profile: Environment, Relationships, and Challenges TQA Criteria 7.3

10 Process Management TQA Criteria 7.3

11 Process Management (74)6 ระดับปัจจุบันและแนวโน้ม ของตัววัดของผลลัพธ์ด้านการทำ ให้บุคลากรมีความผูกพันองค์กร (75)7 ระดับปัจจุบันและแนวโน้ม ของตัววัดของผลลัพธ์ด้านขีด ความสามารถและอัตรากำลัง (76)8 ระดับปัจจุบันและแนวโน้ม ของตัววัดของผลลัพธ์ด้าน บรรยากาศการทำงานของบุคลากร SupplierCustomerOutput Process Input Supplier Need/ Spec Input Spec/STD /4M Process Spec/STD/ Requireme nt Output Spec/ STD/ QCDSMEE Customer Need/Spec 7.4 ผลลัพธ์ ด้านการมุ่งเน้น บุคลากร ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้น บุคลากร กร ะบ วน กา ร จัด ซื้ อ วัต ถุดิ บ ห ลัก กร ะบ วน กา ร จัด ซื้ อ วัต ถุดิ บ ห ลัก กระบ วนกา ร วางแ ผน และ ออกแ บบ ก่อสร้ าง ระบบ กระ บว นก าร บำรุ งรัก ษา และ ปรับ ปรุง กระ บว นก าร บริก าร และ การ ส่ง มอ บ กระ บว น การ จัดเ ก็บ ราย ได้ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการวิจัยและพัฒนา กระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากร กระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการบัญชีและการเงิน กระบวนการควบคุม/ตรวจสอบภายใน/บริหารความเสี่ยง กระบวนการวางแผน/นโยบาย/งบประมาณ กระบวนการจัดการทรัพย์สิน กระบวนการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กระบวนการด้านกฎระเบียบ/ข้อบังคับและกฎหมาย กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการวิจัยและพัฒนา กระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากร กระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการบัญชีและการเงิน กระบวนการควบคุม/ตรวจสอบภายใน/บริหารความเสี่ยง กระบวนการวางแผน/นโยบาย/งบประมาณ กระบวนการจัดการทรัพย์สิน กระบวนการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กระบวนการด้านกฎระเบียบ/ข้อบังคับและกฎหมายSUPPORTACTIVITIES กระ บว นก าร ธุรกิ จ เกี่ย วเนื่ อง กระ บวน การ ด้าน การ ตลา ด และ ลูกค้ า สัม พันธ์ PRIMARYACTIVITIES 1 Leadership 2 Strategi c Planning 5 Human Resource Focus 7 Business Results 6 Process Management 3 Customer and Market Focus 4 Measurement, Analysis, and Knowledge Management Organizational Profile: Environment, Relationships, and Challenges TQA Criteria 7.4

12 Process Management TQA Criteria 7.4

13 Process Management (77)9 ระดับปัจจุบันและแนวโน้ม ของตัววัดของผลลัพธ์ด้านการ ปฏิบัติการของระบบงาน (78)10 ระดับปัจจุบันและแนวโน้ม ของตัววัดของผลลัพธ์ด้าน กระบวนการทำงาน SupplierCustomerOutput Process Input Supplier Need/ Spec Input Spec/STD /4M Process Spec/STD/ Requireme nt Output Spec/ STD/ QCDSMEE Customer Need/Spec กร ะบ วน กา ร จัด ซื้ อ วัต ถุดิ บ ห ลัก กร ะบ วน กา ร จัด ซื้ อ วัต ถุดิ บ ห ลัก กระบ วนกา ร วางแ ผน และ ออกแ บบ ก่อสร้ าง ระบบ กระ บว นก าร บำรุ งรัก ษา และ ปรับ ปรุง กระ บว นก าร บริก าร และ การ ส่ง มอ บ กระ บว น การ จัดเ ก็บ ราย ได้ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการวิจัยและพัฒนา กระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากร กระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการบัญชีและการเงิน กระบวนการควบคุม/ตรวจสอบภายใน/บริหารความเสี่ยง กระบวนการวางแผน/นโยบาย/งบประมาณ กระบวนการจัดการทรัพย์สิน กระบวนการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กระบวนการด้านกฎระเบียบ/ข้อบังคับและกฎหมาย กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการวิจัยและพัฒนา กระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากร กระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการบัญชีและการเงิน กระบวนการควบคุม/ตรวจสอบภายใน/บริหารความเสี่ยง กระบวนการวางแผน/นโยบาย/งบประมาณ กระบวนการจัดการทรัพย์สิน กระบวนการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กระบวนการด้านกฎระเบียบ/ข้อบังคับและกฎหมายSUPPORTACTIVITIES กระ บว นก าร ธุรกิ จ เกี่ย วเนื่ อง กระ บวน การ ด้าน การ ตลา ด และ ลูกค้ า สัม พันธ์ PRIMARYACTIVITIES 7.5 ผลลัพธ์ ด้านประสิทธิผลของ กระบวนการ ก. ผลลัพธ์ด้าน ประสิทธิผลของ กระบวนการ 1 Leadership 2 Strategi c Planning 5 Human Resource Focus 7 Business Results 6 Process Management 3 Customer and Market Focus 4 Measurement, Analysis, and Knowledge Management Organizational Profile: Environment, Relationships, and Challenges TQA Criteria 7.5

14 Process Management TQA Criteria 7.5

15 Process Management (79)11 ผลลัพธ์ของตัววัดของการบรรลุกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ (80)12 ผลลัพธ์ของตัววัดของพฤติกรรมที่มี จริยธรรม ธรรมาภิบาล (81)13 ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัด ด้านความรับผิดชอบการเงิน (82)14 ผลลัพธ์ของตัววัดของการปฏิบัติตาม กฏระเบียบข้อบังคับ (83)15 ผลลัพธ์ของตัววัดด้านการสนับสนุน ชุมชนที่สำคัญ SupplierCustomerOutput Process Input Supplier Need/ Spec Input Spec/STD /4M Process Spec/STD/ Requireme nt Output Spec/ STD/ QCDSMEE Customer Need/Spec กร ะบ วน กา ร จัด ซื้ อ วัต ถุดิ บ ห ลัก กร ะบ วน กา ร จัด ซื้ อ วัต ถุดิ บ ห ลัก กระบ วนกา ร วางแ ผน และ ออกแ บบ ก่อสร้ าง ระบบ กระ บว นก าร บำรุ งรัก ษา และ ปรับ ปรุง กระ บว นก าร บริก าร และ การ ส่ง มอ บ กระ บว น การ จัดเ ก็บ ราย ได้ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการวิจัยและพัฒนา กระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากร กระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการบัญชีและการเงิน กระบวนการควบคุม/ตรวจสอบภายใน/บริหารความเสี่ยง กระบวนการวางแผน/นโยบาย/งบประมาณ กระบวนการจัดการทรัพย์สิน กระบวนการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กระบวนการด้านกฎระเบียบ/ข้อบังคับและกฎหมาย กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการวิจัยและพัฒนา กระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากร กระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการบัญชีและการเงิน กระบวนการควบคุม/ตรวจสอบภายใน/บริหารความเสี่ยง กระบวนการวางแผน/นโยบาย/งบประมาณ กระบวนการจัดการทรัพย์สิน กระบวนการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กระบวนการด้านกฎระเบียบ/ข้อบังคับและกฎหมายSUPPORTACTIVITIES กระ บว นก าร ธุรกิ จ เกี่ย วเนื่ อง กระ บวน การ ด้าน การ ตลา ด และ ลูกค้ า สัม พันธ์ PRIMARYACTIVITIES 7.6 ผลลัพธ์ ด้านการนำองค์กร ก. ผลลัพธ์ด้านการนำ องค์กรและความรับผิดชอบ ต่อสังคม 1 Leadership 2 Strategi c Planning 5 Human Resource Focus 7 Business Results 6 Process Management 3 Customer and Market Focus 4 Measurement, Analysis, and Knowledge Management Organizational Profile: Environment, Relationships, and Challenges TQA Criteria 7.6

16 Process Management TQA Criteria 7.6

17 Process Management TQA Criteria 7 กราฟ

18 Process Management TQA Criteria 7 กราฟ

19 Process Management TQA Criteria 7 กราฟ

20 Process ManagementIntegrationIIntegrationI LevelLeLevelLe TrendTTrendT CompareCCompareC KRAKPIKRAKPI Goal Benchmark Trend Linkage / Key Measure 7- Result Assessment : LeTCI

21 Process Management ระดับ (Level) คะแนน (Score) ผลลัพธ์ (Result) 1 0%, 5% ไม่มีผลลัพธ์ หรือ มีผลลัพธ์ที่ไม่ดี ในกระบวนการที่รายงาน ไม่มีรายงานแนวโน้ม หรือ มีแต่แสดงผลของแนวโน้มในทางลบ ไม่มีรายงานข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ไม่แสดงผลลัพธ์ในส่วนที่มีความสำคัญกับข้อกำหนดหลักๆทางธุรกิจขององค์กร 2 10%, 15%, 20% หรือ 25% มีผลลัพธ์เพียงบางอย่างในกระบวนการที่รายงานที่แสดงถึงการปรับปรุงในบางส่วนและ / หรือแสดงอยู่ใน ระดับ ค่อนข้างดีใน 2-3 กระบวนการ ไม่มีหรือมีรายงานแนวโน้มเพียงเล็กน้อย ไม่มีหรือมีรายงานข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเพียงเล็กน้อย มีแสดงผลลัพธ์เพียง 2 – 3 กระบวนการที่สำคัญที่ความสำคัญกับข้อกำหนดหลักๆทางธุรกิจขององค์กร 3 30%, 35%, 40% หรือ 45% มีการรายงานการปรับปรุงและ / หรือระดับผลการดำเนินงานในขั้นดีในหลายส่วนที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด มีหลักฐานขั้นต้นที่แสดงถึงแนวโน้มการพัฒนา มีหลักฐานขั้นต้นที่แสดงถึงการรวบรวมข้อมูลข่าวสารเชิงเปรียบเทียบ มีรายงานผลลัพธ์ของกระบวนการหลักหลายกระบวนการที่มีความสำคัญกับข้อกนำหนดหลักๆทางธุรกิจ ขององค์กร 4 50%, 55%, 60% หรือ 65% มีการรายงานที่แสดงถึงแนวโน้มการปรับปรุงและ / หรือระดับผลการดำเนินงานในขั้นดีตามข้อกำหนด สำคัญเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีหลักฐานที่แสดงถึงระดับผลการดำเนินงานที่ไม่ดีหรือระดับแนวโน้มในทางลบในหลายกระบวนการ หลักของหน่วยงาน หน่วยงานมีแนวโน้มและ / หรือระดับผลการดำเนินงานในปัจจุบันที่ถูกประเมินโดยการเทียบเคียง และ / หรือ การ Benchmark ที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการที่เป็นจุดแข็งของหน่วยงาน และ / หรือ ระดับผลการ ดำเนินงานที่ดีถึงดีมาก มีรายงานผลลัพธ์ทางธุรกิจกล่าวถึงข้อบังคับหลักของลูกค้า ตลาด และกระบวนการ 5 70%, 75%, 80% หรือ 85% ผลการดำเนินงานในปัจจุบันอยู่ในระดับดีถึงเป็นเลิศตามข้อกำหนดที่สำคัญเป็นส่วนใหญ่ แสดงถึงการรักษาระดับผลการดำเนินงานในปัจจุบันและ / หรือแนวโน้มที่แสดงถึงการปรับปรุงอย่าง ต่อเนื่อง หน่วยงานมีแนวโน้ม และ / หรือ ระดับผลการดำเนินงานในปัจจุบันที่ถูกประเมินโดยการเทียบเคียง และ / หรือ การ Benchmark ที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการที่มีความเป็นผู้นำ และ / หรือ ระดับผลการดำเนินงานที่ ดีมาก มีรายงานผลลัพธ์ทางธุรกิจกล่าวถึงทุกส่วนของข้อบังคับหลักของ ลูกค้า ตลาด กระบวนการ และแผน ปฏิบัติงาน 6 90%, 95% หรือ 100% ผลการดำเนินงานในปัจจุบันอยู่ในระดับเป็นเลิศตามข้อกำหนดที่สำคัญเป็นส่วนใหญ่ มีการรายงานแนวโน้มที่แสดงถึงการปรับปรุงที่เป็นเลิศ และ / หรือ ระดับผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศที่ทำ อย่างต่อเนื่องตามข้อกำหนดที่สำคัญเป็นส่วนใหญ่ มีหลักฐานที่แสดงถึงความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมและความเป็นผู้นำในการ Benchmark ในหลาย กระบวนการ มีรายงานผลลัพธ์ทางธุรกิจกล่าวถึงอย่างชัดเจนในเรื่องข้อบังคับหลักของ ลูกค้า ตลาด กระบวนการ และแผนปฏิบัติงาน Criteria 7 ผลลัพธ์ (Result) คะแนน (Score) ระดับ (Level)

22 Process Management ฝ่ายปรึกษาแนะนำด้านการจัดการองค์กร สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ WWW.FTPI.OR.TH Tel. 0-2619-5500 Fax. 0-2619-8092 Supachai @ ftpi.or.th Thank you


ดาวน์โหลด ppt Process Management Result Assessment 7. Process Management PMQA Criteria : Organization Profile P. ลักษณะสำคัญ ขององค์กร Suppli er Need/ Spec Input Spec/S.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google