งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคัดเลือกพันธุ์ พืชผสมข้าม การผสมพันธุ์ A x B ลูก พ่อและแม่ heterozygous.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคัดเลือกพันธุ์ พืชผสมข้าม การผสมพันธุ์ A x B ลูก พ่อและแม่ heterozygous."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคัดเลือกพันธุ์ พืชผสมข้าม การผสมพันธุ์ A x B ลูก พ่อและแม่ heterozygous

2 การคัดเลือกพันธุ์ พืชผสมข้าม AaBBCCDD AAbBCcDD AabbCcDd AaBBCCdd aaBdCcDd aaBBCCDd AAbbCcDd AabbccDd …….. Aabbccdd ประชากรเป็น heterogenous population

3 สภาพสมดุลทาง พันธุกรรม พืชผสมข้ามสามารถ คงลักษณะประจำ พันธุ์ได้ โดยมีการเข้า สู่สภาพสมดุลของยีน ทำให้ลักษณะโดย เฉลี่ยไม่มีการ เปลี่ยนแปลง

4 ความคงตัวทาง พันธุกรรม มีการแสดงออกของ inbreeding depression และ heterosis ยีนที่ควบคุมลักษณะ ส่วนใหญ่เป็น non addtive gene action

5 กฎการสมดุลของ ยีน G. H. Hardy อังกฤษ และ W. Weinberg ชาวเยอรมัน ได้ เสนอกฎการสมดุลของยีน ที่ ต่อมาเรียกว่า Hardy- Weinberg Law ว่า ประชากร ใดๆ ก็ตามที่มีขนาดใหญ่และ การผสมพันธุ์เป็นไปอย่างอิสระ (random mating) ความถี่ของ ยีนและจีโนไทป์จากรุ่นหนึ่งไป ยังอีกรุ่นหนึ่งจะคงที่ ยกเว้นใน กรณีที่มีการเคลื่อนย้าย การ กลายพันธุ์และการคัดเลือก

6 กฎ Hardy- Weinberg อยู่ภายใต้ข้อกำหนดดังนี้ 1. ประชากรต้องมีขนาดใหญ่ 2. มีการผสมพันธุ์อย่างอิสระ 3. ยีนไม่อยู่บนโครโมโซมเพศ และการถ่ายทอดเป็นไปตาม กฎของเมนเดล 4. ไม่มีการคัดเลือก เคลื่อนย้าย 5. อัตราการเปลี่ยนแปลงของยีน เท่าๆกัน

7 กฎ Hardy- Weinberg ความถี่ของยีน A = p และ a = q Genotype: AA 2Aa aa ความถี่ของยีน : p x p 2(p x q) q x q p 2 2pq q 2 ความถี่รวม = 1: p 2 + 2pq +q 2

8 กฎ Hardy- Weinberg e.g. ประชากรมีต้นที่มี genotype AA, Aa, aa เท่ากับ 500, 100 และ 400 ตามลำดับ ความถี่ของ AA = 0.5 Aa = 0.1 aa = 0.4

9 กฎ Hardy- Weinberg ต้นที่มี genotype AA และ aa สร้างเซลล์สืบพันธุ์ที่ เป็น A หรือ a ทั้งหมด ในขณะที่ต้นที่เป็น Aa จะ สร้างเซลล์สืบพันธุ์ที่มียีน A และ a อย่างละครึ่ง AA = 0.5 + 0.1/2 = 0.55 = p aa = 0.4 + 0.1/2 = 0.45 = q

10 กฎ Hardy- Weinberg เมื่อประชากรมีการผสม พันธุ์อย่างอิสระ มี genotype ที่เกิดขึ้น ดังนี้ AA = p 2 = 0.55 2 = 0.3 Aa = 2pq = 2(0.55 x 0.45) = 0.5 aa = q 2 = 0.45 2 = 0.2

11 กฎ Hardy- Weinberg ดังนั้นจากการคำนวน ได้ AA =0.3 Aa 0.5 aa = 0.2 ประชากรใหม่มีความถี่ ของยีนเป็น A = 0.3 + 0.5/2 = 0.55 a = 0.2 + 0.5/2= 0.45

12 Inbreeding depression และ heterosis inbreeding depression คือ การเสื่อมความแข็งแรง ในเรื่องการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิต เนื่องมาจากการผสม ตัวเองหรือสายเลือดชิด

13 Inbreeding depression Inbreeding depression ดูได้จากประชากร ถ้า F 1 ดีกว่า F 2 แสดงว่ามี inbreeding depression ค่า inbreeding depression = F 1 – F 2 โดยเฉพาะพืชที่ เป็น highly cross F 2

14 Heterosis Heterosis หรือ hybrid vigor เป็น ปรากฎการณ์ที่ ลูกผสมมีความเข็งแรง เหนือพ่อแม่ ในด้าน การเจริญเติบโต การ ให้ผลผลิต หรือความ ทนทานต่อ สภาพแวดล้อม

15 Heterosis สมมติฐาน ของการเกิด heterosis 1.Dominance hypothesis จำนวน dominance gene ที่ มีมากกว่าพ่อแม่ AabbCCDd x AaBBccDd AABbCcDd

16 Heterosis ข้อโต้แย้ง ถ้ามีการผสมตัวเองอย่าง ต่อเนื่องการสะสม dominance gene มีมาก ควรมีความแข็งแรงเพิ่ม มากขึ้น เนื่องมาจากมีจำนวนยีนมาก โอกาสที่จะได้ homozygous dominance เป็นไปได้ ยาก

17 Heterosi s 2. Overdominance hypothesis Intra-allelic interaction hypothesis การแสดงออก ของยีนเป็นแบบ overdominance AABBCCDD x aabbccdd AaBbCcDd

18 Heterosis จากการศึกษาทาง electrophoresis อธิบายได้ว่าการ ทำงานของเอนไซม์มี เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม ทำให้การแสดงออก หรือผลที่ได้ดีกว่าพ่อ แม่

19 Heterosis AA aa Aa

20 Heterosis ข้อโต้แย้ง ถ้ามีการข่มข้ามคู่ ทำให้การ แสดงออกไม่เป็นไปตามที่ ควรเป็น เนื่องมาจากยีนที่ควบคุมมี จำนวนมาก ผลของการ ข่มข้ามคู่เกิดขึ้นไม่ชัดเจน

21 การปรับปรุงประชากร พืชผสมข้าม การปรับปรุงพืชผสม ข้าม ดูที่ประชากร โดยรวม ไม่ได้ดูพืช เฉพาะต้น มีอยู่ 2 วิธีการ หลักด้วยกัน ได้แก่ 1. การคัดเลือกรวมโดยไม่มี การทดสอบรุ่นลูก (Mass selection without progeny testing)

22 Mass selection w/o progeny testing x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ปีที่ 1 คัด ไว้ 10% ปีที่ 2 คัด ไว้ 10%

23 Mass selection w/o progeny testing ข้อดี 1. ง่ายและสะดวกต่อการ ดำเนินงาน และทำกับ ประชากรขนาดใหญ่ได้ 2. รักษาระดับของ inbreeding ให้ต่ำได้ ข้อด้อย ไม่เหมาะสำหรับลักษณะที่ มี heritability ต่ำ

24 การปรับปรุงประชากร พืชผสมข้าม 2. การคัดเลือกรวมโดยการ ทดสอบรุ่นลูก (Mass selection with progeny testing) - การคัดพันธุ์แบบฝักต่อ แถว (ear-to-row method) - การคัดพันธุ์แบบฝักต่อ แถวต่อฝัก (ear-to- row-to-ear method)

25 Ear-to-row method วิธีการนี้ เริ่มใช้กับข้าว โพด โดยเริ่มจาก ปีที่ 1 ผสมแบบเปิด แล้ว คัดเลือกต้นที่ดีเก็บฝัก ปีที่ 2 แบ่งเมล็ดที่ได้มาปลูก ส่วนหนึ่ง โดยปลูกเป็น แถว เก็บเมล็ดที่เหลือเป็น เมล็ดสำรอง คัดต้นดี ปีที่ 3 เมล็ดของปีที่ 1 ที่ให้ต้น ดีที่ปลูกครั้งที่ 2 มาปลูก ปล่อยให้มีการผสม แล้วทำ การคัดเลือก

26 Ear-to-row method ปีที่ 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ปีที่ 2 ปีที่ 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

27 Ear-to-row method ข้อดี มีการทดสอบรุ่นลูก ทำให้รู้ ถึงสายพันธุ์ที่มีการ คัดเลือก ข้อด้อย มีการทดสอบเพียง 1 แถว และ 1 แหล่ง อาจ ผิดพลาดได้

28 Ear-to-row-to- ear method ปีที่ 1 ผสมแบบเปิด แล้วคัดเลือก ต้นที่ดีเก็บฝัก แบ่งเป็น 4 ส่วน ปีที่ 2 เมล็ดที่ได้ นำไปปลูก ทดสอบในแหล่งต่างๆกัน 3 แหล่ง (1-3) แล้วปล่อยให้มีการผสมพันธุ์ แบบเปิด แหล่งที่ 4 เป็นแปลงที่ เรียกว่า crossing block ใน 1 สาย ต้น ให้ปลูกเพื่อเป็นแถวตัวเมีย 4 แถว สลับกับแถวตัวผู้ที่ได้มาจาก การนำเมล็ดของทุกสายต้นคัดเลือก มารวมกัน ตัดดอกตัวผู้ของต้นแถว ตัวเมียทิ้ง

29 Ear-to-row-to- ear method ปีที่ 2 ( ต่อ ) เมื่อทดสอบ ในแหล่งต่างๆ 4 แหล่ง แล้วสายต้นที่ผ่านการ ทดสอบ จะมาเก็บ เมล็ดจากแหล่งที่ 4 โดยเก็บแถวละ 5 ต้น นำเมล็ดแบ่งเป็น 4 ส่วน และทำการ ทดสอบเหมือนเดิม

30 Ear-to-row-to- ear method ปีที่ 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ปีที่ 2

31 Ear-to-row-to- ear method ปีที่ 3 แหล่งที่ 1-3 แหล่งที่ 4

32 Ear-to-row-to- ear method ข้อดี สายต้นที่ได้มีการประเมิน และมีการทดสอบใน หลายแหล่ง สายต้นที่ได้ เป็นสายต้นที่ดี ข้อด้อย ใช้พื้นที่มาก และใช้ แรงงานมากกว่าวิธี ear- to-row method


ดาวน์โหลด ppt การคัดเลือกพันธุ์ พืชผสมข้าม การผสมพันธุ์ A x B ลูก พ่อและแม่ heterozygous.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google