งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิกฤตคุณภาพอุดมศึกษา ไทย. อุดมศึกษาสร้างปัญญาไม่ ลึก ความรู้บนฐานของความจริง การ เพิ่มปริมาณความรู้ที่ต้องจดจำ การบูรณาการความรู้ ขาดการ สร้างความสามารถในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิกฤตคุณภาพอุดมศึกษา ไทย. อุดมศึกษาสร้างปัญญาไม่ ลึก ความรู้บนฐานของความจริง การ เพิ่มปริมาณความรู้ที่ต้องจดจำ การบูรณาการความรู้ ขาดการ สร้างความสามารถในการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิกฤตคุณภาพอุดมศึกษา ไทย

2 อุดมศึกษาสร้างปัญญาไม่ ลึก ความรู้บนฐานของความจริง การ เพิ่มปริมาณความรู้ที่ต้องจดจำ การบูรณาการความรู้ ขาดการ สร้างความสามารถในการ สังเคราะห์

3 วิชาการไทยไม่เข้มข้น ขาดความสามารถในการหา ความรู้ – อ่าน ค้น หนังสือน้อย วิธีเรียน สอน และสอบ ไม่มี ประสิทธิผล

4 การเรียนรู้ควรไปให้ได้ 3 ระดับ 1. เกิดความรู้ - ที่รู้ความจริง 2. เกิดปัญญา - ที่เชื่อมโรงความรู้ต่างๆ ได้ หรือ บูรณาการ 3. เกิดจิตสำนึก - เพราะความเข้าใจ ตนเองที่สัมพันธ์กับสรรพสิ่งทั้งหลาย

5 เราจะเรียนกันอย่างไรดี ? ปุจฉาวิสัชนา เรียนรู้ด้วยตัวเอง ช่วยกันค้นหาคำตอบ ฝึกอ่าน ฝึกคิด และฝึกเขียน

6 พุทธพจน์ บัว 4 เหล่า

7

8

9 INTRODUCTION TO ANIMAL SCIENCE AND PRODUCTION สัตวศาสตร์และการผลิตเบื้องต้น ดร. บุญเสริม ชีวะอิสระกุล ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10 หัวข้อบรรยาย ตอนที่ 1 พื้นฐานสัตวศาสตร์ ตอนที่ 2 ระบบการผลิตสัตว์ เศรษฐกิจ

11 ตอน 1 พื้นฐานสัตวศาสตร์ 1. บทบาทและความสำคัญของการ ผลิตสัตว์ 2. การผลิตปศุสัตว์ในไทยและประเทศ เพื่อนบ้าน 3. อาหารและความต้องการอาหาร 4. ระบบย่อยอาหารของสัตว์ 5. การเจริญเติบโตและพัฒนาการ 6. การสืบพันธุ์

12 ตอน 1 พื้นฐานสัตวศาสตร์ ( ต่อ ) 7. การผสมเทียมและย้ายฝากตัวอ่อน 8. การให้นมและผลิตภัณฑ์นม 9. พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์ 10. การควบคุมและป้องกันโรคสัตว์ 11. สภาพแวดล้อมและการปรับตัว ของสัตว์

13 ตอน 2 การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ การเลี้ยงโคนม การเลี้ยงโคเนื้อ การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงสัตว์ปีก อื่น ๆ

14 เอกสารอ่านประกอบ พื้นฐานสัตวศาสตร์ : บุญเสริมและ บุญล้อม Scientific Farm Animal Production : R.E. Taylor การเลี้ยงสัตว์ทั่วไปและการผลิตสัตว์

15 3. การวัดผลการเรียน 3.1 สอบย่อย (quiz)= 20% 3.2 รายงาน =7% 3.3 สอบกลางภาค =35% 3.4 สอบปลายภาค =35% 3.5 การเข้าชั้นเรียน =3%

16 การให้เกรด อิงเกณฑ์ 85-100 = A 80-84= B+75-79 = B 70-74= C+65-69 = C 60-64= D+55-59 = D < 54= F

17 ANS 201 SECTION 4 ผู้สอน รศ. ดร. บุญเสริม ชีวะอิสระกุล –Dr. sc. agra. - Germany –Dipl. Animal Science -Denmark – วท. บ. ( เกษตรศาสตร์ ) – อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ( โคนมและ แพะแกะ ) – งานพัฒนาการเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่ สูง

18 มีคำถามหรือต้องการปรึกษา ก่อน / หลังการบรรยาย โทรศัพท์ 053-944069-71 ต่อ 113 หรือ 053-221667 ต่อ 113 053-944004 E-mail: agani009@chiangmai.ac.th ห้องพัก ชั้น 3 ภาควิชาสัตวศาสตร์ จันทร์ พุธ 13.00-14.30 น. สนง. คณบดี อังคาร พฤหัสบดี 8.30- 9.30 น.


ดาวน์โหลด ppt วิกฤตคุณภาพอุดมศึกษา ไทย. อุดมศึกษาสร้างปัญญาไม่ ลึก ความรู้บนฐานของความจริง การ เพิ่มปริมาณความรู้ที่ต้องจดจำ การบูรณาการความรู้ ขาดการ สร้างความสามารถในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google