งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นิเวศวิทยา (ecology) มีรากศัพท์มาจากภาษา กรีก คือ oikos หมายถึง บ้าน หรือ ที่อยู่อาศัย โดยทั่วไปมักหมายถึง การศึกษาความสัมพันธ์ ของสิ่งที่มีชีวิตกับสภาพแวดล้อมทั้งที่มีชีวิตและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นิเวศวิทยา (ecology) มีรากศัพท์มาจากภาษา กรีก คือ oikos หมายถึง บ้าน หรือ ที่อยู่อาศัย โดยทั่วไปมักหมายถึง การศึกษาความสัมพันธ์ ของสิ่งที่มีชีวิตกับสภาพแวดล้อมทั้งที่มีชีวิตและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นิเวศวิทยา (ecology) มีรากศัพท์มาจากภาษา กรีก คือ oikos หมายถึง บ้าน หรือ ที่อยู่อาศัย โดยทั่วไปมักหมายถึง การศึกษาความสัมพันธ์ ของสิ่งที่มีชีวิตกับสภาพแวดล้อมทั้งที่มีชีวิตและ ไม่มีชีวิต นอกจากนี้ยังมีอีกหลายคนได้ให้ ความหมายของคำว่า ecology แตกต่างกัน นิเวศวิทยา หมายถึง การศึกษาถึงความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิต โดยทั่วไปกล่าวถึงพืชและสัตว์เป็นองค์ประกอบ อย่างหนึ่งของระบบนิเวศมีด้วยกันมากมาย หลายชนิด แต่ละชนิดต่างทำหน้าที่เป็นตัวแทน ของประชากร Ecology

3 Andrewartha (1961) กล่าวว่า เป็นการศึกษา วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการแพร่กระจายและความ มากน้อยของสิ่งมีชีวิต Odum (1971) ได้ให้ความหมายไว้ถึง การศึกษาถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต หรือ กลุ่มของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อม Price (1975) กล่าวว่า เป็นการศึกษาขบวนการ วิวัฒนาการของสิ่งแวดล้อม และ Krebs (1978) กล่าวถึงการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและ สภาพแวดล้อมที่จะแสดงหรือบ่งบอกถึงปริมาณ และการแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิต

4 ระดับชั้นของการศึกษา นิเวศวิทยา อนุกรมวิธานพบได้ในยุคแรก ๆ ของ การศึกษาทางนิเวศวิทยา ถิ่นที่อยู่อาศัย ระดับขั้นทางนิเวศวิทยา – เอกนิเวศวิทยา (Autecology) – สังคมนิเวศวิทยา (Synecology) --Population ecology --Community ecology --Biome ecology --Ecosystem ecology


ดาวน์โหลด ppt นิเวศวิทยา (ecology) มีรากศัพท์มาจากภาษา กรีก คือ oikos หมายถึง บ้าน หรือ ที่อยู่อาศัย โดยทั่วไปมักหมายถึง การศึกษาความสัมพันธ์ ของสิ่งที่มีชีวิตกับสภาพแวดล้อมทั้งที่มีชีวิตและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google