งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอรายงานปาก เปล่า (oral presentation) การวางแผน (Planning) การเตรียมตัว (Preparation) ส่วนสำคัญที่ต้องคำนึงถึง (important elements) การนำเสนองาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอรายงานปาก เปล่า (oral presentation) การวางแผน (Planning) การเตรียมตัว (Preparation) ส่วนสำคัญที่ต้องคำนึงถึง (important elements) การนำเสนองาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอรายงานปาก เปล่า (oral presentation) การวางแผน (Planning) การเตรียมตัว (Preparation) ส่วนสำคัญที่ต้องคำนึงถึง (important elements) การนำเสนองาน (presentation) การตอบข้อซักถาม (handling questions)

2 การวางแผนในการ นำเสนอ  ลักษณะของการนำเสนองาน : รูปแบบ และวัตถุประสงค์  วิเคราะห์ผู้ฟัง : เป็นใคร จำนวนเท่าไร ลักษณะของผู้ฟัง  เวลาในการนำเสนอ  ความคาดหวังจากการนำเสนอ

3 การเตรียมตัวก่อนการ นำเสนอ  เก็บข้อมูลและทำความเข้าใจ  วางรูปแบบการนำเสนอ  การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ช่วยใน การนำเสนอ  คัดเลือกเนื้อหาที่เหมาะสม  การทดลองนำเสนอและ ประเมินผล

4 สิ่งสำคัญที่ต้อง คำนึงถึง  ความเร็วในการพูด  การเริ่มต้นในการพูด  ข้อสรุปในสิ่งที่นำเสนอ  ความเชื่อมโยงของ เนื้อหา  ระยะเวลาในการ นำเสนอ

5 การนำเสนอ รายงาน  ฝึกซ้อมและจัดเตรียมเอกสาร ให้พร้อม  ตรวจสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ  ตรวจสอบความพร้อมของตัวเอง ก่อนพูด  วางตำแหน่งการยืน  ชี้แจ้งวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนตอน เริ่มต้นและสรุป

6 การนำเสนอ รายงาน ( ต่อ )  ควบคุมพฤติกรรมของตนเองขณะ พูด  ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์พอ หลีกเลี่ยงที่จะพูดให้ตลก  พูดกับผู้ฟัง  ไม่ต้องขออภัยผู้ฟัง  รักษาเวลาและให้เวลาสำหรับ คำถาม

7 การจบการนำเสนอ รายงานและโยงเข้า การซักถาม  ถามผู้เข้าร่วมสัมมนาให้เสนอคำถาม  ให้สรุปโดยย่อหัวเรื่อง

8 การตอบข้อ ซักถาม  ทวนคำถามอีกครั้งเพื่อให้ ผู้ฟังทุกคนได้ยิน  รอให้ถามให้จบก่อน ค่อยตอบ  ไม่ต้องรีบตอบทันที ขอให้ทวนคำถาม อีกครั้งถ้าไม่แน่ใจ  ถ้าถูกถามระหว่างพูด เพราะพูดไม่ ชัดเจน ให้ตอบทันที  ขอตอบทีหลัง ถ้าการตอบจะทำให้เสีย ประเด็นการพูด  ถ้าตอบคำถามไม่ได้ให้บอกตามตรง

9 เตรียมตัวให้พร้อม หมั่นซ้อม ก่อนพูด ค้นข้อมูลก่อนทำ จำไว้ให้ดี ( เตือนแล้วเน้อ )


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอรายงานปาก เปล่า (oral presentation) การวางแผน (Planning) การเตรียมตัว (Preparation) ส่วนสำคัญที่ต้องคำนึงถึง (important elements) การนำเสนองาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google