งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอรายงานปากเปล่า (oral presentation)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอรายงานปากเปล่า (oral presentation)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอรายงานปากเปล่า (oral presentation)
การวางแผน (Planning) การเตรียมตัว (Preparation) ส่วนสำคัญที่ต้องคำนึงถึง (important elements) การนำเสนองาน (presentation) การตอบข้อซักถาม (handling questions)

2 การวางแผนในการนำเสนอ
ลักษณะของการนำเสนองาน : รูปแบบและวัตถุประสงค์ วิเคราะห์ผู้ฟัง : เป็นใคร จำนวนเท่าไร ลักษณะของผู้ฟัง เวลาในการนำเสนอ ความคาดหวังจากการนำเสนอ

3 การเตรียมตัวก่อนการนำเสนอ
เก็บข้อมูลและทำความเข้าใจ วางรูปแบบการนำเสนอ คัดเลือกเนื้อหาที่เหมาะสม การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ช่วยในการนำเสนอ การทดลองนำเสนอและประเมินผล

4 สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง
ความเร็วในการพูด การเริ่มต้นในการพูด ความเชื่อมโยงของเนื้อหา ข้อสรุปในสิ่งที่นำเสนอ ระยะเวลาในการนำเสนอ

5 การนำเสนอรายงาน ฝึกซ้อมและจัดเตรียมเอกสารให้พร้อม
ตรวจสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ วางตำแหน่งการยืน ตรวจสอบความพร้อมของตัวเองก่อนพูด ชี้แจ้งวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนตอนเริ่มต้นและสรุป

6 การนำเสนอรายงาน(ต่อ)
ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์พอ หลีกเลี่ยงที่จะพูดให้ตลก ควบคุมพฤติกรรมของตนเองขณะพูด พูดกับผู้ฟัง ไม่ต้องขออภัยผู้ฟัง รักษาเวลาและให้เวลาสำหรับคำถาม

7 การจบการนำเสนอรายงานและโยงเข้าการซักถาม
ให้สรุปโดยย่อหัวเรื่อง ถามผู้เข้าร่วมสัมมนาให้เสนอคำถาม

8 การตอบข้อซักถาม ทวนคำถามอีกครั้งเพื่อให้ผู้ฟังทุกคนได้ยิน
รอให้ถามให้จบก่อน ค่อยตอบ ไม่ต้องรีบตอบทันที ขอให้ทวนคำถามอีกครั้งถ้าไม่แน่ใจ ถ้าถูกถามระหว่างพูด เพราะพูดไม่ชัดเจน ให้ตอบทันที ขอตอบทีหลัง ถ้าการตอบจะทำให้เสียประเด็นการพูด ถ้าตอบคำถามไม่ได้ให้บอกตามตรง

9 เตรียมตัวให้พร้อม หมั่นซ้อมก่อนพูด
ค้นข้อมูลก่อนทำ จำไว้ให้ดี (เตือนแล้วเน้อ)


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอรายงานปากเปล่า (oral presentation)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google