งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะสำคัญของการซื้อขาย ล่วงหน้า ต้องซื้อขายโดยสมาชิกหรือผ่าน สมาชิก ต้องซื้อขายโดยสมาชิกหรือผ่าน สมาชิก มีกำหนดเงื่อนไขการซื้อขายที่เป็น มาตรฐาน มีกำหนดเงื่อนไขการซื้อขายที่เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะสำคัญของการซื้อขาย ล่วงหน้า ต้องซื้อขายโดยสมาชิกหรือผ่าน สมาชิก ต้องซื้อขายโดยสมาชิกหรือผ่าน สมาชิก มีกำหนดเงื่อนไขการซื้อขายที่เป็น มาตรฐาน มีกำหนดเงื่อนไขการซื้อขายที่เป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษณะสำคัญของการซื้อขาย ล่วงหน้า ต้องซื้อขายโดยสมาชิกหรือผ่าน สมาชิก ต้องซื้อขายโดยสมาชิกหรือผ่าน สมาชิก มีกำหนดเงื่อนไขการซื้อขายที่เป็น มาตรฐาน มีกำหนดเงื่อนไขการซื้อขายที่เป็น มาตรฐาน มีสำนักหักบัญชีดูแลการปฏิบัติตาม ข้อตกลงการซื้อ มีสำนักหักบัญชีดูแลการปฏิบัติตาม ข้อตกลงการซื้อ ขายล่วงหน้าให้เป็นไปโดย เรียบร้อย ขายล่วงหน้าให้เป็นไปโดย เรียบร้อย มีการวางเงินประกันการซื้อขาย มีการวางเงินประกันการซื้อขาย

2 กลไกการทำงานของตลาดซื้อขาย ล่วงหน้า ประเภทและ คุณภาพสินค้า ประเภทและ คุณภาพสินค้า เดือนส่งมอบ เดือนส่งมอบ เวลาซื้อขาย เวลาซื้อขาย หน่วยการซื้อขาย หน่วยการซื้อขาย ช่วงราคา ช่วงราคา อัตราขึ้น - ลงสูงสุด ประจำวัน อัตราขึ้น - ลงสูงสุด ประจำวัน เพดานการถือ ครอง เพดานการถือ ครอง วันซื้อขายสุดท้าย วันซื้อขายสุดท้าย จุดส่งมอบ จุดส่งมอบ วิธีการซื้อขาย วิธีการซื้อขาย อัตราเงินประกัน อัตราเงินประกัน Contract S pecifications ระบบการซื้อขาย จับคู่คำสั่งเสนอซื้อและ คำสั่งเสนอขายเพื่อหาราคา ที่ดีที่สุด โดยเป็นราคาที่ เกิดจากการเสนอซื้อและ เสนอขายอย่างเสรี ระบบการหักบัญชี เป็นคู่สัญญาของทั้งผู้ซื้อ และผู้ขายเมื่อคำสั่งเสนอ ซื้อและเสนอขายจับคู่กันได้ บริหารเงินประกัน บริหาร Clearing Fund บริหารการรับมอบส่งมอบ ตลาดซื้อขาย ล่วงหน้า

3 ระบบการซื้อขายต้องผ่านสมาชิกตลาด ลูก ค้า สั่ง ขาย สมา ชิก ตลาด ล่วงหน้ า สมา ชิก สั่งซื้อ ลูก ค้า ห้องค้าตลาด

4 วันที่ 1 วิธีการสั่งซื้อสั่งขาย ของลูกค้า ระบบการซื้อขายต้องผ่านสมาชิกตลาด ( ต่อ ) ระบบการซื้อขายต้องผ่านสมาชิกตลาด ( ต่อ ) เปิดบัญชีการซื้อ ขาย กับสมาชิกตลาด ล่วงหน้า สั่งซื้อหรือขาย วางเงินประกัน ขั้นต้น (Initial Margin Requirement) เช่น 20,000 บาท / สัญญา ทั้งกรณีซื้อหรือขาย ล่วงหน้า สมา ชิก ผู้ซื้อหรือ ผู้ขาย สัญญา ล่วงหน้า ( หรือ ลูกค้า ) ตลาด ล่วงห น้า

5 การปรับสถานะเงินประกันโดยสำนักหักบัญชี การปรับสถานะเงินประกันโดยสำนักหักบัญชี วัน ต่อมา สมาชิก ปรับฐานะเงินประกันของ ลูกค้าในแต่ละวัน ถ้ามีน้อยไปจะเรียกเงินประกันเพิ่ม (Call Margin) จากลูกค้า ตลาดฯ ปรับฐานะเงินประกันของสมาชิกในแต่ละวัน ถ้ามีน้อยไป จะเรียกเงินประกันเพิ่ม (Call Margin) หมายเหตุ : 1. กรณีราคาสัญญาล่วงหน้าในวันต่อมามีราคาสูงขึ้น สมาชิกจะเรียกเงินประกันเพิ่มจากผู้ขายล่วงหน้า 2. กรณีราคาสัญญาล่วงหน้าในวันต่อมามีราคาต่ำลง สมาชิกจะเรียกเงินประกันเพิ่มจากผู้ซื้อล่วงหน้า 2. ระบบการหักบัญชี

6 ระบบการหักบัญชี ( ต่อ ) ระบบการหักบัญชี ( ต่อ ) การปรับสถานะเงินประกัน การปรับสถานะเงินประกัน วางเงินประกันขั้นต้น (Initial Margin) เช่น 20,000 บาท / สัญญา ในกรณีของยางแผ่น รมควันชั้น 3 วางเงินประกันขั้นต้น (Initial Margin) เช่น 20,000 บาท / สัญญา ในกรณีของยางแผ่น รมควันชั้น 3 สถานะเงินประกันจะปรับโดยการเคลื่อนไหว ของราคาตลาดล่วงหน้า สถานะเงินประกันจะปรับโดยการเคลื่อนไหว ของราคาตลาดล่วงหน้า จะมีการเรียกเงินประกันเพิ่มหาก เงินประกัน ต่ำกว่าเงินประกันขั้นต่ำ (Maintenance Margin) ซึ่งเท่ากับ 15,000 บาท / สัญญา ใน กรณีของยางแผ่นรมควันชั้น 3 จะมีการเรียกเงินประกันเพิ่มหาก เงินประกัน ต่ำกว่าเงินประกันขั้นต่ำ (Maintenance Margin) ซึ่งเท่ากับ 15,000 บาท / สัญญา ใน กรณีของยางแผ่นรมควันชั้น 3

7 กองทุนเพื่อการหักบัญชี รายการที่มีปัญหา ทดรองจ่าย หมายเหตุ : สำนักหักบัญชีจะติดตามเรียกเงินที่ทดรองจ่ายไป จากสมาชิก F ในเวลาต่อมา สมาชิก A สมาชิก B สมาชิก C สมาชิก D ตลาด ล่วงหน้า สมาชิก X สมาชิก F มีปัญหา จ่ายสมทบ 3. กองทุนรองรับกรณีมีปัญหาการหักบัญชี

8 ระบบการซื้อขาย

9

10

11

12 ทางเลือกของนักลงทุนในการปฎิบัติ ตามภาระผูกพันในสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า ถือสัญญาจนหมดอายุ และส่งมอบ / รับมอบ และ ชำระเงิน ตามข้อตกลงในสัญญา ถือสัญญาจนหมดอายุ และส่งมอบ / รับมอบ และ ชำระเงิน ตามข้อตกลงในสัญญา หักล้างสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ค้างอยู่ หักล้างสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ค้างอยู่

13 Checklist สำหรับผู้ที่สนใจซื้อขายในตลาด ซื้อขายล่วงหน้า  ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการ ซื้อขายล่วงหน้า  วัตถุประสงค์ในการซื้อขาย เพื่อลด ความเสี่ยงหรือเก็งกำไร  ตัดสินใจว่าจะเป็นลูกค้าโบรกเกอร์ หรือเป็นผู้ค้าล่วงหน้า  ตรวจสอบว่า โบรกเกอร์ที่สนใจเป็นโบ รกเกอร์ถูกกฎหมายหรือโบรกเกอร์ เถื่อน

14 Checklist สำหรับผู้ที่สนใจซื้อขายในตลาด ซื้อขายล่วงหน้า  ขั้นตอนการเป็นลูกค้าโบรกเกอร์  เปิดบัญชีลูกค้ากับโบรกเกอร์  มีฐานะทางการเงินดีพอที่จะวางเงิน ประกัน  เข้ารับการอบรมสัมมนาในเรื่องความรู้ พื้นฐานเกี่ยวกับการซื้อขายล่วงหน้า กล ยุทธ์การลงทุน และกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับลูกค้า

15 Checklist สำหรับผู้ที่สนใจซื้อขายในตลาด ซื้อขายล่วงหน้า  ติดตามภาวะการซื้อขายล่วงหน้า และ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขาย ล่วงหน้า  ทดลองเข้าไปซื้อขายล่วงหน้าใน จำนวนน้อยก่อนเพื่อสร้างความคุ้นเคย ในเรื่องกฎระเบียบและเพิ่มความเข้าใจ ในเรื่องการซื้อขายล่วงหน้า

16 ภาระภาษีและต้นทุนในการซื้อขาย สัญญาล่วงหน้า   ภาษี ฐานรายได้   ยกเว้นไม่เก็บภาษีกำไรจากการซื้อขายในตลาด ต. ส. ล. กับบุคคลธรรมดา   นิติบุคคลจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ 30% หาก ขาดทุนก็นำมาหักฐานภาษีได้ ฐานการซื้อขาย   ยกเว้นไม่มีการเก็บภาษีจากฐานการซื้อขาย   ต้นทุนอื่นในการซื้อขายสัญญาล่วงหน้า ต. ส. ล. คิด ค่าคอมมิชชั่น 0.1 – 0.25% ของ มูลค่าการซื้อขาย ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าข้อมูลหรือค่าปรึกษาการ ลงทุน ซึ่งมักจะเป็นค่าใช้จ่ายคงที่


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะสำคัญของการซื้อขาย ล่วงหน้า ต้องซื้อขายโดยสมาชิกหรือผ่าน สมาชิก ต้องซื้อขายโดยสมาชิกหรือผ่าน สมาชิก มีกำหนดเงื่อนไขการซื้อขายที่เป็น มาตรฐาน มีกำหนดเงื่อนไขการซื้อขายที่เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google