งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวิจัย ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวิจัย ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวิจัย ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 ผ ลิตงานวิจัยขั้นพื้นฐานทางด้านสัตวศาสตร์ แ สวงหาองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในเชิงบูรณาการ เพื่อ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยเน้นการวิจัยในด้านการผลิตสัตว์โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อ - ให้ได้ผลิตภัณฑ์ ที่รักษาสภาพแวดล้อม - เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทาง การตลาดทั้งในและต่างประเทศ - การอนุรักษ์พันธุกรรมของสัตว์พื้นเมือง - การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป้าหมายงานวิจัย

3 ผลงานวิจัย ประจำปี 2547 มีโครงการที่ได้รับการสนับสนุน จำนวน 31 โครงการ มีโครงการที่ได้รับการสนับสนุน จำนวน 31 โครงการ งบประมาณ กว่า 7 ล้านบาท ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4 ผลงานวิจัย ประจำปี 2548 มมมม ีีีี โโโโ คคคค รรรร งงงง กกกก าาาา รรรร ทททท ีีีี ่่่่ ไไไไ ดดดด ้้้้ รรรร ัััั บบบบ กกกก าาาา รรรร สสสส นนนน ัััั บบบบ สสสส นนนน ุุุุ นนนน ตตตต ่่่่ ออออ เเเเ นนนน ืืืื ่่่่ ออออ งงงง จจจจ ำำำำ นนนน วววว นนนน 1 1 1 1 6666 โ โ คคคค รรรร งงงง กกกก าาาา รรรรมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุน เพิ่มเติม จำนวน 7 โครงการ รวมงบประมาณ กว่า 9 ล้านบาท ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5 ผลงานวิจัยในอนาคต 2548-2551 การวิจัย กลุ่ม อาหาร ปลอดภัย กลุ่ม อาหาร สัตว์ ก ลุ่ ม เ ท ค โ น โ ล ยี ชี ว ภ า พ กลุ่ม การผลิต สัตว์ กลุ่มอนุรักษ์ สัตว์พื้นเมือง

6 Thank you งานวิจัย ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ดาวน์โหลด ppt งานวิจัย ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google