งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำ e-Book โดยใช้โปรแกรม exeLearning วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำ e-Book โดยใช้โปรแกรม exeLearning วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำ e-Book โดยใช้โปรแกรม exeLearning วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 e-Learning มีความจำเป็นและเป็นที่ยอมรับใน ปัจจุบัน  การใช้เทคโนโลยีมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ลดอัตราเสี่ยงในการลงทุน  ผู้เรียนมีความสะดวกสบายขึ้น ความจำเป็นของ e-Learning

3 ข้อกำหนดที่เป็นมาตรฐานทางอีเลิร์นนิ่งที่ นำมาใช้แพร่หลายที่สุด ในปัจจุบัน  SCORM ย่อมากจาก Sharable Content Object Reference Model  เริ่มต้นพัฒนามาจากกระทรวงกลาโหม สหรัฐฯ (DOD)  พัฒนาระบบ และเนื้อหาวิชา ที่แตกต่างกัน ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ มาตรฐานทาง e-Learning

4  นำเนื้อหามาใช้ได้ใหม่ (Reuse Content)  เนื้อหาสามารถใช้ร่วมกันระหว่างระบบได้ (Share Content)  ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาบทเรียน (Content Maintenance)  ทำให้การลงทุนในเทคโนโลยีเกิดประโยชน์ สูงสุด (Maximize Technology investment)  สามารถหลีกเลี่ยงซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้าง เนื้อหาที่เฉพาะเจาะจง (Proprietary Authoring Tools)  ฝึกหัดผู้พัฒนา Content ได้เร็วกว่า (Train developer faster) e-Learning ตามมาตรฐาน SCORM

5  เข้าเว็บ http://web.agri.cmu.ac.th/it/train/  หัวข้อ การจัดทำ e-Book โดยใช้โปรแกรม exeLearning หลังจากนั้น ดาวน์โหลดเอกสารเผยแผร่ โปรแกรม exeLearning


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำ e-Book โดยใช้โปรแกรม exeLearning วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google