งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดยใช้โปรแกรม exeLearning

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดยใช้โปรแกรม exeLearning"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดยใช้โปรแกรม exeLearning
การจัดทำ e-Book โดยใช้โปรแกรม exeLearning วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 ความจำเป็นของ e-Learning
การใช้เทคโนโลยีมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดอัตราเสี่ยงในการลงทุน ผู้เรียนมีความสะดวกสบายขึ้น

3 มาตรฐานทาง e-Learning
ข้อกำหนดที่เป็นมาตรฐานทางอีเลิร์นนิ่งที่นำมาใช้แพร่หลายที่สุด ในปัจจุบัน SCORM ย่อมากจาก Sharable Content Object Reference Model เริ่มต้นพัฒนามาจากกระทรวงกลาโหม สหรัฐฯ (DOD) พัฒนาระบบ และเนื้อหาวิชา ที่แตกต่างกัน ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้

4 e-Learning ตามมาตรฐาน SCORM
นำเนื้อหามาใช้ได้ใหม่ (Reuse Content) เนื้อหาสามารถใช้ร่วมกันระหว่างระบบได้ (Share Content) ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาบทเรียน (Content Maintenance) ทำให้การลงทุนในเทคโนโลยีเกิดประโยชน์สูงสุด (Maximize Technology investment) สามารถหลีกเลี่ยงซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้างเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจง (Proprietary Authoring Tools) ฝึกหัดผู้พัฒนา Content ได้เร็วกว่า (Train developer faster)

5 โปรแกรม exeLearning เข้าเว็บ http://web.agri.cmu.ac.th/it/train/
หัวข้อ การจัดทำ e-Book โดยใช้โปรแกรม exeLearning หลังจากนั้น ดาวน์โหลดเอกสารเผยแผร่


ดาวน์โหลด ppt โดยใช้โปรแกรม exeLearning

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google