งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเลี้ยงสัตว์ - Animal Husbandry. เป็น วิทยาศาสตร์ และศิลป ศาสตร์ เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ ครอบคลุม ทั้ง การปรับปรุงพันธุ์ และการเลี้ยงดูปศุสัตว์ และทักษะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเลี้ยงสัตว์ - Animal Husbandry. เป็น วิทยาศาสตร์ และศิลป ศาสตร์ เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ ครอบคลุม ทั้ง การปรับปรุงพันธุ์ และการเลี้ยงดูปศุสัตว์ และทักษะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเลี้ยงสัตว์ - Animal Husbandry

2 เป็น วิทยาศาสตร์ และศิลป ศาสตร์ เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ ครอบคลุม ทั้ง การปรับปรุงพันธุ์ และการเลี้ยงดูปศุสัตว์ และทักษะ การปฏิบัติ บางประเทศ มีกฎหมายเข้มงวด ในการปฏิบัติต่อสัตว์ เพื่อให้ มั่นใจได้ว่า สัตว์เลี้ยงได้รับการ ดูแล อย่างมีมนุษยธรรม

3 สัตวศาสตร์ - Animal Science คือ วิทยาศาสตร์ ด้านการเลี้ยงสัตว์ เป็น สาขาวิชาที่เปิดสอนในสถาบันต่างๆทั่ว โลก นักศึกษาทางสัตวศาสตร์ อาจจะ ศึกษาต่อ ด้านสัตวแพทย์ หรือ ศึกษาต่อ ในระดับบัณฑิตศึกษา ป โท เอก ด้าน โภชนศาสตร์ พันธุศาสตร์ และการ ปรับปรุงพันธุ์ หรือวิทยาการสืบพันธุ์ ผู้สำเร็จการศึกษา ทำงานด้าน สัตวแพทย์ และ อุตสาหกรรมยา ด้านเกี่ยวข้องกับปศุ สัตว์และสัตว์เลี้ยงและอุตสาหกรรมอาหาร หรือในวงวิชาการ อดีตที่ผ่านมา แขนงวิชาชีพบางแขนง ใน สัตวบาลมีชื่อเรียกจำเพาะ ตามสัตว์ที่ เกี่ยวข้อง

4 บทที่ 1 บทบาทและความสำคัญ ของการเลี้ยงสัตว์

5 วัตถุประสงค์ เมื่อฟังคำบรรยายนี้แล้ว ผู้เรียน สามารถ 1. อธิบายสรุป 8 ประเด็นหลัก 2. ค้นข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ ทาง internet และ จากเอกสารใน ห้องสมุดได้ 3. รู้จัก คำศัพท์ สำคัญเกี่ยวกับการ เรียกสัตว์เลี้ยงประเภทต่างๆ และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์

6 8 ประเด็นหลัก 1. ความผูกพันของมนุษย์กับสัตว์เลี้ยง 2. บทบาทสัตว์เลี้ยงต่อเศรษฐกิจของ ประเทศ 3. วิทยาศาสตร์ กับการเลี้ยงสัตว์ 5. ระบบการเลี้ยงสัตว์ 6. ข้อจำกัดในการพัฒนาปศุสัตว์ 7. ทางเลือกในการเลี้ยงสัตว์ 8. ศัพท์ควรรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์

7 ทำไม ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ สัตว์เอื้อประโยชน์ แก่มนุษย์ มากมาย และมีความสัมพันธ์ กัน แนบแน่น ในหลายประเด็น มนุษย์ จึงได้นำสัตว์มาเลี้ยง การศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ ทำให้ มนุษย์ กำกับ ดูแล และใช้ ประโยชน์อย่างกว้างขวาง

8 ประวัติศาสตร์ของการเลี้ยง สัตว์

9 จากสัตว์ป่า … มาเป็นสัตว์เลี้ยง

10 1.4 million BC 12,000 BC 30,000 BC 8,000 BC 7,000 BC 5,000 BC 3,000 BC 1,500 BC 2000 AD Human Population Modern Human DogsSheep & Goat SwineCattle, & Horses PoultryCats Today

11 สัตว์ป่ากลายเป็นสัตว์เลี้ยง :  นำมาเลี้ยงเพื่อจุดประสงค์พิเศษ  มนุษย์เป็นผู้ควบคุมการผสม พันธุ์  ความอยู่รอด ขึ้นอยู่กับมนุษย์  สัตว์พัฒนาลักษณะที่ไม่ปรากฎ มาก่อน

12 สุนัขบ้าน สุนัขป่าเอเซีย (The asiatic wolf) น่าจะ เป็นสัตว์ป่าพวกแรก ที่มนุษย์นำมาเลี้ยง พบกระดูกสุนัข ปะปนกับร่องรอย มนุษย์ Neolithic humans ซึ่งอายุ ประมาณ 6000 ปี ก่อนคริสตกาล และพบกระดูก โค แกะ และแพะ เช่นกัน

13 การนำสัตว์ป่ามาเลี้ยงเป็นสัตว์ บ้าน มีหลักฐานบ่งชี้ว่า มนุษย์ ได้ นำแพะแกะมาเลี้ยง ราว 8000 ปีก่อนคริสตกาล ในแถบ เอเชียตะวันตกเฉียใต้ (Jordan, Syria, Israel and Iraq). ภูมิภาคนี้ เป็นเขตที่ มนุษย์เริ่มทำการเกษตรครั้ง แรกในโลก

14 การเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพดั้งเดิม

15 Shepherding Shepherding is one of the oldest professions, beginning some 6,000 years ago in Asia Minor. Sheep were kept for their milk, meat, and especially their wool.Asia Minormilk meat wool

16 ………. จากสัตว์ป่ามาเป็นสัตว์ เลี้ยง SpeciesDate (B.C.) Location Dog10,000SW Asia, China, N. America Goat & Sheep8,000SW Asia Pig8,000 SW Asia, China Cattle6,000SW Asia Donkey4,000Egypt

17 ………. จากสัตว์ป่ามาเป็นสัตว์เลี้ยง SpeciesDate (B.C.) Location Horse4,000 Ukrain Water Buffalo4,000 S. Asia & China Llama/alpaca3,500 S. America Chicken3,500 Central Asia Arabian Camel2,500 Arabia Bactrian Camel2,500 Central Asia

18 สัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ สัตว์เคี้ยวเอื้อง สัตว์กระเพาะเดี่ยว

19 RUMINANTS

20 ลักษณะเฉพาะของสัตว์ เคี้ยวเอื้อง ข้อเด่น ระบบการย่อย ทำให้ กินอาหารต่างจากมนุษย์ – สามารถ ย่อย หญ้า ฟาง อาหารเยื่อใย – จุลินทรีย์ในกระเพาะสังเคราะห์ โปรตีนได้ ข้อจำกัด ผลิต แก็สมีเทน

21 Major Domesticated Animal Species Ruminants Cattle BuffaloCamels YaksLlama Sheep Goats Nonruminants Chicken ( Broiler / Layer ) SwineDuck HorsesDonkeysMules

22 โค, ตัว (FAO, 2005) World 1,355 mill. 1. Brazil1192 2. India 185 3. China115 4. USA 96 5. Argentina516. Ethiopia38 7. Sudan38 8. Mexico31 9. Australia 2810. Colombia 26 ประโยชน์ เนื้อ นม หนัง และแรงงาน

23 American Cowboy circa 1887Cowboy1887

24

25 The Vechur cow is a rare breed of Bos indicus cattle named after the village of Vechur in Kottayam district, Kerala, India. With an average length of 124 cm and height of 87 cm it is the smallest cattle breed in the world and is valued for the large amount of milk it produces relative to the amount of food it requires.Bos indicus cattleVechurKottayamKeralaIndia A controversy arose when environmentalists opposed an attempt by a Scottish company to patent the cow's genetic code.

26 แกะ (Sheep) World number 1,081 mill. (2005) –China (170.8), Australia (106), India (62.5) –Iran (54), Sudan (48), New Zealand (40), –UK (35.2), S. Africa (25.3), Turkey (25.2), –Pakistan (24.9) ขน เนื้อ นม

27 แพะ (Goats) World number 807 mill. (2005) China (195.7), India (120), Pakistan (56.7), Bangladesh (36.9), Nigeria (28), Iran (26.5) Indonesia (13.1), Tanzania (12.5), Mongolia (12.2) เนื้อ นม หนัง และขน

28

29 ควาย (Buffaloes) World number 174 mill. (2005) –India (98), Pakistan (26), China (23.7) –Nepal (4), Egypt (3.9, Philippines (3.2), –Vietnam (2.9), Myanmar (2.7), –Indonesia (2.4), Thailand (4.8) ลากจูง เนื้อ นม หนัง

30 อูฐ (Camel) World number 19 mill. (2005) Sudan (3.3), Mauritania (1.3), Kenya (0.8), Pakistan (0.8), Chad (0.7) India (0.6) ลากจูง ขับขี่ บรรทุก เนื้อ นม หนัง

31 Nonruminants

32

33 Nonruminants SpeciesLeading countries Chicken ( Broiler / Layer ) Swine Duck Horses Donkeys Mules

34

35 ไก่ (Chickens) World number 16,740 mill. (2005) –China (4,360), USA (1,950), Indonesia (1,249), –Brazil (1,100), India (430), Mexico (425) –Russian Fed.(328), Turkey (296), Japan (283), –Iran (260), Thailand (215) เนื้อ ไข่ ขน

36 สุกร (Swine) World number 960 mill. (2005) –China (488), USA (60.6), Brazil (33) –Vietnam (27),Germany (26.2), Spain (25.2) –Poland (18.1), France (15.0), Canada (14.6) –Mexico (14.6) เนื้อ

37 Global pig stocksin 2005 (million head) China 488.8 United States 60.4 Brazil 33.2 Vietnam 27.0 Germany 26.9 Spain 25.3 Poland 18.0 France 15.0 Canada 14.7 Mexico 14.6 World Total960.8 Source:UN Food & Agriculture Organisation (FAO)[1]UN Food & Agriculture Organisation[1]

38 ไก่งวง (Turkeys) World number 279 mill. (2005) - USA (88), France (36), Chile (26.5),Italy (26) - Brazil (16.2), UK (0.8) เนื้อ ไข่ ขน

39 เป็ด (Ducks) World number 1,046 mill. (2005) –China (725), Vietnam (50), Indonesia (34), –India (34), France (24), Ukraine (22), –Thailand (17), Malaysia (16), –Bangladesh (11.7), Philippines (10.4) เนื้อ ไข่ ขน

40 ม้า (Horses) World number 55 mill. (2005) –China (7.6), Mexico (6.2), Brazil (5.9) –USA (5.3), Argentina (3.6), Colombia (2.7), –Mongolia (2.0), Russian Fed.(1.5), –Ethiopia (1.5), Kazakhstan (1.1) ลากจูง บรรทุก ขับขี่

41 ลา (Asses) World number 40 mill. (2005) –China (7.9), Pakistan (4.1), Ethiopia (3.8), –Mexico (3.2), Egypt (3.0), Iran (1.6), –Brazil (1.2), Nigeria (1.0) – ลากจูง บรรทุก ขับขี่

42 ล่อ (Mules) World number 12 mill. (2005) –China (3.7), Mexico (3.2), Brazil (1.3), –Colombia (0.6), Morrocco (0.5) –Ethiopia (0.3), India (0.3), Peru (0.29) –Pakistan (0.2), Argentina (0.18) – ลากจูง บรรทุก ขับขี่


ดาวน์โหลด ppt การเลี้ยงสัตว์ - Animal Husbandry. เป็น วิทยาศาสตร์ และศิลป ศาสตร์ เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ ครอบคลุม ทั้ง การปรับปรุงพันธุ์ และการเลี้ยงดูปศุสัตว์ และทักษะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google