งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4.3 ความล้มเหลวของตลาด (Market Failure) ความล้มเหลวของตลาด (Market Failure) หมายถึง การที่ตลาดไม่สามารถ ทำงานตามกลไกเพื่อนำมาซึ่งการจัดสรร ทรัพยากรที่มีประสิทธิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4.3 ความล้มเหลวของตลาด (Market Failure) ความล้มเหลวของตลาด (Market Failure) หมายถึง การที่ตลาดไม่สามารถ ทำงานตามกลไกเพื่อนำมาซึ่งการจัดสรร ทรัพยากรที่มีประสิทธิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 4.3 ความล้มเหลวของตลาด (Market Failure) ความล้มเหลวของตลาด (Market Failure) หมายถึง การที่ตลาดไม่สามารถ ทำงานตามกลไกเพื่อนำมาซึ่งการจัดสรร ทรัพยากรที่มีประสิทธิ - ภาพได้ หรือ สถานการณ์การที่ตลาดไม่อาจนำมาซึ่ง ความต้องการของสาธารณะได้ ( ได้สินค้า ในปริมาณที่ต้องการและในราคาที่ถูกต้อง ) เช่น ราคาต่ำหรือสูงเกินไป สาเหตุของความล้มเหลวของตลาด – โครงสร้างของตลาด ( ท market structure) ที่ เบี่ยงเบนไปจากตลาดแข่งขันสมบูรณ์ – การทำงานของตลาดไม่สามารถสะท้อนต้นทุน หรือผลประโยชน์ที่แท้จริงของทรัพยากรจาก ผลกระทบต่อภายนอก (externalities)

3 ผลของความล้มเหลวของ ตลาด การจัดสรรทรัพยากรขาดประสิทธิภาพ – สินค้าราคาแพงและมีปริมาณน้อยกว่าที่ควร จะเป็น – ใช้ทรัพยากรมากเกินไป – ทรัพยากรเสื่อม โทรม – เกิดอันตรายต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม – กิจกรรมที่เป็นประโยชน์มีน้อยกว่าความ ต้องการของสังคม รัฐบาลต้องเข้ามาแก้ไขโดยการดำเนิน นโยบายเพื่อลดหรือขจัดผลกระทบ

4 การแทรกแซงของรัฐเพื่อแก้ไข ความล้มเหลวของตลาด การแทรกแซงราคาหรือการควบคุมราคา กฎระเบียบการป้องกันการผูกขาด นโยบายการส่งเสริมการแข่งขัน การใช้นโยบายภาษีต่อกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อ ภายนอกในทางลบ เช่น ภาษีน้ำเสีย ภาษี สารเคมี ภาษีกำไรจากการผู้ขาด เป็นต้น การสนับสนุนกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อ สาธารณะ เช่น การจัดให้มีสินค้าสาธารณะ การ ให้ความช่วยเหลือหรือสิทธิพิเศษ เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt 4.3 ความล้มเหลวของตลาด (Market Failure) ความล้มเหลวของตลาด (Market Failure) หมายถึง การที่ตลาดไม่สามารถ ทำงานตามกลไกเพื่อนำมาซึ่งการจัดสรร ทรัพยากรที่มีประสิทธิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google