งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เนื้อที่ถือครองการเกษตร ปี 2546 - การจัดทำสำมะโนการเกษตรในปี 2546 นี้ เป็นครั้งที่ 5 - พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยในปี เพาะปลูก 2545/2546 ได้แก่ ข้าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เนื้อที่ถือครองการเกษตร ปี 2546 - การจัดทำสำมะโนการเกษตรในปี 2546 นี้ เป็นครั้งที่ 5 - พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยในปี เพาะปลูก 2545/2546 ได้แก่ ข้าว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เนื้อที่ถือครองการเกษตร ปี 2546 - การจัดทำสำมะโนการเกษตรในปี 2546 นี้ เป็นครั้งที่ 5 - พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยในปี เพาะปลูก 2545/2546 ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรด ถั่วเหลือง ข้าวฟ่าง ถั่วลิสง และปอแก้ว - เนื้อที่ถือครองทำการเกษตรซึ่งจำแนกเป็น รายภาค

2 ตาราง 1 จำนวนผู้ถือครองและเนื้อที่ถือ ครองทำการเกษตร จำแนกตามภาค พ. ศ. 2546 ตาราง 1 จำนวนผู้ถือครองและเนื้อที่ถือ ครองทำการเกษตร จำแนกตามภาค พ. ศ. 2546 ภาค ผู้ถือครองทำ การเกษตร เนื้อที่ถือครองทำ การเกษตร เนื้อที่ถือ ครอง จำนวนร้อยละ เนื้อที่ ( ไร่ ) ร้อยละ โดยเฉลี่ย ( ไร่ ) ทั้ง ประเ ทศ 5,814,6 79 100.0 112,67 5,37 5 100.019.4 ภาค กลา ง ภาค กลา ง 902,75 9 15.5 21,592,365 19.223.9 ภาคเ หนือ ภาคเ หนือ 1,371,5 81 23.6 25,010,610 22.218.2 ภาค ตอ / น 2,653,3 91 45.6 51,146,307 45.419.3 ภาค ใต้ ภาค ใต้ 886,94 8 15.3 14,926,093 13.216.8 ที่มา : สำมะโนการเกษตร พ. ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

3

4 พื้นที่ชลประทาน ชลประทานในประเทศไทย แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ - ชลประทานขนาดเล็ก - ชลประทานขนาดกลาง - ชลประทานขนาดใหญ่ - นอกจากนี้ ยังมีโครงการต่างๆที่มีลักษณะของ กิจกรรมแบบการชลประทาน ที่สำคัญได้แก่ โครงการ ชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน โครงการขุดลอก หนองน้ำและคลองธรรมชาติ โครงการถ่ายโอนงาน กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการจัดหา น้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและทางชนบท ให้แก่ท้องถิ่น

5 ที่มา : กรมชลประทาน 17823380 9290150 6013658 3863548 36778561

6 สัดส่วนพื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่ ทำการเกษตร ภาค พื้นที่ ชลประ ทาน พื้นที่ทำ การเกษต ร สัดส่วนพื้นที่ ชลประทานต่อพื้นที่ การเกษตร กลาง 1782338 0 215923650.825448255 เหนือ9290150250106100.371448357 ตะวันออก เฉียง เหนือ6013658511463070.11757756 ใต้ 3,863, 548 3,863, 548149260930.258845232 ทั่วประเทศ 3677856 1 11267537 5 0.326411703 ที่มา : จากการคำนวน

7 จำนวนประชากรภาคเกษตร จำนวน ประชากร ( 1,000 คน ) 2542254325442545 254 6 ประชากร ทั้งหมด 61,66 2 61,87 9 62,30 9 62,7 00 64,0 06 ประชากร ภาคเกษตร 36,78 3 36,45 7 35,95 9 35,3 66 n.a. ร้อยละ59.6558.9257.71 56.4 1 ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2546

8 จำนวนประชากรภาคเกษตร ( ต่อ ) จะเห็นได้ว่า จำนวนประชากรภาค การเกษตรมีแนวโน้มที่ลดลงทุกปี แต่ จำนวนประชากรก็ยังมีจำนวนเกิน 50% ของจำนวนประชากรทั้ง ประเทศ แสดงว่า ประชากรภาคการเกษตร ของไทยยังมีจำนวนมาก ดังนั้น จึงควรให้ความสำคัญแก่ภาคการเกษตรไทย ให้มีการพัฒนาและยกระดับ มาตรฐานให้ดีขึ้น

9 ขนาดพื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตร รายภาค เนื้อที่ ( พันไร่ ) เนื้อที่ ( พันไร่ )ภาค2541254225432544 เหนือ28,27528,31328,133 27,98 2 ตะวันออกเฉียง เหนือ 57,42957,94658,004 57,99 9 กลาง25,88325,94125,886 25,89 2 ใต้18,80519,13919,171 19,18 5 ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

10 จำนวนแรงงานเกษตรกรรม จำนวน แรงงาน ( 1,000 คน ) 254 2 254325442545 254 6 Gro wth rate ทั้งหมด 35,5 96 35,9 67 36,3 37 36,7 07 33,7 19 - 0.88 เกษตร 19,8 43 19,6 31 19,3 18 18,5 92 13,9 08 - 7.19 ร้อยละ 55.7 5 54.5 8 53.1 6 51.6 3 41.2 5 - 6.37 ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

11 จำนวนแรงงานเกษตรกรรมเฉลี่ยต่อ ครัวเรือน รายการ ( × 1,000 ) 254225432544 แรงงงาน ภาคเกษตร 19,84319,63119,318 ครัวเรือน เกษตร 5,6685,6875,702 เฉลี่ยต่อ ครัวเรือน 3.503.453.38

12 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศต่อหัว(ณ ราคาต่อปี ) หน่วย : บาทต่อหัว ปีสาขาเกษตร การขยายตัว ( ร้อย ละ ) 253 9 16,10810.49 254 0 16,4562.16 254 1 18,17510.45 254 2 16,386-9.85 254 3 17,1614.73 254 4 18,0084.94 254 5 19,3327.35 ที่มา : จากการคำนวณโดยข้อมูลจาก สศช.

13 ตัวเลข GDP 2543-2547 รายการ 2543 2544 2545 2546 2547 สินค้าเกษตร 259,521 270,158 273,576 300,079 284,549 ภาคอุตสาหกรรม 1,096,168 1,111,457 1,187,809 1,301,121 1,421,136 ภาคบริการ 113,411 118,664 124,045 119,397 133,942 ภาคก่อสร้าง 76,323 76,471 80,608 83,250 93851 รวมทุกภาค 2,988,022 3,048,325 3,206,148 3,414,411 3,618,829 ที่มา : สำนักงานพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ

14 มูลค่าส่งออกสินค้าภาค เกษตรและอุตสาหกรรมปี 2542 - 2546 รายการ 2542 2543 2544 2545 2546 สินค้าเกษตร 555,789 626,286 685,148698,403 804,198 สินค้าอุตสาหกรรม 1,653,675 2,138,066 2,195,315 2,223,306 2,525,817 รวมมูลค่าส่งออก 2,209,458 2,764,352 2,880,463 2,917,709 3,330,006 ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

15 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ต่อหัว ( ณ ราคาประจำปี ) ปี สาขาเกษตร การยายตัว นอกเกษตร การขยายตัว รวม การขยายตัวรวม 2540 16,456 2.16 142,612 - 0.10 77,818 1.46 2541 18,175 10.45 133,663 - 6.28 75,268 -3.28 2542 16,386 -9.85 133,471 - 0.14 75,202 -0.09 2543 17,161 4.73 139,442 4.47 79,563 5.80 2544 18,008 4.94 142,238 2.00 82,393 3.56 2545 19,332 7.35 147,567 3.75 86,813 5.36

16 สินค้าส่งออก 10 อันดับของประเทศไทย ปี 2548 ( ม. ค.- ส. ค.) อันดับ มูลค่า อันดับ มูลค่า 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 288,378.9 2. รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 194,052.2 3. แผงวงจรไฟฟ้า 132,680.4 4. เม็ดพลาสติก 106,384.6 5. ยางพารา 89,205.3 6. เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ 84,376.4 7. เสื้อผ้าสำเร็จรูป 81,679.3 8. อัญมณีและเครื่องประดับ 77,643.6 9. เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 75,339.0 10. เคมีภัณฑ์ 68,428.4 14. ข้าว 60,814.5

17 รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรจำแนก ตามภาค ปี 2543-2547 ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี p ภาคและ จังหวัด 254325442545 254 6 2547 กทม. และ ปริมณฑล 224, 920 232,2 52 232,9 33 241, 100 260,1 95 ภาคกลาง 114, 275 116,2 71 125,8 41 145, 153 162,4 12 ภาค ตะวันออก 151, 513 162,5 29 179,5 29 201, 985 229,8 77 ภาคตะวันตก 58,2 66 61,22 1 65,73 7 71,4 55 78,96 1 ภาคเหนือ 37,5 52 37,97 9 41,93 2 45,3 42 50,73 3 ภาค ตะวันออก / เหนือ 24,2 22 24,77 7 26,74 6 29,2 24 32,09 9 ภาคใต้ 56,2 48 55,76 1 60,57 7 67,3 16 70,76 1

18 แผนภูมิแสดงรายได้เฉลี่ยต่อหัวของ ประชากร เปรียบเทียบแต่ละภาค ตั้งแต่ปี 2543-2547


ดาวน์โหลด ppt เนื้อที่ถือครองการเกษตร ปี 2546 - การจัดทำสำมะโนการเกษตรในปี 2546 นี้ เป็นครั้งที่ 5 - พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยในปี เพาะปลูก 2545/2546 ได้แก่ ข้าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google