งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานและระบบบริหาร โครงการวิจัยของคณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อรรถชัย จินตะเวช ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานและระบบบริหาร โครงการวิจัยของคณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อรรถชัย จินตะเวช ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานและระบบบริหาร โครงการวิจัยของคณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อรรถชัย จินตะเวช ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘

2 ประเด็น ภาพรวมของระบบบริหาร โครงการวิจัย (คน งบประมาณ พัสดุ) ภาพรวมของผู้ได้รับประโยชน์ จากงานวิจัย จะช่วยกันทำงานวิจัยอย่างไร

3 ภาพรวมของระบบ บริหารโครงการวิจัย

4 บุคลากรในวงการวิจัยมีเท่าใด? บุคลากร –คณาจารย์ (107) นักวิชาการเกษตร (43) –ผู้ช่วยวิจัย น.ศ.ช่วยวิจัย –ธุรการ การเงิน พัสดุ บัญชี การตรวจสอบ

5 บุคลากรในวงการวิจัยมีเท่าใด?

6 งบประมาณวิจัยที่ได้รับมีเท่าใด? 0 10 20 30 40 50 ทุนวิจัยมหาวิทยาลัย เงินรายได้คณะฯ/ภาควิชา... ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน... ทุนวิจัยจากแหล่งอื่น... ทุนวิจัยแหล่งต่างประเทศ ทุนวิจัยภาคเอกชน 2547 รวม 195 โครงการ งบประมาณ 83.9 ล้านบาท 2548 รวม 150 โครงการ งบประมาณ 69.9 ล้านบาท แหล่งข้อมูล: AgMIS

7 หน่วยบริหารจัดการโครงการวิจัยมีกี่หน่วย? หน่วยบริหารจัดการ หน่วยย่อย การเงิน-พัสดุ- บัญชีบุคลากรธุรการ งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง (รศ. ดร. บัณฑูรย์)  แม่เหยีะ (ผอ. นิวัต อิ่มอ่อง)  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาลำไย หริภูญชัย (ผศ. ดร. สุรินทร์)  ภาควิชา 8 ภาควิชา  สำนักงานเกษตรที่สูง  CMUPN Lab (ศ.ดร. เบญจพรรณ) ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ (ผศ.ดร.พิทยา)  ศูนย์เรียนรู้ชุมชน (อ.วราภา)  ศูนย์ตลาดล่วงหน้า (ดร. กมล) ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ (รศ. เพทาย)    ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร สถาบันวิทย์/เทคโน สถานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว โครงการบ้านไร่ โครงการหลวง ICRAF (CGIAR) UPLANDS (Germany) ATRACT (JICA)  EU

8 โครงการวิจัยบริหารจัดการที่หน่วยใด? 195=83.9 150=69.91 23=8.24 31=14.31 0 50 100 150 200 250 2547 2548 หน่วยต่าง ๆ งานวิจัยฯ 1 หน. งาน (วิไลพร) 1 พนง. ม.ช. (ลลิตตา) 1 ลูกจ้างประจำ (ทวี) 1 ลูกจ้างชั่วคราว (นพวรรณ) 2 การเงินงบประมาณ (วราคณาง) 2 การเงินรายได้ (สายฝน หน่อย) 1 คอมพิวเตอร์ (มานพ) แหล่งข้อมูล: AgMIS & งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

9 เงินบำรุงสถาบันมีอะไรบ้าง? แบ่งอย่างไร? กองทุนวิจัย : คณะฯ : ภาควิชา 30% : 40% : 30% ประเภท –พิเศษ ก และ พิเศษ ข (สกว.) เป็นเงินรายได้ใน ปี 2547 –Overhead (แหล่งอื่น) เป็นเงินรายได้

10 รายรับ-จ่ายของเงินบำรุงสถาบันมีมากน้อย? 0.00 0.5 1.01.0 1.51.5 2.02.0 2.52.5 2545254625472548 รายรับสะสม รายจ่ายสะสม ล้านบาท 331,204.89 314,040.00 754,861.92 705,680.00 383,821.45 557,761.00 640,530.51 625,248.00

11 เงินบำรุงสถาบันมีอะไรบ้าง? แบ่งอย่างไร? จ่ายอะไร? 2545รายรับรายจ่าย Overhead135,143.40 เงินพิเศษ ก (คณะฯ)196,061.49 เงินเดือน/ค่าจ้าง งานวิจัยฯ214,040.00 หมวดอุดหนุนงานวิจัย100,000.00 331,204.89314,040.00

12 เงินบำรุงสถาบันมีอะไรบ้าง? แบ่งอย่างไร? จ่ายอะไร? 2546รายรับรายจ่าย Overhead362,050.60 เงินพิเศษ ก (คณะฯ)392,811.32358,720.00 เงินเดือน/ค่าจ้าง งานวิจัยฯ246,960.00 หมวดอุดหนุนงานวิจัย100,000.00 754,861.92705,680.00

13 เงินบำรุงสถาบันมีอะไรบ้าง? แบ่งอย่างไร? จ่ายอะไร? 2547รายรับรายจ่าย Overhead303,420.20 เงินพิเศษ ก (คณะฯ)80,410.25 เงินเดือน/ค่าจ้าง งานวิจัยฯ257,761.00 หมวดอุดหนุนงานวิจัย300,000.00 383,821.45557,761.00

14 เงินบำรุงสถาบันมีอะไรบ้าง? แบ่งอย่างไร? จ่ายอะไร? 2548รายรับรายจ่าย Overhead355,643.76 เงินพิเศษ ก (คณะฯ)284,886.75 เงินเดือน/ค่าจ้าง งานวิจัยฯ325,248.00 หมวดอุดหนุนงานวิจัย300,000.00 640,530.51625,248.00

15 อุปกรณ์ ครุภัณฑ์วิจัย? อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ –Lab กลาง >> รองสุชน

16 ภาพรวมของผู้ได้รับ ประโยชน์จาก งานวิจัย

17 ภายใต้นามของคณะเกษตรศาสตร์ โดยตรง คณาจารย์ บุคลากรของเรา แหล่งทุน โดยอ้อม นักศึกษา เกษตรกร อุตสาหกรรม เกษตร

18 จะช่วยกันทำงานวิจัย อย่างไรภายใต้การ เปลี่ยนแปลงที่มีอย่าง ต่อเนื่อง

19 จะช่วยกันทำงานวิจัย ภายใต้นามของคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อการเรียนการสอน ต่อนักศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกร เพื่อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเกษตร เอกชน ทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อสนองนโยบายภาครัฐ เพื่อความก้าวหน้าด้านองค์ความรู้ในสาขาวิชา เพื่อตำแหน่งทางวิชาการ

20 ภายใต้นามของคณะเกษตรศาสตร์ เพราะมีความอยากรู้ อยากเห็นตามหลักของ วิทยาศาสตร์เกษตรที่ได้รับรู้และร่ำเรียนมา เพราะอยากมีส่วนร่วมในการสร้างสรรวงการเกษตร ของบ้านเราให้ยั่งยืน แต่เริ่มยากมากขึ้น โดยเฉพาะในวงการเกษตร ทำ ให้เราต้องร่วมมือกันและทำงานอย่างเป็นระบบมาก กว่าเดิม จะโยงถึง TOR ของคณะฯ และบุคลากรอย่างไร จะช่วยกันทำงานวิจัย

21 สังคมการเรียนรู้ อนุรักษ์-พัฒนาภูมิ ปัญญา สุขภาวะ มั่งคงของชีวิต-สังคม ผู้สูงอายุ กทม. ระดับประเทศ ที่ดิน น้ำ/สาธารณูปโภค ราคาผลผลิต บริหารจัดการตลาด แปรรูป ระดับชุมชน บริหารจัดการองค์ ความรู้-ภูมิปัญญา การตัดสินใจ โดยท้องถิ่น ระดับบุคคล เข้าถึงการเรียนรู้-ทุน เศรษฐกิจพอเพียง โดยการปรับโครงสร้าง ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว-บริการ-การค้า การเงิน/คลัง วิท-เทคโน-วิจัย-นวัตกรรม Logistics โครงสร้างพื้นฐาน รัฐวิสาหกิจ ความสามารถในการดำเนิน ยุทธศาสตร์ของชาติ นโยบายเชิงรุก ความสัมพันธ์ นานาชาติ บทบาทไทยในเวที โลก-พหุภาคี เศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ ทูตเพื่อประชาขน ๖. การพัฒนากฏหมาย ปรับปรุงกฏหมาย ปปท. กระบวนการยุติธรรม ธรรมาภิบาลในเอกชน+สังคม ระบบราชการ ๗. ส่งเสริม ปชต. + กระบวนการประชาสังคม ปชต. แบบมีส่วนร่วมใหเข้มแข็ง สิทธิมนุษยชนในเป็นสากล กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ๘. การรักษาความมั่งคงของรัฐ สถาบันพระมหากัษตริย์ | ป้องกันประเทศ | ความมั่นคงของรัฐ ๑. ความยากจน ๒. พัฒนาคน-สังคม ๓. โครงสร้าง เศรษฐกิจให้สมดุล+ แข่งขันได้ ๕. การต่างประเทศ สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์ การฟื้นฟูดินและความเหมาะสมในการใช้สภาพพื้นที่ จัดการน้ำอย่างเป็นระบบ การจัดการร่วมกับเอกชนและชุมชน ความหลากหลายทางชีวภาพ การควบคุมมลพิษ ๔.จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเตือนภัยด้านต่าง ๆ ธรรมชาติ เศรษฐกิจ การคลัง คน สัตว์ โรคแมลง ฯลฯ ๙.การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตของโลก นโยบายของรัฐแถลงต่อรัฐสภา วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘

22 นโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ม.ช. เป็นแหล่งรวมผู้รู้ องค์ความรู้ นักศึกษา ระบบงานที่ดี งบประมาณมิใช่การแบ่งเงินให้แก่ศูนย์วิจัยและ โครงการวิจัย แต่เป็นเครื่องมือและตัวขับเคลื่อนหนึ่งให้ ทิศทางการวิจัยบรรลุเป้าหมาย มีประโยชน์ต่อการเรียน การสอน และการสร้างองค์ความรู้ ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ระบบ GFMIS และ 3D ระบบ AgMIS และ TOR&JA

23 แหล่งข้อมูล: เยาวลักษณ์ วิริยะพงศ์ ผอ. กองแผนงาน, ม.ช. (ไม่มีวันที่)

24

25

26

27

28 นโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของ ม.ช. ภายใต้นามของคณะเกษตรศาสตร์ เราเห็นว่าจะมีส่วนอย่างไร เท่าใด? บุคลากรส่วนอื่นของ ม.ช. จะเห็นว่าเราเป็น ส่วนหนึ่งอย่างไร เท่าใด? นักศึกษาของเราจะเรียนรู้อะไร? เกษตรกรและระบบเกษตรภาคเหนือ ของ ไทย ของนานาชาติจะทราบว่าเรามีบทบาท อะไร?

29 สรุป มีจุดให้บริหารโครงการวิจัย หลากหลาย มีงานวิจัยต่อเนื่อง มีผู้ได้รับประโยชน์จากงานวิจัย หลากหลาย (คณาจารย์ แหล่งทุน ผู้ช่วยวิจัย นักศึกษา เกษตรกร)

30 สรุป: ขอความร่วมมือ ในการกรอกข้อมูลลงในระบบ MIS และ TOR&JA ส่งเอกสารโครงการหรือสัญญา โครงการไปยังงานวิจัยและวิเทศ สัมพันธ์ หรือ หน่วยที่ช่วยบริหาร จัดการโครงการ

31 สรุป ขอวิงวอนและขอความร่วมมือช่วยกัน สร้าง (ตกลง) ระบบบริหารงานวิจัย (วัฒนธรรมสาธารณะของวงการวิจัย เกษตร) ให้ก่อเกิดการสะสมองค์ ความรู้ ให้เป็นตัวอย่างที่ดี มี ผลประโยชน์ตกสู่บุคคลเป้าหมาย (เกษตรกร คณาจารย์ นักศึกษา แหล่งทุน)

32 จบแล้วครับ สนุก สุขดี ภูมิใจและยินดีที่ได้ ร่วมงานกัน ขอบคุณ Chicken Soup for the Teacher's Soul: Stories to Open the Hearts and Rekindle the Spirit of Educators Chicken Soup for the Teacher's Soul: Stories to Open the Hearts and Rekindle the Spirit of Educators by Jack CanfieldJack Canfield


ดาวน์โหลด ppt งานและระบบบริหาร โครงการวิจัยของคณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อรรถชัย จินตะเวช ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google