งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิจัยเพื่อชุมชน : การ ประเมินและถ่ายทอด เทคโนโลยีเกษตรยั่งยืน โดย พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ ภาควิชาพืชไร่ และศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะ เกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิจัยเพื่อชุมชน : การ ประเมินและถ่ายทอด เทคโนโลยีเกษตรยั่งยืน โดย พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ ภาควิชาพืชไร่ และศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะ เกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิจัยเพื่อชุมชน : การ ประเมินและถ่ายทอด เทคโนโลยีเกษตรยั่งยืน โดย พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ ภาควิชาพืชไร่ และศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะ เกษตรศาสตร์ ม. เชียงใหม่

2

3 ระดับ ผู้กำหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติการ ชุมชน

4 หน่วยปฏิบัติงาน ภาคเหนือตอนบน สำนักพัฒนาส่งเสริมการเกษตร เขตที่ 6 สำนักวิจัยและพัฒนาเกษตรเขตที่ 1 เชียงใหม่ เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ ศูนย์ส่งเสริมและถ่ายทอด เทคโนโลยี ประจำตำบล TTC หน่วยเกษตรเคลื่อนที่ Mobile Unit (MU) ประจำเขตเลือกตั้ง ( เกษตร ประมง ปศุสัตว์ พัฒนา ที่ดิน ป่าไม้ )

5 กระบวนการทำงานระดับ ชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน คัดเลือกและวิเคราะห์พื้นที่ เป้าหมาย : - ระบบการผลิตในแต่ละสภาพนิเวศน์ - ประเด็นความไม่ยั่งยืน - ตัวชี้วัดความไม่ยั่งยืน กำหนดทางเลือกใหม่และ แผนปฏิบัติงาน การดำเนินงาน การประเมินผล - การสะท้อนกลับของ เกษตรกร - การปรับตัวและสร้างนวตก รรมใหม่ ของเกษตรกร - ข้อมูลเชิงพื้นที่ และเวลา - บทบาทของผู้รู้ ท้องถิ่น - กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง - การจัดลำดับ ความสำคัญ - กระบวน FSR, FFS

6 สิ่งที่เข้าไปปรับเปลี่ยนหรือ เสริมสร้างศักยภาพ มีผลต่อความยั่งยืน ใช้ประโยชน์และทรัพยากรจาก องค์ความรู้ท้องถิ่น เพิ่มรายได้ สร้างงานและสร้าง ความเป็นธรรม สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพ ชุมชน เพิ่มขีดความสามารถการผลิตและ ความมั่นคงทางอาหาร อื่นๆ

7 การพัฒนาวิธีการอย่าง ต่อเนื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู้ การกำหนดเกณฑ์และพัฒนา ตัวชี้วัด การวิเคราะห์ผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์บทบาทชาย หญิง การจัดลำดับความสำคัญ การวิเคราะห์ส่วนได้ส่วนเสีย การจัดระบบองค์ความรู้พื้นบ้าน การมีส่วนร่วมของเกษตรกรใน การปรับปรุงพันธุ์พืช อื่นๆ

8 การประเมินเทคโนโลยี พัฒนาขีดความสามารถในการประเมินผลกระทบที่ระดับต่างๆ เช่น ท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ นานาประเทศ ตัวอย่าง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความ ปลอดภัยด้านอาหาร ซึ่งมีผล ต่อ การส่งออก เกษตรกับการอนุรักษ์ความ หลากหลายทางชีวภาพ สิทธิบัตรทางปัญญา

9 ผู้ใช้ผลงาน ผู้กำหนดนโยบาย นักวิจัย นักส่งเสริม และ นักพัฒนา กลุ่มเกษตรกร องค์กรท้องถิ่น

10 ตัวอย่างการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่นาลุ่ม


ดาวน์โหลด ppt วิจัยเพื่อชุมชน : การ ประเมินและถ่ายทอด เทคโนโลยีเกษตรยั่งยืน โดย พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ ภาควิชาพืชไร่ และศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะ เกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google