งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิจัยเพื่อชุมชน : การประเมินและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรยั่งยืน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิจัยเพื่อชุมชน : การประเมินและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรยั่งยืน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิจัยเพื่อชุมชน : การประเมินและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรยั่งยืน
โดย พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ ภาควิชาพืชไร่ และศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ม. เชียงใหม่

2

3 ระดับ ผู้กำหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติการ ชุมชน

4 หน่วยปฏิบัติงานภาคเหนือตอนบน
สำนักพัฒนาส่งเสริมการเกษตรเขตที่ 6 สำนักวิจัยและพัฒนาเกษตรเขตที่ 1 เชียงใหม่ เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ ศูนย์ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำตำบล TTC หน่วยเกษตรเคลื่อนที่ Mobile Unit (MU)ประจำเขตเลือกตั้ง (เกษตร ประมง ปศุสัตว์ พัฒนาที่ดิน ป่าไม้)

5 กระบวนการทำงานระดับชุมชน
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน คัดเลือกและวิเคราะห์พื้นที่เป้าหมาย: - ระบบการผลิตในแต่ละสภาพนิเวศน์ ประเด็นความไม่ยั่งยืน ตัวชี้วัดความไม่ยั่งยืน กำหนดทางเลือกใหม่และแผนปฏิบัติงาน การดำเนินงาน การประเมินผล การสะท้อนกลับของเกษตรกร การปรับตัวและสร้างนวตกรรมใหม่ ของเกษตรกร ข้อมูลเชิงพื้นที่และเวลา บทบาทของผู้รู้ท้องถิ่น กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง การจัดลำดับความสำคัญ กระบวน FSR, FFS

6 สิ่งที่เข้าไปปรับเปลี่ยนหรือเสริมสร้างศักยภาพ
มีผลต่อความยั่งยืน ใช้ประโยชน์และทรัพยากรจากองค์ความรู้ท้องถิ่น เพิ่มรายได้ สร้างงานและสร้างความเป็นธรรม สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน เพิ่มขีดความสามารถการผลิตและความมั่นคงทางอาหาร อื่นๆ

7 การพัฒนาวิธีการอย่างต่อเนื่อง
การจัดกระบวนการเรียนรู้ การกำหนดเกณฑ์และพัฒนาตัวชี้วัด การวิเคราะห์ผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์บทบาทชาย หญิง การจัดลำดับความสำคัญ การวิเคราะห์ส่วนได้ส่วนเสีย การจัดระบบองค์ความรู้พื้นบ้าน การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการปรับปรุงพันธุ์พืช อื่นๆ

8 การประเมินเทคโนโลยี พัฒนาขีดความสามารถในการประเมินผลกระทบที่ระดับต่างๆ
เช่น ท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ นานาประเทศ ตัวอย่าง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านอาหาร ซึ่งมีผล ต่อการส่งออก เกษตรกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ สิทธิบัตรทางปัญญา

9 ผู้ใช้ผลงาน ผู้กำหนดนโยบาย นักวิจัย นักส่งเสริม และ นักพัฒนา
กลุ่มเกษตรกร องค์กรท้องถิ่น

10 ตัวอย่างการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่นาลุ่ม


ดาวน์โหลด ppt วิจัยเพื่อชุมชน : การประเมินและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรยั่งยืน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google