งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

29 March 05Why Baldrige เสนอคุณค่าเพิ่ม เพื่อเริ่มทำ เกณฑ์บัลดริจการศึกษา : เสนอคุณค่าเพิ่ม เพื่อเริ่มทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "29 March 05Why Baldrige เสนอคุณค่าเพิ่ม เพื่อเริ่มทำ เกณฑ์บัลดริจการศึกษา : เสนอคุณค่าเพิ่ม เพื่อเริ่มทำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 29 March 05Why Baldrige เสนอคุณค่าเพิ่ม เพื่อเริ่มทำ เกณฑ์บัลดริจการศึกษา : เสนอคุณค่าเพิ่ม เพื่อเริ่มทำ

2 29 March 05Why Baldrige ถ้ารู้สึกว่า … ต้องหา เครื่องมือใหม่ เพราะว่าที่มี อยู่เดิม ท้าทาย น้อย ไป !!!

3 29 March 05Why Baldrige ความเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบ ภาวะผู้นำ การเน้นการเรียนรู้ของ ‘คน’ ใน องค์กร การเน้นผลลัพธ์เป็นสำคัญ ถ้าเห็นว่าสิ่งที่ทำ อาจไม่ เข้มข้น หรือยัง เน้นไม่พอ ?

4 29 March 05Why Baldrige ถ้าเห็นว่าเกณฑ์บัลด ริจจะช่วยในเรื่อง กรอบในการทำ benchmarking ให้มีการพัฒนาคุณค่าที่ดีขึ้นอย่าง ต่อเนื่องให้กับผู้เรียน และผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ที่จะส่งผลถึง คุณภาพ ปรับปรุงประสิทธิผลและ ความสามารถโดยรวมขององค์กร นำไปสู่การเรียนรู้ของแต่ละบุคคล และองค์กร

5 29 March 05Why Baldrige เปิดเสรี “ ทางเลือก ” เปิดโลก “ วิชาการ ” เปิดตาม “ บริบท ”

6 29 March 05Why Baldrige ฐาน ‘ กระบวนการ ’ มั่นคง มุ่งตรง “ ผลลัพธ์ ”

7 29 March 05Why Baldrige เริ่มที่โครงร่าง องค์กร

8 29 March 05Why Baldrige สานต่อ จากสิ่ง ที่ทำ มาแล้ว Strategic Plan งาน QA การพัฒนาบุคลากร

9 29 March 05Why Baldrige ภาย ใน ภาวะผู้นำ การตกลงร่วม ทรัพยากร ( เงิน & เวลา ) การวางทีมงาน การวางแผนระยะ กลางและยาว ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

10 29 March 05Why Baldrige การมุ่งเน้นในทาง เดียวกัน การบูรณาการ

11 29 March 05Why Baldrige ภายน อก บารมีผู้ประสานการ ทำงานภาพรวม รัศมีของผู้นำองค์กร ความร่วมมือระหว่างการ ทำ benchmarking การปรับปรุงหลังจบ กระบวนการ

12 29 March 05Why Baldrige การเรียนรู้

13 29 March 05Why Baldrige 1. กำหนดเรื่องที่จะทำ Benchmarking 2. กำหนดผู้ที่ต้องการเปรียบเทียบด้วย 3. กำหนดวิธีการเก็บข้อมูล และเก็บข้อมูล 4. วิเคราะห์ความแตกต่าง (Gap) ปัจจุบัน 5. ประมาณแนวโน้มความแตกต่างในอนาคต 6. สื่อผลของการวิเคราะห์ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ 7. จัดตั้งเป้าหมาย ( Functional Goals) 8. จัดทำแผนปฏิบัติการ 9. นำไปปฏิบัติจริงและติดตามผล 10. ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติ การบูรณาการการวิเคราะห์การวางแผน


ดาวน์โหลด ppt 29 March 05Why Baldrige เสนอคุณค่าเพิ่ม เพื่อเริ่มทำ เกณฑ์บัลดริจการศึกษา : เสนอคุณค่าเพิ่ม เพื่อเริ่มทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google