งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
งานวิจัยในรอบ 3 ปี

2 หมวดวิชาการ ธุรกิจเกษตร เศรษฐกิจการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และ การพัฒนา

3 ธุรกิจเกษตร การพัฒนานักวิจัยและการวิจัยเชิงปฏิบัติการไตรภาคีเพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชนระยะที่ 1: ภาคเหนือตอนบน งานวิจัยผลิตภัณฑ์ OTOP บ่มเพาะนวัตกรรมเกษตรภาคเหนือ: ผ้าใยกัญชง สุราพื้นบ้าน น้ำพริก ทอผ้าไทลื้อ

4 ธุรกิจและเศรษฐกิจการเกษตร: ลำไย
การพัฒนาขีดความสามารถในธุรกิจลำไย การศึกษาและกำหนดเขตการผลิตลำไยที่มีคุณภาพสูง การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตลำไยปลอดสารภายใต้ระบบการผลิตที่ลดต้นทุนและได้คุณภาพ ผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมของการจัดการระบบการผลิตลำไย GAP ความเป็นไปได้ในการนำลำไยเข้าสู่ตลาดล่วงหน้าเกษตร

5 เศรษฐกิจการเกษตร การเพิ่มคุณภาพการสีข้าวโดยการใช้จุลธาตุ และการศึกษาระดับต้นแบบการกำหนดราคารับซื้อข้าวเปลือกโดยพิจารณาจากคุณภาพข้าว การวางแผนกลยุทธ์สินค้าเกษตร การพัฒนาความร่วมมือในการสนับสนุนการปลูกหญ้าแพงโกล่าเป็นอาชีพทางเลือกแก่เกษตรกรในจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่

6 เศรษฐกิจการเกษตร ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีส่วนร่วม
การตลาดไม้ผล กองทุนหมู่บ้าน

7 ทรัพยากรธรรมชาติ และ การพัฒนา
สิทธิการใช้และการประเมินมูลค่าทรัพยากรน้ำ การพัฒนาที่สูงอย่างยั่งยืน การจัดการทรัพยากรน้ำอย่างผสมผสาน ระบบสนับสนุนการวางแผนฯ : ประสิทธิภาพการใช้ที่ดินและน้ำ

8 ทรัพยากรธรรมชาติ และ การพัฒนา
การติดตามและประเมินผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในเขตชลประทานและแหล่งน้ำธรรมชาติ การพัฒนาดัชนีชี้ผลสำเร็จและมาตรฐานบริการด้านชลประทาน การจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนรวม

9 มีการเชื่อมโยงระหว่างการวิจัย และ บริการวิชาการ
Highlights มีการเชื่อมโยงระหว่างการวิจัย และ บริการวิชาการ การนำไปใช้ประโยชน์ การทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมพัฒนาชุมชน กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน มีการเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาฯ และ ศูนย์วิจัยต่างๆ

10 แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) สภาวิจัยแห่งชาติ
DFG (โครงการ Uplands) สำนักงานเกษตรที่สูง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) อื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google