งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชา เศรษฐศาสตร์ เกษตร งานวิจัยในรอบ 3 ปี. หมวด วิชาการ ธุรกิจเกษตร ธุรกิจเกษตร เศรษฐกิจการเกษตร เศรษฐกิจการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และ การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชา เศรษฐศาสตร์ เกษตร งานวิจัยในรอบ 3 ปี. หมวด วิชาการ ธุรกิจเกษตร ธุรกิจเกษตร เศรษฐกิจการเกษตร เศรษฐกิจการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และ การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชา เศรษฐศาสตร์ เกษตร งานวิจัยในรอบ 3 ปี

2 หมวด วิชาการ ธุรกิจเกษตร ธุรกิจเกษตร เศรษฐกิจการเกษตร เศรษฐกิจการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และ การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ และ การพัฒนา

3 ธุรกิจ เกษตร การพัฒนานักวิจัยและการวิจัยเชิง ปฏิบัติการไตรภาคีเพื่อยกระดับ วิสาหกิจชุมชนระยะที่ 1: ภาคเหนือ ตอนบน งานวิจัยผลิตภัณฑ์ OTOP บ่มเพาะนวัตกรรมเกษตรภาคเหนือ : ผ้าใยกัญชง สุราพื้นบ้าน น้ำพริก ทอ ผ้าไทลื้อ

4 ธุรกิจและเศรษฐกิจ การเกษตร : ลำไย การพัฒนาขีดความสามารถในธุรกิจ ลำไย การศึกษาและกำหนดเขตการผลิต ลำไยที่มีคุณภาพสูง การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิต ลำไยปลอดสารภายใต้ระบบการผลิตที่ ลดต้นทุนและได้คุณภาพ ผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมของการ จัดการระบบการผลิตลำไย GAP ความเป็นไปได้ในการนำลำไยเข้าสู่ ตลาดล่วงหน้าเกษตร

5 เศรษฐกิจ การเกษตร การเพิ่มคุณภาพการสีข้าวโดยการ ใช้จุลธาตุ และการศึกษาระดับ ต้นแบบการกำหนดราคารับซื้อ ข้าวเปลือกโดยพิจารณาจาก คุณภาพข้าว การวางแผนกลยุทธ์สินค้าเกษตร การพัฒนาความร่วมมือในการ สนับสนุนการปลูกหญ้าแพงโกล่า เป็นอาชีพทางเลือกแก่เกษตรกรใน จังหวัดลำพูนและเชียงใหม่

6 ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความ ยากจนแบบมีส่วนร่วม การตลาดไม้ผล กองทุนหมู่บ้าน เศรษฐกิจ การเกษตร

7 ทรัพยากรธรรมชาติ และ การพัฒนา สิทธิการใช้และการประเมินมูลค่า ทรัพยากรน้ำ การพัฒนาที่สูงอย่างยั่งยืน การจัดการทรัพยากรน้ำอย่าง ผสมผสาน ระบบสนับสนุนการวางแผนฯ : ประสิทธิภาพการใช้ที่ดินและน้ำ

8 การติดตามและประเมินผลโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในเขต ชลประทานและแหล่งน้ำธรรมชาติ การพัฒนาดัชนีชี้ผลสำเร็จและ มาตรฐานบริการด้านชลประทาน การจัดการชลประทานโดย เกษตรกรมีส่วนรวม ทรัพยากรธรรมชาติ และ การพัฒนา

9 Highlights มีการเชื่อมโยงระหว่างการวิจัย และ บริการวิชาการ การนำไปใช้ประโยชน์ การทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมพัฒนาชุมชน กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน มีการเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาฯ และ ศูนย์วิจัยต่างๆ

10 แหล่ง ทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ วิจัย ( สกว ) สภาวิจัยแห่งชาติ DFG ( โครงการ Uplands ) สำนักงานเกษตรที่สูง สำนักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษา ( สกอ.) อื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชา เศรษฐศาสตร์ เกษตร งานวิจัยในรอบ 3 ปี. หมวด วิชาการ ธุรกิจเกษตร ธุรกิจเกษตร เศรษฐกิจการเกษตร เศรษฐกิจการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และ การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google