งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวิจัยของภาควิชา กีฏวิทยา. งานวิจัย ปี 2547- 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวิจัยของภาควิชา กีฏวิทยา. งานวิจัย ปี 2547- 2548."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวิจัยของภาควิชา กีฏวิทยา

2 งานวิจัย ปี 2547- 2548

3 โครงการวิจัย ( แบ่งตามกลุ่ม งาน ) 1. โครงการวิจัยพัฒนาการ ผลิตผงไหมเชิง อุตสาหกรรมและพัฒนา เป็นผลิตภัณฑ์ 2. อนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมไหม เพื่อการ ใช้ประโยชน์ 3. วิจัยและพัฒนาน้ำผึ้งและ กระบวนการผลิต 4. วิจัยและพัฒนากระบวนการ ผลิตน้ำผึ้ง 5. การยกระดับผลิตภัณฑ์ อาหารจากผึ้งสู่ OTOP สู่ SMEs และสู่ ตลาดโลก 6. ยากำจัดไรศัตรูผึ้ง 7. การผลิตพรอพอรีส 1. แมลงอุตสาหกรรม (41%) ชื่อโครงการ

4 โครงการวิจัย ( แบ่งตามกลุ่ม งาน ) 1. การควบคุมเพลี้ยหอยศัตรู ลำไยโดยชีววิธี ในภาคเหนือของประเทศ ไทย 2. การสร้างฐานข้อมูลลำไย และส้ม 3. ฤดูกาลแพร่กระจายของ ประชากรเพลี้ย ไก่แจ้ส้มบนต้นส้มใน จังหวัดเชียงใหม่ และการป้องกันกำจัด 4. ชนิดของเพลี้ยอ่อนพาหะ นำทริสเตซ่า ไวรัสและจำนวนประชากร ที่พบบนต้น ส้มในจังหวัดเชียงใหม่ 2. แมลงศัตรูไม้ผล ( ลำไย ส้ม ) (24%) ชื่อโครงการ

5 โครงการวิจัย ( แบ่งตามกลุ่ม งาน ) 1. การตรวจสอบการเข้า ทำลายของผีเสื้อ ข้าวเปลือกด้วยเครื่องวัด เสียง 2. การใช้คลื่นเสียง ตรวจสอบระบบการ เจริญเติบโต การเข้า ทำลาย และ พฤติกรรมของด้วงงวง ข้าวโพด 3. Evolution of food niche breadth in bruchid beetles 4. Ecological factors associated with pest status in Callosobruchus (Coleoptera: Bruchidae): high host specificity of non- pests to Cajaninae (Fabaceae) 3. แมลงศัตรูในโรงเก็บ ( หลังเก็บเกี่ยว ) ข้าว, ถั่ว (24 %) ชื่อโครงการ

6 โครงการวิจัย ( แบ่งตามกลุ่ม งาน ) 1. การพัฒนาการใช้สาร สกัดจากพืชเพื่อ ทดแทนการใช้สารเคมี สังเคราะห์ใน การเกษตร 4. สารสกัดจากพืชในการ ควบคุมแมลง (5%) ชื่อโครงการ

7 โครงการวิจัย ( แบ่งตามกลุ่ม งาน ) 1. Head-plug defense in gall aphid 5. อื่นๆ (5%) ชื่อโครงการ

8 สรุปผลงานวิจัยในปี 2547 – 2548

9 งานวิจัย ปี 2549

10 โครงการวิจัย ( แบ่งตามกลุ่ม งาน ) ชื่อโครงการ 1. แมลงอุตสาหกรรม (33%) 1. การจัดการผึ้งพันธุ์ในสวน ลำไย 2. การใช้ผึ้งผสมเกสรมะคา เดเมีย 3. การผลิตผงผึ้งอินทรีย์ 4. โครงการวิจัยพัฒนาผลิต ผงไหมเชิง อุตสาหกรรม และพัฒนา เป็นผลิตภัณฑ์ ( ระยะที่ 2)

11 โครงการวิจัย ( แบ่งตามกลุ่ม งาน ) ชื่อโครงการ 2. แมลงศัตรูไม้ผล (8%) 1. การควบคุมแมลงศัตรู ลำไยระยะ ติดผลด้วยวิธี ผสมผสาน และการ ตรวจสอบปริมาณ สารพิษตกค้าง ของสารเคมีกำจัด แมลงบนผลลำไย หลังเก็บเกี่ยว

12 โครงการวิจัย ( แบ่งตามกลุ่ม งาน ) ชื่อโครงการ 3. แมลงศัตรูในโรงเก็บ (17%) 1. Evolution of food niche breadth in bruchid beetles 2. การประยุกต์ใช้ Microwave, radio frequency แทนการใช้ ยารมหลังการ เก็บเกี่ยว

13 โครงการวิจัย ( แบ่งตามกลุ่ม งาน ) ชื่อโครงการ 4. สารสกัดจากพืช (8%) 1. ประสิทธิภาพของสาร สกัดจากพริก และพริกไทย ในการ ควบคุมโรคและ แมลงศัตรูพืชผักตระกูล กะหล่ำ

14 โครงการวิจัย ( แบ่งตามกลุ่ม งาน ) ชื่อโครงการ 5. การควบคุมศัตรูพืช โดยชีววิธี (17%) 1. การศึกษาชีววิทยาและ การผลิต แมลงตัวเบียน ธรรมชาติสำหรับ ควบคุมแมลงวันหนอน ชอนใบ ศัตรูพืชผักและไม้ ประดับ 2. การถ่ายทอด เทคโนโลยีการผลิต แมลงวันตัวห้ำควบคุม แมลงวัน หนอนชอนใบพืชผัก และไม้ประดับ

15 โครงการวิจัย ( แบ่งตามกลุ่ม งาน ) ชื่อโครงการ 6. อื่น ๆ (17%)1. โครงการอาหาร เชียงใหม่ปลอดภัย : เกษตรปลอดสารพิษ ( พืชผัก ) 2. การถ่ายทอดเทคโนโลยี การใช้สารเคมี กำจัดศัตรูพืชอย่าง ปลอดภัย

16 33% 17 % 8%8% 8%8% สรุปผลงานวิจัยในปี 2549


ดาวน์โหลด ppt งานวิจัยของภาควิชา กีฏวิทยา. งานวิจัย ปี 2547- 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google