งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวิจัยของภาควิชากีฏวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวิจัยของภาควิชากีฏวิทยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวิจัยของภาควิชากีฏวิทยา

2 งานวิจัย ปี

3 โครงการวิจัย (แบ่งตามกลุ่มงาน)
ชื่อโครงการ 1. แมลงอุตสาหกรรม (41%) 1. โครงการวิจัยพัฒนาการผลิตผงไหมเชิง อุตสาหกรรมและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ 2. อนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมไหมเพื่อการ ใช้ประโยชน์ 3. วิจัยและพัฒนาน้ำผึ้งและกระบวนการผลิต 4. วิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตน้ำผึ้ง 5. การยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารจากผึ้งสู่ OTOP สู่ SMEs และสู่ตลาดโลก 6. ยากำจัดไรศัตรูผึ้ง 7. การผลิตพรอพอรีส

4 โครงการวิจัย (แบ่งตามกลุ่มงาน)
ชื่อโครงการ 2. แมลงศัตรูไม้ผล (ลำไย ส้ม) (24%) 1. การควบคุมเพลี้ยหอยศัตรูลำไยโดยชีววิธี ในภาคเหนือของประเทศไทย 2. การสร้างฐานข้อมูลลำไยและส้ม 3. ฤดูกาลแพร่กระจายของประชากรเพลี้ย ไก่แจ้ส้มบนต้นส้มในจังหวัดเชียงใหม่ และการป้องกันกำจัด 4. ชนิดของเพลี้ยอ่อนพาหะนำทริสเตซ่า ไวรัสและจำนวนประชากรที่พบบนต้น ส้มในจังหวัดเชียงใหม่

5 โครงการวิจัย (แบ่งตามกลุ่มงาน)
ชื่อโครงการ 3. แมลงศัตรูในโรงเก็บ (หลังเก็บเกี่ยว) ข้าว , ถั่ว (24 %) 1. การตรวจสอบการเข้าทำลายของผีเสื้อ ข้าวเปลือกด้วยเครื่องวัดเสียง 2. การใช้คลื่นเสียงตรวจสอบระบบการ เจริญเติบโต การเข้าทำลาย และ พฤติกรรมของด้วงงวงข้าวโพด 3. Evolution of food niche breadth in bruchid beetles 4. Ecological factors associated with pest status in Callosobruchus (Coleoptera: Bruchidae): high host specificity of non pests to Cajaninae (Fabaceae)

6 โครงการวิจัย (แบ่งตามกลุ่มงาน)
ชื่อโครงการ 4. สารสกัดจากพืชในการควบคุมแมลง (5%) 1. การพัฒนาการใช้สารสกัดจากพืชเพื่อ ทดแทนการใช้สารเคมีสังเคราะห์ใน การเกษตร

7 โครงการวิจัย (แบ่งตามกลุ่มงาน)
ชื่อโครงการ 5. อื่นๆ (5%) 1. Head-plug defense in gall aphid

8 สรุปผลงานวิจัยในปี 2547 – 2548

9 งานวิจัย ปี 2549

10 โครงการวิจัย (แบ่งตามกลุ่มงาน)
โครงการวิจัย (แบ่งตามกลุ่มงาน) ชื่อโครงการ 1. แมลงอุตสาหกรรม (33%) 1. การจัดการผึ้งพันธุ์ในสวนลำไย 2. การใช้ผึ้งผสมเกสรมะคาเดเมีย 3. การผลิตผงผึ้งอินทรีย์ 4. โครงการวิจัยพัฒนาผลิตผงไหมเชิง อุตสาหกรรม และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ (ระยะที่ 2)

11 โครงการวิจัย (แบ่งตามกลุ่มงาน)
โครงการวิจัย (แบ่งตามกลุ่มงาน) ชื่อโครงการ 2. แมลงศัตรูไม้ผล (8%) 1. การควบคุมแมลงศัตรูลำไยระยะ ติดผลด้วยวิธีผสมผสาน และการ ตรวจสอบปริมาณสารพิษตกค้าง ของสารเคมีกำจัดแมลงบนผลลำไย หลังเก็บเกี่ยว

12 โครงการวิจัย (แบ่งตามกลุ่มงาน)
โครงการวิจัย (แบ่งตามกลุ่มงาน) ชื่อโครงการ 3. แมลงศัตรูในโรงเก็บ (17%) 1. Evolution of food niche breadth in bruchid beetles 2. การประยุกต์ใช้ Microwave, radio frequency แทนการใช้ยารมหลังการ เก็บเกี่ยว

13 โครงการวิจัย (แบ่งตามกลุ่มงาน)
โครงการวิจัย (แบ่งตามกลุ่มงาน) ชื่อโครงการ 4. สารสกัดจากพืช (8%) 1. ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพริก และพริกไทย ในการควบคุมโรคและ แมลงศัตรูพืชผักตระกูลกะหล่ำ

14 โครงการวิจัย (แบ่งตามกลุ่มงาน)
โครงการวิจัย (แบ่งตามกลุ่มงาน) ชื่อโครงการ 5. การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี (17%) 1. การศึกษาชีววิทยาและการผลิต แมลงตัวเบียนธรรมชาติสำหรับ ควบคุมแมลงวันหนอนชอนใบ ศัตรูพืชผักและไม้ประดับ 2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต แมลงวันตัวห้ำควบคุมแมลงวัน หนอนชอนใบพืชผักและไม้ประดับ

15 โครงการวิจัย (แบ่งตามกลุ่มงาน)
โครงการวิจัย (แบ่งตามกลุ่มงาน) ชื่อโครงการ 6. อื่น ๆ (17%) 1. โครงการอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย : เกษตรปลอดสารพิษ (พืชผัก) 2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สารเคมี กำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย

16 สรุปผลงานวิจัยในปี 2549 33% 17% 8%


ดาวน์โหลด ppt งานวิจัยของภาควิชากีฏวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google