งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Networking Devices. 3-1  องค์ประกอบเครือข่าย และประเภทอุปกรณ์  ประเภทเครือข่าย  อุปกรณ์เลเยอร์ 1  อุปกรณ์เลเยอร์ 2  อุปกรณ์เลเยอร์ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Networking Devices. 3-1  องค์ประกอบเครือข่าย และประเภทอุปกรณ์  ประเภทเครือข่าย  อุปกรณ์เลเยอร์ 1  อุปกรณ์เลเยอร์ 2  อุปกรณ์เลเยอร์ 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Networking Devices

2 3-1  องค์ประกอบเครือข่าย และประเภทอุปกรณ์  ประเภทเครือข่าย  อุปกรณ์เลเยอร์ 1  อุปกรณ์เลเยอร์ 2  อุปกรณ์เลเยอร์ 3

3 3-2

4 3-3  แบ่งอุปกรณ์เป็น 2 ประเภท ตามบทบาท บนเครือข่าย  End Device: อุปกรณ์ที่อยู่ปลายทาง ของเครือข่าย สามารถสื่อสารระหว่าง เครือข่ายได้ (L3 ขึ้นไป) เช่น เครื่อง โฮส หรือเราท์เตอร์  Intermediate: อุปกรณ์ที่ช่วยข้อมูล ระหว่าง End Device ในเครือข่าย เดียวกัน มักเป็นอุปกรณ์ L2 (ควบคุม การสื่อสารระหว่าง End Device) เช่น สวิตช์  รูปแบบการเชื่อมต่อโดยทั่วไปในเครือข่าย จึงเป็น End Device > Intermediate > End Device

5 3-4  นิยาม LAN: เครือข่ายส่วนตัว WAN: เครือข่ายสาธารณะ  ลักษณะสื่อ (L1) LAN: ใกล้ และเร็ว WAN: ไกล และช้า  โปรโตคอลถอดรหัสสัญญาณ (L2) LAN: Ethernet WAN: HDLC, PPP, Frame Relay เนื่องจาก L3 เป็นการสื่อสาร ระหว่างเครือข่าย จึงถือว่า LAN และ WAN ไม่มีความ แตกต่างกันตั้งแต่ L3 ขึ้นไป

6 3-5  เกี่ยวข้องกับสัญญาณบนสื่อเท่านั้น ไม่ได้ถอดรหัสสัญญาณขึ้นมาอ่าน  ได้แก่อุปกรณ์ขยายสัญญาณ เช่น Repeater และ Hub  เนื่องจากตามมาตรฐานอีเธอร์เน็ต ใช้สื่อร่วมกันกับทุกอุปกรณ์ในเครือข่าย (Mutiple Access) การใช้อุปกรณ์เหล่านี้จึงทำให้โอกาสสัญญาณชนกัน (Collision) มากขึ้น  ปัจจุบันจึงนิยมใช้ Bridge/Switch แทน เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ L2 ที่ถอดรหัส สัญญาณขึ้นมาอ่านก่อน จึงสามารถแบ่งส่วนของเครือข่ายที่มีโอกาส สัญญาณชนกันได้บนแต่ละอินเตอร์เฟส (Collision Domain)

7 3-6  อุปกรณ์ที่ควบคุมการสื่อสาร “อุปกรณ์ ต่อ อุปกรณ์” (ระหว่าง End Device)  ถอดรหัสสัญญาณขึ้นมาอ่านเฟรมข้อมูล เพื่อดูที่อยู่กายภาพปลายทางเทียบ กับฐานข้อมูลของตนเอง แล้วจึงเลือกส่งเฟรมออกเฉพาะอินเตอร์เฟสที่ ถูกต้อง  ได้แก่ สวิตช์ (LAN Switch, Frame Relay Switch, ATM Switch, etc.) Des MAC xx Which Int? Des MAC xx Which Int? ASIC CAM Des MAC xx Pls send via fa0/10 Fa 0/10

8 3-7  ควบคุมการสื่อสาร “ระหว่างเครือข่าย” (ซับเน็ต/VLAN/LAN/WAN)  ถอดรหัส L3 Header ขึ้นมาอ่านที่อยู่ลอจิคัล (IP Address) ปลายทาง เทียบกับ ฐานข้อมูลเส้นทางที่อยู่ในอุปกรณ์ เพื่อเลือก “เครือข่าย” ที่จะส่งแพ๊กเก็ตข้อมูล ออกไป  หน้าที่ของเราท์เตอร์ กับการรับส่งแพ๊กเก็ต จึงแบ่งเป็น 2 ส่วน  1. เลือกเส้นทางที่ดีที่สุดที่จะไปยังเครือข่ายปลายทาง ( Path Selection ; L3)  2. ดูข้อมูล ARP บนอินเตอร์เฟสที่เลือกไว้ในข้อ 1 เพื่อนำ MAC มาเขียน Frame Header ใหม่ก่อนฟอร์เวิร์ดเฟรมออกไป ( Switching ; L2)  ได้แก่ เราท์เตอร์ และสวิตช์ที่ทำงาน L3

9 3-8  Collision Domain  คือ “ส่วน” ของเครือข่าย ที่สัญญาณข้อมูล (L1) มีโอกาสชนกันได้  ถูกแบ่งได้จากอินเตอร์เฟสของอุปกรณ์ L2 ขึ้นไป  Broadcast Domain  คือ “เครือข่าย” ที่เฟรมข้อมูลแบบ Broadcast ส่งกระจายไปทั่วถึง  ถูกแบ่งได้จากอินเตอร์เฟสของอุปกรณ์ L3 ขึ้นไป หรือจากฟีเจอร์บนอุปกรณ์ L2 เอง (เช่น สวิตช์แบ่ง VLAN) Broadcast Domain = LAN = VLAN = Subnet = Network ตรงที่การจำกัดบริเวณ ด้วย Network ID เดียวกัน


ดาวน์โหลด ppt Networking Devices. 3-1  องค์ประกอบเครือข่าย และประเภทอุปกรณ์  ประเภทเครือข่าย  อุปกรณ์เลเยอร์ 1  อุปกรณ์เลเยอร์ 2  อุปกรณ์เลเยอร์ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google