งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 บทนำ ความรู้พื้นฐานการสื่อสาร ข้อมูล. 1. การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) ความถูกต้องในการส่ง (Delivery) ความถูกต้องของข้อมูล (Accuracy)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 บทนำ ความรู้พื้นฐานการสื่อสาร ข้อมูล. 1. การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) ความถูกต้องในการส่ง (Delivery) ความถูกต้องของข้อมูล (Accuracy)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 บทนำ ความรู้พื้นฐานการสื่อสาร ข้อมูล

2 1. การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) ความถูกต้องในการส่ง (Delivery) ความถูกต้องของข้อมูล (Accuracy) เวลาที่เหมาะสม (Timeliness)

3 องค์ประกอบของการสื่อสาร ข้อมูลข่าวสาร (Message) ผู้ส่ง (Sender) ผู้รับ (Receiver) สื่อที่ใช้ในการส่ง (Medium) โพรโตคอล (Protocol) รูปที่ 1 องค์ประกอบของ การสื่อสาร

4 การสื่อสารแบบซิมเพล็กซ์ (Simplex) หรือการสื่อสารแบบทางเดียว ทิศทางการสื่อสาร สามารถสื่อสารได้ 3 วิธี รูปที่ 2 Simplex

5 การสื่อสารแบบฮาล์ฟดูเพล็กซ์ (Half- Duplex) หรือการสื่อสารแบบทางใด ทางหนึ่ง รูปที่ 3 Half- Duplex

6 การสื่อสารแบบฟูลดูเพล็กซ์ (Full- Duplex) หรือการสื่อสารแบบ สองทิศทาง รูปที่ 4 Full- Duplex

7 2. เครือข่าย (Network) กลุ่มของอุปกรณ์ที่ใช้สื่อสาร ที่ทำ การเชื่อมโยงกันโดยใช้สื่อในการรับส่ง ข้อมูล และในการเชื่อมโยงอุปกรณ์กัน เป็นเครือข่ายนั้น สามารถทำได้ 2 แบบ คือ Point-to-Point Multipoint

8 รูปที่ 5 Point- to-Point

9 รูปที่ 5 Multipoint

10 3. รูปแบบของการเชื่อมโยง เครือข่าย (Topology) รูปที่ 6 Consist of Topology

11 รูปที่ 7 Mesh Topology

12 ข้อดี 1. เนื่องจากไม่ต้องการมีการใช้สื่อร่วมกัน ดังนั้น จึงเป็นการช่วยลดปัญหาของการจราจร (Traffic) ภายในเครือข่ายได้ 2. ถ้าสื่อหรือสายเส้นใดเส้นหนึ่งเสียหาย จะไม่ ส่งผลกระทบกับการทำงานของทั้งระบบ 3. มีความปลอดภัยมาก เนื่องจากเป็นการ เชื่อมโยงแบบจุดต่อจุด ดังนั้นข้อมูลที่ส่งออก ไปจะมีเพียงโหนดที่ต้องการส่งข้อมูลให้เท่านั้น ที่จะได้รับข้อมูล 4. สามารถตรวจสอบความบกพร่องของระบบ ได้ง่าย ข้อเสีย 1. สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในส่วนของสื่อที่ใช้ในการ เชื่อมต่อ และจำนวนของอินพุต / เอาท์พุต พอร์ตที่จะต้องมีมากเท่ากับจำนวนโหนดที่ ต้องการเชื่อมต่อด้วย 2. มีข้อจำกัดในเรื่องการนำไปเชื่อมโยงกับโท โปโลยีแบบอื่นๆ

13 รูปที่ 8 StarTopology

14 ข้อดี 1. ใช้สื่อและพอร์ตในการเชื่อมกันระหว่าง โหนดน้อยกว่าแบบ Mesh 2. ติดตั้งและปรับปรุงแก้ไขได้ง่าย 3. ถ้าสื่อหรือสายเส้นหนึ่งเสียหาย จะไม่ ส่งผลกระทบกับการทำงานของทั้งระบบ 4. สามารถตรวจสอบความบกพร่องของ ระบบได้ง่าย โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ ฮับว่ามีโหนดใดบ้างที่มีปัญหา ข้อเสีย เนื่องจากต้องมีฮับเป็นศูนย์กลางในการ รับส่งข้อมูล ดังนั้นถ้าฮับไม่สามารถทำงาน ได้ จะทำให้ทั้งระบบไม่สามารถใช้งานได้ เช่นกัน

15 รูปที่ 9 Bus Topology

16 ข้อดี 1. สิ้นเปลืองสายน้อยกว่าแบบ Mesh และ Star 2. เมื่อมีการวางแบ็กโบนเรียบร้อยแล้ว การนำ โหนดต่างๆเข้ามาเชื่อมโยงจะกระทำได้ง่าย ข้อเสีย 1. เนื่องจากสัญญาณจะต้องวิ่งผ่านแท็ป ซึ่ง อาจจะลดทอนประสิทธิภาพของสัญญาณลง ไป บ้าง ดังนั้นจึงต้องมีการระมัดระวังใน การควบคุมจำนวนของโหนด และระยะห่าง ระหว่างแท็ป 2. ในการเพิ่มโหนดใหม่ๆเข้าไป อาจจะต้องมี การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแบ็กโบนด้วย

17 รูปที่ 9 Ring Topology

18 ข้อดี 1. ในการเพิ่มหรือลดโหนดจะง่ายเนื่องจากจะมีการ กระทำกับโหนดใกล้เคียงกันเพียง 2 โหนด เท่านั้น 2. ตรวจสอบความผิดพลาดของระบบได้ง่าย เพราะถ้าโหนดใดไม่ได้รับสัญญาณแล้ว ความ ผิดพลาดก็น่าจะเกิดมาโหนดก่อนหน้านี้ ข้อเสีย เมื่อมีโหนดใดโหนดหนึ่งเสียหาย เป็นไปได้ว่า ทั้งระบบอาจจะใช้งานไม่ได้ ( แก้ได้โดยการทำ เป็น dual ring)

19 4. ประเภทของเครือข่าย รูปที่ 10 Network

20 Local Area Network : LAN รูปที่ 11.1 Single- building LAN

21 รูปที่ 11.2 Multiple- building LAN

22 Metropolitan-Area Network: MAN รูปที่ 12 รูปที่ 12 Metropolitan Area Network (MAN)

23 Wide Area Network: WAN รูปที่ 13 WAN

24 History an Internet 1960 : Advance Research Project Agency: ARPA 1967 : ARPANET (IMP) 1969 : Network Control Protocol (NCP) 1972 – Present : Transmission Control Protocol (TCP) and Internetworking Protocol (IP) 5. Internet รูปที่ 14 Internet today

25 6. Protocols and Standards Protocols Standards Standards Organizations Internet Standards

26 Syntax หมายถึงรูปแบบ (format) หรือ โครงสร้าง (structure) ของข้อมูล Semantics หมายถึง ความหมายของ ข้อมูลที่ได้รับมา Timing เป็นข้อกำหนดของเวลาในการ รับส่งข้อมูล เนื่องจากความเร็วในการรับส่ง ที่ไม่เท่ากันProtocolStandards De facto มาตรฐานที่เกิดขึ้นจากการ ยอมรับของคนทั่วไป De jure มาตรฐานที่ได้ผ่านการ รับรองอย่างถูกกฎหมาย

27 International Organization for Standardization ( ISO ) International Telecommunication Union – Telecommunication Standards Section ( ITU-T ) American National Standards Institute(ANSI) Institute of Electrical and Electronics Engineers ( IEEE ) Electronics Industries Association ( EIA ) Standards Organizations


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 บทนำ ความรู้พื้นฐานการสื่อสาร ข้อมูล. 1. การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) ความถูกต้องในการส่ง (Delivery) ความถูกต้องของข้อมูล (Accuracy)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google