งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 คำสั่งควบคุม วิทยา กรระสี ( วท. บ. วิทยาการ คอมพิวเตอร์ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 คำสั่งควบคุม วิทยา กรระสี ( วท. บ. วิทยาการ คอมพิวเตอร์ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 คำสั่งควบคุม วิทยา กรระสี ( วท. บ. วิทยาการ คอมพิวเตอร์ ) sobree@skt.ac.th

2 2 คำสั่งควบคุม การเปรียบเทียบตัวเลขสำหรับสร้างเงื่อนไข มี ตัวดำเนินการดังนี้ == เท่ากับ > มากกว่า >= มากกว่าหรือเท่ากับ < น้อยกว่า <= น้อยกว่าหรือเท่ากับ != ไม่เท่ากับ

3 3 การสร้างเงื่อนไข เราสามารถสร้างเงื่อนไขจากการเปรียบเทียบ ได้ซับซ้อนมากขึ้นโดย ใช้ตัวดำเนินการ " และ " " หรือ " " ไม่ " มาประกอบ ตัวอย่างเช่น  ($x == -1) || ($x==1) ถ้า $x มีค่าเท่ากับ -1 หรือ 1 จะได้เงื่อนไข เป็นจริง นอกเหนือจาก นั้นเป็นเท็จ  ($x 1) ถ้า $x มีค่าน้อยกว่า 10 และ มากกว่า 1 ก็ จะได้เงื่อนไขที่เป็นจริง นอกเหนือจากนั้นเป็นเท็จ !

4 4 การสร้างเงื่อนไข ( ต่อ )  ($x==0) ถ้า $x ไม่เท่ากับศูนย์ ก็ได้เงื่อนไขเป็นจริง นอกเหนือจากนั้นเป็นเท็จ การใช้ || และ && มีลักษณะการทำงานเหมือนใน ภาษาซี  ($x || $y) ถ้า $x เป็นจริงจะไม่มีการพิจารณา $y และ สำหรับ  ($x && $y) ถ้า $x เป็นเท็จแล้วจะไม่มีการพิจารณา $y ต่อ

5 5 คำสั่ง if if เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับการทดสอบ เงื่อนไขและเลือกปฏิบัติตามเงื่อนไข เมื่อเงื่อนไขเป็นจริง รูปแบบมีดังนี้ if ( เงื่อนไข ) { // รายการคำสั่งที่กำหนดในบล็อค เมื่อเงื่อนไขเป็นจริง }

6 6 คำสั่ง if ( ต่อ ) การทำงาน ถ้าเงื่อนไขจริงจะปฏิบัติตามคำสั่งที่อยู่ใน บล็อค { } แล้วทำคำสั่ง ลำดับถัดไป แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะข้ามไปทำ คำสั่งลำดับถัดไป เช่น $int_a = 10 ; if ($int_a -= 5) echo “ a = $int_a ” ; จะได้ผลลัพธ์คือ a = 5

7 7 คำสั่ง if-else if-else เป็นคำสั่งที่ใช้ในการทดสอบเงื่อนไขโดย จะเลือกปฏิบัติการอย่าง หนึ่งถ้าผลการทดสอบเงื่อนไขเป็นจริง และทำอีก อย่างหนึ่งถ้าการทดสอบ ให้ค่าเป็นเท็จ มีรูปแบบดังนี้ if ( เงื่อนไข ) { // รายการคำสั่งที่กำหนดในบล็อคเมื่อเงื่อนไขเป็น จริง } else { // รายการคำสั่งที่กำหนดในบล็อคเมื่อเงื่อนไขเป็น เท็จ }

8 8 คำสั่ง if-else ( ต่อ ) การทำงาน เมื่อทดสอบนิพจน์เงื่อนไขแล้ว ถ้าเงื่อนไข จริงก็จะทำในบล็อคแรก แล้ว ทำคำสั่งลำดับถัดไป แต่ถ้าเงื่อนไขเป็น เท็จจะทำในบล็อคที่ 2 แล้ว ทำคำสั่งถัดไป

9 9 คำสั่ง if-else ( ต่อ ) ตัวอย่างที่ 3-2 $int_a = 5 ; if ($int_a -= 5) { echo “ a = $int_a ” ; } else { echo “ a is zero. ” ; } a is zero.

10 10 คำสั่ง if-else ซ้อน เป็นคำสั่งที่ใช้เลือกการทำงานในกรณีที่มี ทางเลือกมากกว่า 2 ทาง มีรูปแบบดังนี้ if ( เงื่อนไข ) { // รายการคำสั่งที่กำหนดในบล็อคเมื่อ เงื่อนไขเป็นจริง } elseif { // รายการคำสั่งที่กำหนดในบล็อคเมื่อ เงื่อนไขเป็นเท็จ } else { // รายการคำสั่งที่กำหนดในบล็อค }

11 11 Figure 3-2 3-2.php

12 12 Figure 3-4 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2278343/slides/slide_12.jpg", "name": "12 Figure 3-4 <.", "description": "/* ** Get today s weekday name */ $english_Day = date( l ); /* ** Find the today s German name */ if($english_Day == Monday ) { $deutsch_Day = Montag ; } 3-4.php.", "width": "800" }

13 13 elseif($english_Day == "Tuesday") { $deutsch_Day = "Dienstag"; } elseif($english_Day == "Wednesday") { $deutsch_Day = "Mittwoch"; } elseif($english_Day == "Thursday") { $deutsch_Day = "Donnerstag"; } elseif($english_Day == "Friday") { $deutsch_Day = "Freitag"; } elseif($english_Day == "Saturday") { $deutsch_Day = "Samstag"; }

14 14 else { // It must be Sunday $deutsch_Day = "Sonntag"; } /* ** Print today's English and German names */ print(" German Lesson: Day of the Week \n"); print("In English: ". date("l"). ". \n"); print("In German: $deutsch_Day. \n"); ?>

15 15 คำสั่ง switch - case รูปแบบคำสั่ง switch ( variable) { case VALUE1 : break; case VALUE2 : break; case VALUE3 : break; case VALUE n : break ; default : break; }

16 16 Figure 3-7 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2278343/slides/slide_16.jpg", "name": "16 Figure 3-7 <.", "description": "/* ** Get today s weekday name */ $english_Day = date( l ); /* ** Find the today s German name */ 3-7.php.", "width": "800" }

17 17 switch($english_Day) { case "Monday": $deutsch_Day = "Montag"; break; case "Tuesday": $deutsch_Day = "Dienstag"; break; case "Wednesday": $deutsch_Day = "Mittwoch"; break; case "Thursday": $deutsch_Day = "Donnerstag"; break; case "Friday": $deutsch_Day = "Freitag"; break;

18 18 case "Saturday": $deutsch_Day = "Samstag"; break; default: // It must be Sunday $deutsch_Day = "Sonntag"; } /* ** Print today's English and German names */ print(" German Lesson: Day of the Week \n"); print("In English: ". date("l"). ". \n"); print("In German: $deutsch_Day. \n"); ?>

19 19 การทำขั้นตอนซ้ำหรือวนลูป การวนลูปหรือสร้างลูปเพื่อทำงานซ้ำ เป็นส่วนประกอบสำคัญของ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในภาษา PHP ก็จะใช้ โครงสร้างเหมือนกับภาษาซี ประกอบด้วยคำสั่งดังต่อไปนี้  while-do loop  do-while loop  for-loop

20 20 คำสั่ง WHILE เป็นคำสั่งวนลูปที่ง่ายที่สุดใน PHP โดยทำ การงานจะตรวจสอบ เงื่อนไขก่อน ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะทำคำสั่งที่อยู่ใน ลูป แต่ถ้าเงื่อนไขเป็น เท็จจะออกจากลูป รูปแบบคำสั่ง แบบที่ 1 while(condition) { // statement block. }

21 21 รูปแบบคำสั่ง WHILE ( ต่อ ) รูปแบบที่ 2 while(condition) : // statement block. Endwhile ;

22 22 Example 3-9 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2278343/slides/slide_22.jpg", "name": "22 Example 3-9 <.", "description": "/* ** get the current date in number of seconds */ $currentDate = time(); /* ** print some text explaining the output */ print( Days left before Friday:\n ); print( \n ); 3-9.php.", "width": "800" }

23 23 while(date("l", $currentDate) != "Friday") { /* ** print day name */ print(" ". date("l", $currentDate). "\n"); /* ** add 24 hours to currentDate */ $currentDate += (60 * 60 * 24); } print(" \n"); ?>

24 24 คำสั่ง DO...WHILE  คล้าย while loop แต่จะทำการตรวจสอบ เงื่อนไข ตอนท้าย โดย จะทำงานใน do while ลูป อย่างน้อย 1 ครั้งตอนเริ่มต้นแล้วจึงตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าเงื่อนไขจริงจะวนลูปและออกจากลูปเมื่อ เงื่อนไขเป็นเท็จ

25 25 รูปแบบคำสั่ง DO...WHILE รูปแบบคำสั่ง do { statement ; } while(condition);

26 26 Figure 3-11 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2278343/slides/slide_26.jpg", "name": "26 Figure 3-11 <.", "description": "/* ** get the current date in number of seconds */ $currentDate = time(); /* ** print some text explaining the output */.", "width": "800" }

27 27 print("Days left before next Friday:\n"); print(" \n"); do { /* ** print day name */ print(" ". date("l", $currentDate). "\n"); /* ** add 24 hours to currentDate */ $currentDate += (60 * 60 * 24); } while(date("l", $currentDate) != "Friday"); print(" \n"); ?>

28 28 คำสั่ง FOR คำสั่ง FOR เป็นคำสั่งทำงานเป็นวงรอบ เมื่อ จำนวนครั้งที่กระทำเป็นจำนวนจำกัด และ เป็นคำสั่งวนรอบที่มีความซับซ้อนมากขึ้น รูปแบบคำสั่ง for (expr1; expr2; expr3;) statement ;

29 29 Example 3-13

30 30 Figure 3-14 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2278343/slides/slide_30.jpg", "name": "30 Figure 3-14 <.", "description": "/* ** print some text explaining the output */ print( Days left before Friday:\n ); print( \n ); for($currentDate = date( U ); date( l , $currentDate) != Friday ; $currentDate += (60 * 60 * 24)).", "width": "800" }

31 31 { /* ** print day name */ print(" ". date("l", $currentDate). "\n"); } print(" \n"); ?>

32 32 Example 3-10

33 33 คำสั่ง break  เป็นคำสั่งให้ออกจากการทำงานของคำสั่ง switch-case หรือออกจากการทำงานใน ลูป เพื่อให้ไปทำงานยังคำสั่งที่อยู่ต่อจาก คำสั่งที่ให้ทำงานเป็นลูป  ในภาษา PHP คำสั่ง break และ continue เป็นคำสั่งภายในลูป เหมือนที่ใช้กันใน ภาษาซี

34 34 break.php 0 1 2 After the loop: index=3

35 35 3-21.php 0 1 2 Loop ended naturally.

36 36 [0,0] [0,1] [0,2] [0,3] [0,4]

37 37 คำสั่ง continue  เป็นคำสั่งที่ให้กลับไปทำยังคำสั่งแรกของ คำสั่งควบคุม for, while, do while ใหม่


ดาวน์โหลด ppt 1 คำสั่งควบคุม วิทยา กรระสี ( วท. บ. วิทยาการ คอมพิวเตอร์ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google