งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนโปรแกรม PHP เชื่อมต่อกับ MySQL

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนโปรแกรม PHP เชื่อมต่อกับ MySQL"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนโปรแกรม PHP เชื่อมต่อกับ MySQL
วิทยา กรระสี (วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์)

2 ฟังก์ชันของภาษา PHP ที่ใช้ติดต่อกับ MySQL
PHP มีฟังก์ชันที่ใช้สำหรับการติดต่อกับฐานข้อมูลโดยตรง ตามระบบฐานข้อมูลที่แตกต่างกัน เช่น MySQL, Qracle

3 ตัวอย่าง โปรแกรม menu.php3
<?php require('common.inc'); ?> <?php affy_header('Administrative Menu') ?> <h1>Administrative Menu</h1> <ol> <li><a href="connect.php3">Create Database Connection</a></li> </ol> <?php affy_footer() ?>

4 รายละเอียดแฟ้ม common.inc
<?php function affy_footer() { echo '</body></html>'; } function affy_header($title) { echo '<html><head><title>'; echo "$title"; echo '</title></head><body>'; function affy_message($msg) { echo '<table>'; echo '<tr><td>'; echo "$msg"; echo '</td></tr>'; echo '</table>'; ?>

5 การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL
mysql_connect เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL มีรูปแบบดังนี้ int mysql_connect( string hostname, string username, string password); - hostname คือชื่อ host ที่ติดตั้ง MySQL - username คือชื่อของผู้ใช้ที่มีสิทธ์เข้าใช้ MySQL - password คือรหัสผ่านของผู้ใช้

6 connect.php <?php // include the definition of the
// affy_message function. require('common.inc'); ?> // Try to make the connection. notation is used to suppress // error message generated by the connect function. Instead, // the $id_link variable is checked. // $id_link = mysql_connect('localhost', 'phpuser', 'phpuser'); // If the connection failed, the $id_link variable is false, // and the condition becomes true.

7 connect.php (cont.) if (! $id_link) { // Display a formatted message.
affy_message( "The connection to the local database has failed. Please enter a username and password so a connection can be made." ); ?> <!-- Display a form to gather username and password info --> <form action="connect.php3" method="post"> <table> <tr> <td>Username</td> <td><input type="text" name="username" value="root"></td> </tr>

8 connect.php (cont.) <tr> <td>Password</td>
<td><input type="password" name="password"></td> </tr> <td colspan="2"> <input type="submit" value="Connect to Database"> </td> </table> </form> <?php } ?>

9 ผลลัพธ์ของโปรแกรม

10 Accessing HTML Form Information
PHP จะนำค่าที่รับจาก field ในแบบฟอร์มไปเก็บในอาร์เรย์ที่ชื่อ $HTTP_POST_VARS หรือ $HTTP_GET_VARS ขึ้นกับวิธีการส่งข้อมูล จากตัวอย่างข้างต้นอาร์เรย์จะมี 2 สมาชิกคือ username และ password ดังนั้นค่าที่เก็บในอาร์เรย์คือ $HTTP_POST_VARS[‘username’] และ $HTTP_POST_VARS[‘password’] สามารถเรียกใช้จาก URL ได้คือ

11 เขียนโปรแกรมรองรับทั้ง POSTและ GET
$arr_request = array() ; if (count ($HTTP_GET_VARS)) { while(list($key,$value) = each($HTTP_GET_VARS)) { &arr_request[strtolower($key)]=$value; } if (count ($HTTP_POST_VARS)) { while(list($key,$value) = each($HTTP_POST_VARS)) {

12 การใช้งาน นำส่วนของโปรแกมไปไว้ใน coommon.inc
เรียกใช้โดย $arr_request[‘username’]

13 Using HTML FORM information
สร้างการติดต่อกับฐานข้อมูล $id_link ’seree', ’sereec'); หรือ $id_link $username, $password); initialization if (count($arr_request)) { $username= $arr_request[‘username’] ; $password= $arr_request[‘password’] ; } else { $username= ‘username’ ; $password= ‘password’ ;

14 Connect3.php (revised) <?php require('common.inc'); ?> <?php
if (count($arr_request)) { $username = $arr_request['username']; $password = $arr_request['password']; } else { $username = 'codebits'; $password = 'codebits'; ?> $id_link $username, $password);

15 Connect3.php (revised) if (! $id_link) { affy_message(
"The connection to the local database has failed. Please enter a username and password so a connection can be made." ); ?> <form action="connect.php3" method="post"> <table> <tr> <td>Username</td> <td><input type="text" name="username" value="root"></td> </tr>

16 Connect3.php (revised) <tr> <td>Password</td>
<td><input type="password" name="password"></td> </tr> <td colspan="2"> <input type="submit" value="Connect to Database"> </td> </table> </form> <?php exit; } ?> <p>The connection was successful!</p>

17 ฟังก์ชันของภาษา PHP ที่สนับสนุน MySQL
Mysql_affected_rows- เป็นการหาจำนวนแถวที่มีในการใช้ครั้งสุดท้าย Int mysql_affected_rows(int link_identifier) Mysql_close- เป็นการปิดการเชื่อมต่อกับ MySQL Int mysql_close(int link_identfier); Mysql_connect-เป็นการเปิดการเชื่อมต่อกับ MySQL Server Int mysql_connect( string hostname, string username, string password);

18 ฟังก์ชันของภาษา PHP ที่สนับสนุน MySQL
mysql_create_db – เป็นการสร้างฐานข้อมูลที่เป็น MySQL Int mysql_create_db(string database name); mysql_data_seek – เป็นการย้าย pointer ที่ชี้ไปยังแถวภายใน Int mysql_data_seek(int result_identifier, int row_number); mysql_dbname – จะเป็นการหาชื่อของ MySQL database String mysql_dbname(string result, int I);

19 ฟังก์ชันของภาษา PHP ที่สนับสนุน MySQL
mysql_db_query – เป็นการส่ง MySQL Query Int mysql_db_query(string database, string query, int link_identifier); mysql_drop_db – เป็นการ drop หรือลบฐานข้อมูลที่เป็น MySQL Int Mysql_drop_db(string database_name, int link_identifier); mysql_errno – คืนค่าหมายเลขของ error ที่เรียก mysql ครั้งสุดท้าย Int nysql_errno();

20 ฟังก์ชันของภาษา PHP ที่สนับสนุน MySQL
mysql_error – เป็นการคืนข้อความที่เป็น error String mysql_error(); mysql_fetch_array – ทำการ fetch แถวมาเป็นแบบ array Int mysql_fetch_array(int result); mysql_fetch_field – เป็นการหาข้อมูลของ field นั้น object mysql_fetch_field(int result, int field_offset);

21 ฟังก์ชันของภาษา PHP ที่สนับสนุน MySQL
mysql_detch_lengths – เป็นการหาขนาดความสูงสุดของ data ที่อยู่ในคอลัมน์ Int mysql_detch_lengths(int result); mysql_fetch_object – เป็นการ fetch แถวให้เป็น object Int mysql_fetch_object(int result); mysql_fetch_row – เป็นการหาแถวโดยการกำหนดผ่าน array Array mysql_fetch_row(int result);

22 ฟังก์ชันของภาษา PHP ที่สนับสนุน MySQL
mysql_fetch_name – เป็นการหาชื่อ field String mysql_fetch_name(string result, int I); mysql_field_seek – เป็นการกำหนดค่า offset ของ field Int mysql_field_seek(int result, int field_offset); mysql_field_table – เป็นการใส่ชื่อตารางให้ field Int Mysql_field_table(void);

23 ฟังก์ชันของภาษา PHP ที่สนับสนุน MySQL
Mysql_field_type – เป็นการใส่ชนิดของ field String Mysql_field_type(string result, int i); mysql_field_flags – เป็นการหาค่า field flags String mysql_field_flags(string result, int i);


ดาวน์โหลด ppt การเขียนโปรแกรม PHP เชื่อมต่อกับ MySQL

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google