งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การเขียนโปรแกรม PHP เชื่อมต่อกับ MySQL วิทยา กรระสี ( วท. บ. วิทยาการ คอมพิวเตอร์ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การเขียนโปรแกรม PHP เชื่อมต่อกับ MySQL วิทยา กรระสี ( วท. บ. วิทยาการ คอมพิวเตอร์ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การเขียนโปรแกรม PHP เชื่อมต่อกับ MySQL วิทยา กรระสี ( วท. บ. วิทยาการ คอมพิวเตอร์ ) sobree@skt.ac.th

2 2 ฟังก์ชันของภาษา PHP ที่ใช้ ติดต่อกับ MySQL  PHP มีฟังก์ชันที่ใช้สำหรับการติดต่อกับ ฐานข้อมูลโดยตรง ตามระบบฐานข้อมูลที่ แตกต่างกัน เช่น MySQL, Qracle

3 3 ตัวอย่าง โปรแกรม menu.php3 Administrative Menu Create Database Connection

4 4 รายละเอียดแฟ้ม common.inc

5 5 การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL  mysql_connect เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการการ เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL มีรูปแบบดังนี้ int mysql_connect( string hostname, string username, string password); - hostname คือชื่อ host ที่ติดตั้ง MySQL - username คือชื่อของผู้ใช้ที่มีสิทธ์เข้าใช้ MySQL - password คือรหัสผ่านของผู้ใช้

6 6 connect.php { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2278334/slides/slide_6.jpg", "name": "6 connect.php

7 7 connect.php (cont.) if (! $id_link) { // Display a formatted message. affy_message( "The connection to the local database has failed. Please enter a username and password so a connection can be made." ); ?> Username

8 8 connect.php (cont.) Password

9 9 ผลลัพธ์ของโปรแกรม

10 10 Accessing HTML Form Information  PHP จะนำค่าที่รับจาก field ในแบบฟอร์มไป เก็บในอาร์เรย์ที่ชื่อ $HTTP_POST_VARS หรือ $HTTP_GET_VARS ขึ้นกับวิธีการส่งข้อมูล  จากตัวอย่างข้างต้นอาร์เรย์จะมี 2 สมาชิกคือ username และ password ดังนั้นค่าที่เก็บใน อาร์เรย์คือ $HTTP_POST_VARS[‘username’] และ $HTTP_POST_VARS[‘password’]  สามารถเรียกใช้จาก URL ได้คือ http://hostname/connect.php3?username=r oot&password=password

11 11 เขียนโปรแกรมรองรับทั้ง POST และ GET $arr_request = array() ; if (count ($HTTP_GET_VARS)) { while(list($key,$value) = each($HTTP_GET_VARS)) { &arr_request[strtolower($key)]=$value; } if (count ($HTTP_POST_VARS)) { while(list($key,$value) = each($HTTP_POST_VARS)) { &arr_request[strtolower($key)]=$value; }

12 12 การใช้งาน  นำส่วนของโปรแกมไปไว้ใน coommon.inc  เรียกใช้โดย $arr_request[‘username’]

13 13 Using HTML FORM information  สร้างการติดต่อกับฐานข้อมูล $id_link = @mysql_connect('localhost', ’seree', ’sereec'); หรือ $id_link = @mysql_connect('localhost', $username, $password);  initialization if (count($arr_request)) { $username= $arr_request[‘username’] ; $password= $arr_request[‘password’] ; } else { $username= ‘username’ ; $password= ‘password’ ; }

14 14 Connect3.php (revised) { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2278334/slides/slide_14.jpg", "name": "14 Connect3.php (revised)

15 15 Connect3.php (revised) if (! $id_link) { affy_message( "The connection to the local database has failed. Please enter a username and password so a connection can be made." ); ?> Username

16 16 Connect3.php (revised) Password The connection was successful!

17 17 ฟังก์ชันของภาษา PHP ที่ สนับสนุน MySQL  Mysql_affected_rows- เป็นการหาจำนวน แถวที่มีในการใช้ครั้งสุดท้าย  Int mysql_affected_rows(int link_identifier)  Mysql_close- เป็นการปิดการเชื่อมต่อกับ MySQL  Int mysql_close(int link_identfier);  Mysql_connect- เป็นการเปิดการเชื่อมต่อกับ MySQL Server  Int mysql_connect( string hostname, string username, string password);

18 18 ฟังก์ชันของภาษา PHP ที่ สนับสนุน MySQL  mysql_create_db – เป็นการสร้างฐานข้อมูลที่ เป็น MySQL  Int mysql_create_db(string database name);  mysql_data_seek – เป็นการย้าย pointer ที่ชี้ ไปยังแถวภายใน  Int mysql_data_seek(int result_identifier, int row_number);  mysql_dbname – จะเป็นการหาชื่อของ MySQL database  String mysql_dbname(string result, int I);

19 19 ฟังก์ชันของภาษา PHP ที่ สนับสนุน MySQL  mysql_db_query – เป็นการส่ง MySQL Query  Int mysql_db_query(string database, string query, int link_identifier);  mysql_drop_db – เป็นการ drop หรือลบ ฐานข้อมูลที่เป็น MySQL  Int Mysql_drop_db(string database_name, int link_identifier);  mysql_errno – คืนค่าหมายเลขของ error ที่ เรียก mysql ครั้งสุดท้าย  Int nysql_errno();

20 20 ฟังก์ชันของภาษา PHP ที่ สนับสนุน MySQL  mysql_error – เป็นการคืนข้อความที่เป็น error  String mysql_error();  mysql_fetch_array – ทำการ fetch แถวมา เป็นแบบ array  Int mysql_fetch_array(int result);  mysql_fetch_field – เป็นการหาข้อมูลของ field นั้น  object mysql_fetch_field(int result, int field_offset);

21 21 ฟังก์ชันของภาษา PHP ที่ สนับสนุน MySQL  mysql_detch_lengths – เป็นการหาขนาด ความสูงสุดของ data ที่อยู่ในคอลัมน์  Int mysql_detch_lengths(int result);  mysql_fetch_object – เป็นการ fetch แถวให้ เป็น object  Int mysql_fetch_object(int result);  mysql_fetch_row – เป็นการหาแถวโดยการ กำหนดผ่าน array  Array mysql_fetch_row(int result);

22 22 ฟังก์ชันของภาษา PHP ที่ สนับสนุน MySQL  mysql_fetch_name – เป็นการหาชื่อ field  String mysql_fetch_name(string result, int I);  mysql_field_seek – เป็นการกำหนดค่า offset ของ field  Int mysql_field_seek(int result, int field_offset);  mysql_field_table – เป็นการใส่ชื่อตารางให้ field  Int Mysql_field_table(void);

23 23 ฟังก์ชันของภาษา PHP ที่ สนับสนุน MySQL  Mysql_field_type – เป็นการใส่ชนิดของ field  String Mysql_field_type(string result, int i);  mysql_field_flags – เป็นการหาค่า field flags  String mysql_field_flags(string result, int i);


ดาวน์โหลด ppt 1 การเขียนโปรแกรม PHP เชื่อมต่อกับ MySQL วิทยา กรระสี ( วท. บ. วิทยาการ คอมพิวเตอร์ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google