งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัย ( พืชผัก ) โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย ( พืชผัก ) ปี ๒๕๕๖ นายขิณรัตน์ สินสิทธิพล นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัย ( พืชผัก ) โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย ( พืชผัก ) ปี ๒๕๕๖ นายขิณรัตน์ สินสิทธิพล นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัย ( พืชผัก ) โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย ( พืชผัก ) ปี ๒๕๕๖ นายขิณรัตน์ สินสิทธิพล นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัด ระยอง

2 1. ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP พืช หมายถึง การผลิตพืชที่เป็นไป ตามมาตรฐานการ ผลิต ตามระบบการจัดการ คุณภาพ การปฏิบัติทาง การเกษตรที่ดีสำหรับพืช ( GAP )

3 2. การปฏิบัติทาง การเกษตรที่ดีสำหรับพืช ( Good Agricultural Practice : GAP ) หมายถึง แนวทางการปฏิบัติในไร่นาเพื่อ ผลิตสินค้าปลอดภัย ปลอดศัตรูพืช และคุณภาพ ถูกใจผู้บริโภค เน้นวิธี ควบคุมและป้องกันการเกิด ปัญหาในกระบวนการ ผลิต

4 ขั้นตอนการปฏิบัติ

5 1. แหล่งปลูก (1.1) พื้นที่ปลูกเหมาะสมการปลูก ผัก

6 (1.2) แหล่งน้ำปราศจากมลพิษ

7 2. พันธุ์ ผักกวางตุ้ง หัวผักกาด

8 3. การปลูก (3.1) แช่เมล็ดพันธุ์น้ำอุ่นนาน 20 นาที ที่อุณหภูมิ 50 - 55 ° C

9 (3.2) การเตรียมแปลงปลูก

10 (3.3) การใช้วัสดุคลุมแปลง

11 4. การดูแลรักษา (4.1) การสำรวจติดตาม สถานการณ์ศัตรูพืช

12 (4.2) การให้น้ำ

13 (4.3) การให้ปุ๋ย

14 (4.4) การใช้น้ำหมักพืชสมุนไพร ไล่แมลง

15 5. สุขลักษณะและความสะอาด การกำจัด วัชพืช

16 6. ศัตรูผักและการป้องกัน กำจัดศัตรูผัก (6.1) โรคศัตรูผักที่สำคัญ (6.2) แมลงศัตรูผักที่ สำคัญ (6.3) วัชพืช (6.4) สัตว์ศัตรูพืช

17 7. คำแนะนำการใช้สารป้องกัน และกำจัดศัตรูพืช อย่างถูกต้องและเหมาะสม (7.1) วัตถุอันตรายที่ห้ามใช้ทาง การเกษตร (7.2) เครื่องพ่นสาร

18 8. การเก็บเกี่ยว (8.1) อุปกรณ์ใส่ผลผลิต

19 (8.2) การเก็บเกี่ยวผักบุ้งลงตะกร้า พลาสติก

20 (8.3) การขนย้าย / ภาชนะบรรจุ

21 (8.4) การทำความสะอาด / คัดแยก

22 (8.5) ผลผลิตที่ผ่านการคัดแยก คุณภาพ

23 (8.6) การคัดแยก / บรรจุ

24 (8.7) การชั่ง / การบรรจุ

25 (8.8) บรรจุในถุงติดเครื่องหมาย ที่ผ่านการรับรองแหล่ง ผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ : GAP พืช

26 (8.9) การบรรจุและมีสัญลักษณ์ Q

27 (8.10) การบรรจุและติด เครื่องหมาย Q

28 9. วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ตลาดผัก ปลอดภัย

29 10. การบันทึกข้อมูล สมุดบันทึกแปลง GAP พืช

30 11. ถามตอบ

31


ดาวน์โหลด ppt การผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัย ( พืชผัก ) โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย ( พืชผัก ) ปี ๒๕๕๖ นายขิณรัตน์ สินสิทธิพล นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google