งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (พืชผัก)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (พืชผัก)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (พืชผัก)
โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย (พืชผัก) ปี๒๕๕๖ นายขิณรัตน์ สินสิทธิพล นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง

2 1. ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP พืช
หมายถึง การผลิตพืชที่เป็นไปตามมาตรฐานการ ผลิต ตามระบบการจัดการคุณภาพ การปฏิบัติทาง การเกษตรที่ดีสำหรับพืช ( GAP )

3 2. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช
( Good Agricultural Practice : GAP ) หมายถึง แนวทางการปฏิบัติในไร่นาเพื่อผลิตสินค้าปลอดภัย ปลอดศัตรูพืช และคุณภาพถูกใจผู้บริโภค เน้นวิธี ควบคุมและป้องกันการเกิดปัญหาในกระบวนการ ผลิต

4 ขั้นตอนการปฏิบัติ

5 1. แหล่งปลูก (1.1) พื้นที่ปลูกเหมาะสมการปลูกผัก

6 (1.2) แหล่งน้ำปราศจากมลพิษ

7 2. พันธุ์ หัวผักกาด ผักกวางตุ้ง

8 3. การปลูก (3.1) แช่เมล็ดพันธุ์น้ำอุ่นนาน 20 นาที ที่อุณหภูมิ °C

9 (3.2) การเตรียมแปลงปลูก

10 (3.3) การใช้วัสดุคลุมแปลง

11 4. การดูแลรักษา (4.1) การสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช

12 (4.2) การให้น้ำ

13 (4.3) การให้ปุ๋ย

14 (4.4) การใช้น้ำหมักพืชสมุนไพรไล่แมลง

15 5. สุขลักษณะและความสะอาด
การกำจัดวัชพืช

16 6. ศัตรูผักและการป้องกันกำจัดศัตรูผัก
(6.1) โรคศัตรูผักที่สำคัญ (6.2) แมลงศัตรูผักที่สำคัญ (6.3) วัชพืช (6.4) สัตว์ศัตรูพืช

17 7. คำแนะนำการใช้สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
อย่างถูกต้องและเหมาะสม (7.1) วัตถุอันตรายที่ห้ามใช้ทางการเกษตร (7.2) เครื่องพ่นสาร

18 8. การเก็บเกี่ยว (8.1) อุปกรณ์ใส่ผลผลิต

19 (8.2) การเก็บเกี่ยวผักบุ้งลงตะกร้าพลาสติก

20 (8.3) การขนย้าย/ภาชนะบรรจุ

21 (8.4) การทำความสะอาด/คัดแยก

22 (8.5) ผลผลิตที่ผ่านการคัดแยกคุณภาพ

23 (8.6) การคัดแยก/บรรจุ

24 (8.7) การชั่ง/การบรรจุ

25 (8.8) บรรจุในถุงติดเครื่องหมาย ที่ผ่านการรับรองแหล่ง
ผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ : GAP พืช

26 (8.9) การบรรจุและมีสัญลักษณ์ Q

27 (8.10) การบรรจุและติดเครื่องหมาย Q

28 9. วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
ตลาดผักปลอดภัย

29 สมุดบันทึกแปลง GAP พืช
10. การบันทึกข้อมูล สมุดบันทึกแปลง GAP พืช

30 11. ถามตอบ

31 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (พืชผัก)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google