งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร
ระบบนิเวศและการสำรวจ นิพวรรณ หมีทอง ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร

2 ระบบนิเวศ ? ระบบนิเวศ (ecosystem) หมายถึง ระบบที่มีความสัมพันธ์กันของสิ่งมีชีวิต และสภาพแวดล้อมในแหล่งที่อยู่อาศัย ณ ที่ใดที่หนึ่ง ความสัมพันธ์นั้นหมายถึง การอาศัยอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในบริเวณหนึ่งนั่นเอง ดังนั้นในบริเวณใด ๆ ที่มีสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์กันเพื่อให้เกิดการแลก เปลี่ยนสารและถ่ายทอดพลังงานระหว่างกัน เรียกว่า ระบบนิเวศ (ecosystem) ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดสงขลา

3 องค์ประกอบของระบบนิเวศ
๑. ส่วนประกอบที่ไม่มีชีวิต (Abiotic component) - อนินทรียสาร เช่น C, N, CO2, H2O, และ O2 อินทรียสาร เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และฮิวมัส สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น แสง อุณหภูมิ pH ความชื้น ฯลฯ ๒. ส่วนประกอบที่มีชีวิต (Biotic component) - ผู้ผลิต (producer) ได้แก่ พืชสีเขียว แพลงค์ตอนพืช และแบคทีเรียบางชนิด - ผู้บริโภค (consumer) แบ่งได้เป็น ผู้บริโภคปฐมภูมิ (primary consumer) ทุติยภูมิ (secondary consumer) และตติยภูมิ (tertiary consumer) - ผู้ย่อยสลาย (decomposer) ได้แก่ เห็ด รา ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดสงขลา

4 ระบบนิเวศ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ ตติยภูมิ ผู้ผลิต ผู้ย่อยสลาย

5 องค์ประกอบของระบบนิเวศ
ระบบนิเวศ มีคุณสมบัติที่สำคัญ คือ มีกลไกในการปรับสภาวะตนเองเพื่อให้อยู่ในสภาวะสมดุล เกิดการหมุนเวียนและถ่ายทอดสารอาหารผ่านสิ่งมีชีวิตซึ่งได้แก่ ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลายนั่นเอง ถ้าระบบนิเวศนั้นได้รับพลังงานอย่างเพียงพอ และไม่มีอุปสรรคขัดขวางวัฏจักรของธาตุอาหาร ก็จะทำให้เกิด ภาวะสมดุล (equilibrium) ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดสงขลา

6 การสำรวจ และวิเคราะห์
ข้าว สำรวจเป็นเส้นแทยงมุม 10 จุด - นาหว่าน 10 ต้น/จุด - นาดำ 1 กอ/จุด ไม้ผล สำรวจ 10 ต้นๆ ละ 4 ทิศ กระจายทั่วแปลง ผัก พืชไร่ ไม้ดอก สำรวจ 10 จุด กระจายทั่วแปลง ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดสงขลา

7 การสำรวจ และวิเคราะห์
ลงสำรวจในแปลง นำมาวิเคราะห์ ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดสงขลา

8 แบบสำรวจและวิเคราะห์ระบบนิเวศ
แบบสำรวจและวิเคราะห์ระบบนิเวศ แปลง โดยกลุ่ม วันที่สำรวจ เวลา อายุพืช วัน พืช พันธุ์ อากาศ รายการ / จุด 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม แมลงศัตรูพืช แมลงที่มีประโยชน์ แมลงอื่น ๆ โรค วัชพืช ความสูง (ซ.ม.) ความกว้างทรงพุ่ม จำนวนใบ สถานการณ์ทั่วไป การจัดการ ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดสงขลา

9 การสำรวจระบบนิเวศ ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดสงขลา

10 ระบบนิเวศเกษตร พืชจะแข็งแรงหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมดังกล่าวนั้นประกอบด้วยปัจจัยทางกายภาพ (เช่น แสงแดด, น้ำฝน, ลม, ธาตุอาหารในดิน) และปัจจัยทางชีวภาพ (เช่น ศัตรูพืช โรคพืช และวัชพืช) ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ส่งผลต่อความสมดุลระหว่างแมลงที่กินพืชเป็นอาหารและศัตรูธรรมชาติของมัน การตัดสินใจในการจัดการศัตรูพืชนั้น จำเป็นต้องวิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตรอย่างละเอียด ต้องรู้วิธีสำรวจแปลง การวิเคราะห์สถานการณ์แปลงปลูกพืช และวิธีตัดสินใจอย่างถูกต้องในการจัดการแปลง กระบวนการเหล่านี้เรียกว่า “การวิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตร” หรือ “AESA” ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดสงขลา

11 สวัสดี ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดสงขลา


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google