งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L/O/G/O ระบบนิเวศและ การสำรวจ นิพวรรณ หมีทอง ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L/O/G/O ระบบนิเวศและ การสำรวจ นิพวรรณ หมีทอง ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L/O/G/O ระบบนิเวศและ การสำรวจ นิพวรรณ หมีทอง ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร

2 www.themegallery.com ระบบนิเวศ ? ระบบนิเวศ (ecosystem) หมายถึง ระบบที่มี ความสัมพันธ์กันของสิ่งมีชีวิต และสภาพแวดล้อมใน แหล่งที่อยู่อาศัย ณ ที่ใดที่หนึ่ง ความสัมพันธ์นั้นหมายถึง การอาศัยอยู่ร่วมกันของ สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในบริเวณหนึ่งนั่นเอง ดังนั้นใน บริเวณใด ๆ ที่มีสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตมี ความสัมพันธ์กันเพื่อให้เกิดการแลก เปลี่ยนสารและ ถ่ายทอดพลังงานระหว่างกัน เรียกว่า ระบบ นิเวศ (ecosystem)

3 www.themegallery.com ๒. ส่วนประกอบที่มีชีวิต (Biotic component) ๑. ส่วนประกอบที่ไม่มีชีวิต (Abiotic component) - อนินทรียสาร เช่น C, N, CO 2, H 2 O, และ O 2 - อินทรียสาร เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และฮิวมัส - สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น แสง อุณหภูมิ pH ความชื้น ฯลฯ - ผู้ผลิต (producer) ได้แก่ พืชสีเขียว แพลงค์ ตอนพืช และแบคทีเรียบางชนิด - ผู้บริโภค (consumer) แบ่งได้เป็น ผู้บริโภค ปฐมภูมิ (primary consumer) ทุติยภูมิ (secondary consumer) และตติยภูมิ (tertiary consumer) - ผู้ย่อยสลาย (decomposer) ได้แก่ เห็ด รา

4 www.themegallery.com

5 ระบบนิเวศ มีคุณสมบัติที่สำคัญ คือ มีกลไกในการปรับสภาวะตนเองเพื่อให้ อยู่ในสภาวะสมดุล เกิดการหมุนเวียน และถ่ายทอดสารอาหารผ่านสิ่งมีชีวิต ซึ่งได้แก่ ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อย สลายนั่นเอง ถ้าระบบนิเวศนั้นได้รับ พลังงานอย่างเพียงพอ และไม่มี อุปสรรคขัดขวางวัฏจักรของธาตุ อาหาร ก็จะทำให้เกิด ภาวะสมดุล (equilibrium)

6 www.themegallery.com การสำรวจ และวิเคราะห์ ข้าว สำรวจเป็นเส้นแทยงมุม 10 จุด - นาหว่าน 10 ต้น / จุด - นาดำ 1 กอ / จุด ผัก พืชไร่ ไม้ดอก สำรวจ 10 จุด กระจายทั่วแปลง ไม้ผล สำรวจ 10 ต้นๆ ละ 4 ทิศ กระจายทั่วแปลง

7 www.themegallery.com การสำรวจ และวิเคราะห์ ลงสำรวจในแปลง นำมาวิเคราะห์

8 www.themegallery.com แบบสำรวจและวิเคราะห์ระบบนิเวศ แปลง............................ โดย กลุ่ม................................. วันที่สำรวจ............................ เวลา............................... อายุพืช................ วัน พืช..................................... พันธุ์.................................... อากาศ........................................ รายการ / จุด 12345678910 รวม แมลงศัตรูพืช แมลงที่มีประโยชน์ แมลงอื่น ๆ โรค วัชพืช ความสูง ( ซ. ม.) ความกว้างทรงพุ่ม จำนวนใบ สถานการณ์ทั่วไป การ จัดการแบบสำรวจและวิเคราะห์ระบบนิเวศ

9 www.themegallery.com การสำรวจระบบนิเวศ

10 ระบบนิเวศเกษตร พืชจะแข็งแรงหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมดังกล่าวนั้น ประกอบด้วยปัจจัยทางกายภาพ ( เช่น แสงแดด, น้ำฝน, ลม, ธาตุอาหารในดิน ) และ ปัจจัยทางชีวภาพ ( เช่น ศัตรูพืช โรคพืช และ วัชพืช ) ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ส่งผลต่อความ สมดุลระหว่างแมลงที่กินพืชเป็นอาหารและศัตรู ธรรมชาติของมัน การตัดสินใจในการจัดการศัตรูพืชนั้น จำเป็นต้องวิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตรอย่าง ละเอียด ต้องรู้วิธีสำรวจแปลง การวิเคราะห์ สถานการณ์แปลงปลูกพืช และวิธีตัดสินใจ อย่างถูกต้องในการจัดการแปลง กระบวนการ เหล่านี้เรียกว่า “ การวิเคราะห์ระบบนิเวศ เกษตร ” หรือ “AESA”

11 L/O/G/O สวัสดีสวัสดี


ดาวน์โหลด ppt L/O/G/O ระบบนิเวศและ การสำรวจ นิพวรรณ หมีทอง ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google