งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2555 เหตุผลที่ต้องทำ โครงการนี้ เหตุผลที่ต้องทำ โครงการนี้ ทำต่อเนื่องจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2555 เหตุผลที่ต้องทำ โครงการนี้ เหตุผลที่ต้องทำ โครงการนี้ ทำต่อเนื่องจาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2555 เหตุผลที่ต้องทำ โครงการนี้ เหตุผลที่ต้องทำ โครงการนี้ ทำต่อเนื่องจาก ปี 2554 โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยง สัตว์และมันสำปะหลัง เป็นนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เห็นชอบ มาตรการ / โครงการลดต้นทุนการผลิต สินค้าเกษตร 3 ชนิด คือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มัน สำปะหลัง สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

3 วัตถุประสงค์ของ โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต ลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีการ ผลิต อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีการ ผลิต อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

4 เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี นครราชสีมา ชัยภูมิ หนองบัวลำภู เลย จันทบุรี สระแก้ว กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ลพบุรี สระบุรี สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร เกษตรกร 3,600 ราย พื้นที่เป้าหมาย 19 จังหวัด

5 เพิ่ม ประสิทธิภาพ การผลิต ข้าวโพดเลี้ยง สัตว์ เกษตรกรผู้ปลูก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 19 จังหวัด เกษตรกร 3,600 ราย สถานการณ์ / ปัญหา  ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง  เกษตรกรใช้ปัจจัยการผลิตไม่ ถูกต้องตามหลักวิชาการ แนวทางการดำเนินงาน เพิ่ม ผลผลิตต่อ ไร่  ทำแปลง ต้นแบบ  ผลผลิต เพิ่ม 646 กก./ ไร่ เป็น 743 กก./ ไร่ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร สำรวจข้อมูล พื้นฐาน  อบรมและ ถ่ายทอด ความรู้  สรุปบทเรียน และสร้าง เครือข่าย

6 กิจกร รม จัดทำแปลงต้นแบบ ศึกษาวิเคราะห์แนว ทางการลดต้นทุน ศึกษาวิเคราะห์แนว ทางการลดต้นทุน อบรมเกษตรกร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

7 วิธีการดำเนิน โครงการ 1. สำรวจข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรก่อน ดำเนินการโครงการ 3. จัดทำแปลงต้นแบบ แปลงละ 4 ไร่ 5. การรายงานผล 2. อบรมเกษตรกร ครั้งที่ 1 การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ครั้งที่ 2 จัดเวทีสรุปบทเรียนและสร้าง เครือข่าย ครั้งที่ 2 จัดเวทีสรุปบทเรียนและสร้าง เครือข่าย 4. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการลดต้นทุน การผลิต สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

8 ประเด็นวัดผลของ โครงการ ผลผลิตแปลงต้นแบบเพิ่มขึ้น จาก 646 กก./ ไร่ เป็น 743 กก./ ไร่ มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกร 110 กลุ่ม รวม 7,700 ราย เกษตรกรใช้เทคโนโลยีการ ผลิต ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ต้นทุนการผลิตลดลง จาก 5.90 บาท / กก. เหลือ 5.02 บาท / กก. เกษตรกร 3,600 ราย ได้รับความรู้ และ นำไปปฏิบัติได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

9 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมส่วนส่งเสริมการผลิตพืชไร่สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรโทร. 02-9406124 โทรสาร 02- 9406100มือถือ. 089-4507591 e-mail : boy.jkl@hotmail.com สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมส่วนส่งเสริมการผลิตพืชไร่สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรโทร. 02-9406124 โทรสาร 02- 9406100มือถือ. 089-4507591 e-mail : boy.jkl@hotmail.com ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมส่วนส่งเสริมการผลิตพืชไร่สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรโทร. 02-9406124 โทรสาร 02- 9406100มือถือ. 089-4507591 e-mail : boy.jkl@hotmail.com ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมส่วนส่งเสริมการผลิตพืชไร่สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรโทร. 02-9406124 โทรสาร 02- 9406100มือถือ. 089-4507591 e-mail : boy.jkl@hotmail.com ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่

10 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร


ดาวน์โหลด ppt สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2555 เหตุผลที่ต้องทำ โครงการนี้ เหตุผลที่ต้องทำ โครงการนี้ ทำต่อเนื่องจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google