งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ การผลิตมะพร้าว

2 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
สถานการณ์ปัญหา ผลผลิตลดลงไม่เพียงพอ สวนเสื่อมโทรม ขาดการดูแล รักษา แมลงศัตรูมะพร้าวระบาด

3 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร วัตถุประสงค์ของโครงการ
ผลิตมะพร้าวให้มีคุณภาพและ เพียงพอ มีความสามารถในการผลิต ป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว

4 กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง ตราด ฉะเชิงเทรา
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ (19 จังหวัด) กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง ตราด ฉะเชิงเทรา ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร พัทลุง สตูล ปัตตานี นราธิวาส

5 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
กิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ผลิต จัดทำแปลงต้นแบบการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต

6 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร วิธีการดำเนินโครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี - ประชาสัมพันธ์ - คัดเลือกเกษตรกร - อบรมเกษตรกร แปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ - คัดเลือกพื้นที่ 5 ไร่ - สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ - ใช้แปลงต้นแบบเป็นสถานที่สาธิต/ฝึก ปฏิบัติ

7 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ประเด็นวัดผลของโครงการ
เกษตรกรที่ได้รับความรู้ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การป้องกันกำจัดศัตรูพืช


ดาวน์โหลด ppt สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google