งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตร ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินรายได้จากการ ดำเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตร พ. ศ.2547.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตร ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินรายได้จากการ ดำเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตร พ. ศ.2547."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตร ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินรายได้จากการ ดำเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตร พ. ศ.2547

2 ขั้นตอนการดำเนินการใช้จ่ายเงิน รายได้ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการ จำหน่ายพันธุ์พืช พืชผล และผลพลอยได้ 2. กำหนดราคาในการจำหน่ายให้ดูราคา กลางตามประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร 3. ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่รับเงินรายได้ 4. นำเงินรายได้ฝากคลัง รหัสบัญชีย่อย 10933 บัญชี “ เงินรายได้จากการ ดำเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตร ”

3 5. โอนเงินรายได้เข้าบัญชีของกรมฯ รหัส บัญชีย่อย 00933 ชื่อบัญชี “ เงินรายได้ จากการดำเนินงานส่งเสริมด้าน การเกษตร ” (100%) 6. จัดทำแผนงาน / โครงการ เพื่อขอใช้เงิน รายได้ 7. กรมดำเนินการพิจารณาอนุมัติ โอนให้ หน่วยงาน 8. เบิกจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้เฉพาะเพื่อ การส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร ขั้นตอนการดำเนินการใช้จ่ายเงิน รายได้ ( ต่อ )

4 9. สิ้นสุดระยะเวลาโครงการให้โอนเงินเหลือ จ่ายแต่ละโครงการเข้าบัญชีเงินรายได้ ของกรม 10. ส่งรายงานการรับ - จ่าย และงบการเงิน ขั้นตอนการดำเนินการใช้จ่ายเงิน รายได้ ( ต่อ )

5 1. หลักการเหตุผล 2. วัตถุประสงค์ 3. เป้าหมาย 4. วิธีดำเนินการ 5. สถานที่ดำเนินการ 6. ระยะเวลาการดำเนินการ 7. รายละเอียดงบประมาณ 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 9. ประเมินความคุ้มค่าโครงการ 10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ รายละเอียดแผนงาน / โครงการขอใช้เงินรายได้

6 รายจ่ายห้ามจ่ายจากเงิน รายได้ 1. เงินยืม เว้นแต่เป็นการยืมเพื่อทดรองใช้จ่ายในงานด้าน ส่งเสริมหรือสนับสนุนด้านการเกษตร 2. รายจ่ายในลักษณะบำเหน็จบำนาญและเงินสงเคราะห์อื่น 3. รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ซึ่งมีราคาเกินกว่าหน่วยละ 50,000.- บาท 4. รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ

7 หลักเกณฑ์การปฏิบัติด้านการเงินและบัญชี  การพัสดุให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ  การบัญชีให้ถือปฏิบัติตามระบบบัญชี  เมื่อเสร็จสิ้นโครงการให้มีการตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับด้านการเงินและบัญชี

8 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตร ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินรายได้จากการ ดำเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตร พ. ศ.2547.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google