งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ ส่งเสริมสินค้าเกษตร ปลอดภัย ( พืชผัก ). 1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน : แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ ส่งเสริมสินค้าเกษตร ปลอดภัย ( พืชผัก ). 1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน : แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ ส่งเสริมสินค้าเกษตร ปลอดภัย ( พืชผัก )

2 1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน : แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและ สร้างมูลค่าภาคการเกษตร 2. ยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของ ประเทศไทย ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคงทาง อาหาร ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพ และความ ปลอดภัยอาหาร 3. ยุทธศาสตร์ครัวไทย ครัวโลก ที่มุ่งเน้นให้ ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก ความสอดคล้องกับยุทธ ศาตร์

3 เพื่อพัฒนาเกษตรกร ให้สามารถผลิตสินค้า เกษตรที่ปลอดภัย ( พืชผัก ) - สารเคมี - จุลินทรีย์ วัตถุประสงค์ของ โครงการ

4 กิจกรรม  จัดทำหลักสูตรการผลิตสินค้า เกษตรปลอดภัย  พัฒนาความรู้การผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัย  พัฒนากลุ่มผู้ผลิตผักปลอดภัยจาก สารพิษ  สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับการ เรียนรู้  จัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับ เกษตรกร  จัดทำวัสดุต้นแบบบรรจุภัณฑ์  การพัฒนาระบบส่งเสริมสินค้า เกษตรปลอดภัย

5 โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย ( พืชผัก ) ปี 2556 หลักสูตรการผลิต สินค้าเกษตร ปลอดภัย พัฒนาความรู้ เจ้าหน้าที่ พัฒนากลุ่มผู้ผลิต ผักปลอดภัย - จัดเวทีชุมชน - คัดเลือกพื้นที่ / เกษตรกร ดูงาน - จุดเรียนรู้ - แปลงต้นแบบ ตลาด - พื้นที่ / ชุมชน - ขายส่ง - Hyper market - โรงพยาบาล - ร้านอาหาร - ฯลฯ เกษตรกร จำนวน 17,640 ราย สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเรียนรู้ ผลผลิตปลอดภัย ตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้าง บรรจุภัณฑ์ ผู้บริโภค จัดกระบวนการเรียนรู้ - เพื่อวิเคราะห์ปัญหา / สาเหตุ - ถ่ายทอดความรู้ ในประเด็น ปัญหาและเกษตรกรมีความต้องในการเรียนรู้

6 วิธีการดำเนินงาน พัฒนากลุ่มผู้ผลิตผักปลอดภัย จากสารพิษ 1. รับสมัครเกษตรกร 2. คัดเลือกพื้นที่และเกษตรกร อำเภอละ 1 กลุ่ม - เกษตรกรที่ผลิตผักเชิงการค้า / กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการปี 2555 ที่ ต้องการพัฒนาต่อยอดการดำเนินงาน - มีความตั้งใจที่จะผลิตผักปลอดภัย - พร้อมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของ โครงการ 3. อำเภอจัดทำข้อมูลเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการ

7 วิธีการดำเนินงาน จัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับเกษตรกร - การถ่ายทอดความรู้การผลิตผัก ปลอดภัยให้ตรงตามความต้องการของ เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง - การถ่ายทอดความรู้การผลิตผัก ปลอดภัยให้ตรงตามความต้องการของ เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง - เน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร - เน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร - ดำเนินการทุกอำเภอ ทั้งนี้หาก อำเภอใดไม่มีพื้นที่และเกษตรกรที่ตรง ตามเงื่อนไขของโครงการไม่สามารถ ดำเนินการได้ อำเภอชี้แจงเหตุผลและ จังหวัดสามารถปรับไปดำเนินการเพิ่ม จำนวนกลุ่มและเกษตรกรในอำเภออื่นที่มี ศักยภาพ และเกษตรกรมีความต้องการ ได้

8 วิธีการดำเนินงาน จัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับ เกษตรกร ( ต่อ ) เน้นการดำเนินงานในรูปกลุ่ม โดย การดำเนินการครั้งที่ 1 อำเภอจัด เวทีชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและ สาเหตุที่ทำให้เกษตรกรไม่สามารถ ผลิตพืชผักปลอดภัยได้ - ร่วมกันหาแนวทางที่ต้องการ พัฒนาการดำเนินงานของกลุ่ม วางแผนการดำเนินงานตาม ความต้องการของเกษตรกร

9 วิธีการดำเนินงาน จัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับ เกษตรกร ( ต่อ ) ครั้งต่อไป เป็นการจัด กระบวนการเรียนรู้ตามประเด็น ปัญหาของเกษตรกร รวมทั้งการ พาไปดูแปลงต้นแบบต่างๆ

10 วิธีการดำเนินงาน สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับการ เรียนรู้ อำเภอจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับการ เรียนรู้ต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการ ของเกษตรกรที่จะเรียนรู้ร่วมกัน ได้แก่ 1. วัสดุทางการเกษตรต่างๆ เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยอินทรีย์ สารชีวภัณฑ์ ฯลฯ 2. วัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำแปลง 3. สื่อ สิ่งพิมพ์ เอกสารต่างๆ

11 ผลผลิต ผลลัพธ์ และ ตัวชี้วัด ผลผลิต เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 17,640 ราย ได้รับการถ่ายทอด เทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัย ผลลัพธ์ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 60 สามารถเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมเพื่อผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัย ( พืชผัก ) ตัวชี้วัด เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 17,640 ราย ได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาให้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ( พืชผัก )

12 การ รายงาน 1. แบบรายงานผลระดับจังหวัด กิจกรรมพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผัก ปลอดภัยจากสารพิษ ( จังหวัด ) กิจกรรมพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผัก ปลอดภัยจากสารพิษ ( จังหวัด ) กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับ เกษตรกร ( จังหวัด ) กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับ เกษตรกร ( จังหวัด ) 2. แบบรายงานผลระดับอำเภอ กิจกรรมพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผัก ปลอดภัยจากสารพิษ ( อำเภอ ) กิจกรรมพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผัก ปลอดภัยจากสารพิษ ( อำเภอ ) กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับ เกษตรกร ( อำเภอ ) กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับ เกษตรกร ( อำเภอ )


ดาวน์โหลด ppt โครงการ ส่งเสริมสินค้าเกษตร ปลอดภัย ( พืชผัก ). 1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน : แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google