งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมความพร้อมของ จังหวัด  การให้ข้อมูลภาวะตลาดมันสำปะหลัง แก่เจ้าหน้าที่ และเกษตรกร  จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อไม่ให้ เกษตรกรตื่นตกใจ  วิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตมันสำปะหลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมความพร้อมของ จังหวัด  การให้ข้อมูลภาวะตลาดมันสำปะหลัง แก่เจ้าหน้าที่ และเกษตรกร  จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อไม่ให้ เกษตรกรตื่นตกใจ  วิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตมันสำปะหลัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การเตรียมความพร้อมของ จังหวัด  การให้ข้อมูลภาวะตลาดมันสำปะหลัง แก่เจ้าหน้าที่ และเกษตรกร  จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อไม่ให้ เกษตรกรตื่นตกใจ  วิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตมันสำปะหลัง ที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวในแต่ละเดือน เพื่อเตรียมพร้อมให้ข้อมูลผู้บริหารใน จังหวัดและกรมฯ  จัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาเมื่อ ราคาผลผลิตตกต่ำ

3 ข้อหารือเพื่อแก้ไข ปัญหาที่ผ่านมา  แบบแจ้งข้อมูลการปลูกมันสำปะหลัง หัวข้อไม่ชัดเจน  จำนวนครัวเรือนเกษตรกรมันสำปะหลัง โรงงาน จาก สศก. ควรใช้ข้อมูลจาก ไหน  โครงการนี้เจ้าภาพหลักของจังหวัดควร เป็นกลุ่ม หรือฝ่ายใด  การประชาสัมพันธ์ควรทำระดับประเทศ หรือระดับจังหวัด  การจัดประชุมชี้แจงโครงการนี้ควรจัดที่ ไหน ใครเข้าร่วมประชุม

4 หากมีโครงการมาตรการ แทรกแซงฯปี 2552 ส่วนก ลาง ลง web ให้ก่อน แบบฟอ ร์ม งบประ มาณ ตามจำนวน เกษตรกร โปรแก รม จัดพิมพ์ แบบฟอร์มส่งให้ จัดประชุมชี้แจง จังหวัด รับ ข้อมูล ตรวจส อบ ส่งกลับให้ จังหวัด

5 หากมีโครงการมาตรการแทรกแซง ฯปี 2552 ภูมิภา ค เก็บ ทั้งหมด รอรับการ โอนเงิน เปิด บัญชี การเก็บ ข้อมูล เก็บเฉพาะ ข้อ 4 สำเนาใช้ ก่อน แบบฟอ ร์ม รอรับเล่มจาก ส่วนกลาง ข้อมูล เดิม พิมพ์รายชื่อ เกษตรกรที่เคยจด เข้าร่วมประชุม ชี้แจงโครงการ

6 หากมีโครงการมาตรการแทรกแซง ฯปี 2552 ภูมิภา ค รายงาน กรมฯ ปิดบัญชี ธนาคาร นำเสนอผู้บริหาร ระดับจังหวัด สรุป ข้อมูล การส่ง ข้อมูล หน่วยบันทึกส่ง ศสท./cc จังหวัด จังหวัด รวบรวมข้อมูล

7 สรุปกิจกรรมที่จะ ดำเนินการถ้ามีโครงการฯ  ส่วนกลางจัดพิมพ์แบบฟอร์มส่งให้ จังหวัด  จัดให้มีการประชุมชี้แจงโครงการฯ  จัดโอนงบประมาณให้จังหวัดตาม จำนวนเกษตรกร  จังหวัดเก็บข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูก มันสำปะหลัง  จังหวัดต้องบันทึกข้อมูลตาม โปรแกรมและส่งตามระบบ  จังหวัดสรุปรายงานแจ้งกรมฯ

8


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมความพร้อมของ จังหวัด  การให้ข้อมูลภาวะตลาดมันสำปะหลัง แก่เจ้าหน้าที่ และเกษตรกร  จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อไม่ให้ เกษตรกรตื่นตกใจ  วิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตมันสำปะหลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google