งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผนการแจ้งข้อมูลเกษตรกร โครงการมาตรการแทรกแซง ตลาดมันสำปะหลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผนการแจ้งข้อมูลเกษตรกร โครงการมาตรการแทรกแซง ตลาดมันสำปะหลัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางแผนการแจ้งข้อมูลเกษตรกร โครงการมาตรการแทรกแซง ตลาดมันสำปะหลัง
ปี 2551/52

2 การเตรียมความพร้อมของจังหวัด
การให้ข้อมูลภาวะตลาดมันสำปะหลังแก่เจ้าหน้าที่ และเกษตรกร จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อไม่ให้เกษตรกรตื่นตกใจ วิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตมันสำปะหลังที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวในแต่ละเดือน เพื่อเตรียมพร้อมให้ข้อมูลผู้บริหารในจังหวัดและกรมฯ จัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาเมื่อราคาผลผลิตตกต่ำ

3 ข้อหารือเพื่อแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา
แบบแจ้งข้อมูลการปลูกมันสำปะหลัง หัวข้อไม่ชัดเจน จำนวนครัวเรือนเกษตรกรมันสำปะหลังโรงงาน จาก สศก. ควรใช้ข้อมูลจากไหน โครงการนี้เจ้าภาพหลักของจังหวัดควรเป็นกลุ่ม หรือฝ่ายใด การประชาสัมพันธ์ควรทำระดับประเทศ หรือระดับจังหวัด การจัดประชุมชี้แจงโครงการนี้ควรจัดที่ไหน ใครเข้าร่วมประชุม

4 หากมีโครงการมาตรการแทรกแซงฯปี 2552
ส่วนกลาง ลง web ให้ก่อน แบบฟอร์ม จัดพิมพ์แบบฟอร์มส่งให้ จัดประชุมชี้แจงจังหวัด งบประมาณ ตามจำนวนเกษตรกร โปรแกรม รับข้อมูล ตรวจสอบ ส่งกลับให้จังหวัด

5 หากมีโครงการมาตรการแทรกแซงฯปี 2552
แบบฟอร์ม สำเนาใช้ก่อน ภูมิภาค รอรับเล่มจากส่วนกลาง เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการ เปิดบัญชี รอรับการโอนเงิน ข้อมูลเดิม พิมพ์รายชื่อเกษตรกรที่เคยจด การเก็บข้อมูล เก็บเฉพาะข้อ4 เก็บทั้งหมด

6 หากมีโครงการมาตรการแทรกแซงฯปี 2552
ภูมิภาค การส่งข้อมูล หน่วยบันทึกส่งศสท./ccจังหวัด จังหวัดรวบรวมข้อมูล สรุปข้อมูล นำเสนอผู้บริหารระดับจังหวัด รายงานกรมฯ ปิดบัญชีธนาคาร

7 สรุปกิจกรรมที่จะดำเนินการถ้ามีโครงการฯ
ส่วนกลางจัดพิมพ์แบบฟอร์มส่งให้จังหวัด จัดให้มีการประชุมชี้แจงโครงการฯ จัดโอนงบประมาณให้จังหวัดตามจำนวนเกษตรกร จังหวัดเก็บข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จังหวัดต้องบันทึกข้อมูลตามโปรแกรมและส่งตามระบบ จังหวัดสรุปรายงานแจ้งกรมฯ

8


ดาวน์โหลด ppt การวางแผนการแจ้งข้อมูลเกษตรกร โครงการมาตรการแทรกแซง ตลาดมันสำปะหลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google